• Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija

Par mums

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija ir vadošā iestāde Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo māju privatizācijas un atsavināšanas jomā.

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija administrē:

  • nekustamā īpašumu privatizāciju un atsavināšanu;
  • dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu privatizāciju un atsavināšanu;
  • vienošanās slēgšanu par dzīvojamā mājā esoša kopējā dzīvokļa lietošanas kārtību;
  • zemes nomas līgumu slēgšanu par Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošajiem, privatizētajām dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamajiem zemesgabaliem, kuri tiek saglabāti pašvaldības īpašumā normatīvo aktu noteiktajos gadījumos;
  • Rīgas pilsētas pašvaldības vārdā saskaņo (no zemespiederības viedokļa) projektus, kas paredz dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu apgrūtināšanu ar lietu tiesībām;
  • dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu pārskatīšanu;
  • Rīgas pilsētas pašvaldības un fiziskas vai juridiskas personas kopīpašumā esošas zemes sadali reālās daļās.

 

Informācija par Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas funkcijām, uzdevumiem un darba apjomu