• Rīgas valstspilsētas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisija

Rīcības dokumenti

Par trauksmes celšanu

Komisijas struktūrvienību darbību regulējošie dokumenti

Likumi

21.06.1995. likums Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju

28.10.2010. likums Dzīvokļa īpašuma likums

20.10.2022. likums “Pašvaldību likums”

31.10.2002. likums “Publiskas personas mantas atsavināšanas likums”

20.11.1991. likums “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās”

13.10.2011. likums “Teritorijas attīstības plānošanas likums”

21.06.2018. likums "Fizisko personu datu apstrādes likums"

29.05.2003. likums “Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likums”

12.02.1992. likums “Par kultūras pieminekļu aizsardzību”

14.09.2006. likums Zemes ierīcības likums”

01.12.2005. likums “Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums”

04.06.2009. likums “Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums”

21.03.2002. likums Reģionālās attīstības likums”

05.02.1997. likums Aizsargjoslu likums”

02.11.2006. likums “Vides aizsardzības likums”

14.10.1998. likums “Par ietekmes uz vidi novērtējumu”

08.05.2008. likums “Attīstības plānošanas sistēmas likums”

11.03.1992. likums “Par autoceļiem”

30.10.2014. likums “Zemes pārvaldības likums”

30.01.1997. likums “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās”

22.12.1937. likums “Zemesgrāmatu likums”

25.10.2001. likums “Administratīvā procesa likums”

27.09.2007. likums “Iesniegumu likums”

16.06.2010. likums Paziņošanas likums”

06.05.2010. likums “Dokumentu juridiskā spēka likums”

06.06.2002. likums “Valsts pārvaldes iekārtas likums”

30.10.1991. likums “Par namīpašumu atdošanu likumīgajiem īpašniekiem”

30.10.1991. likums “Par namīpašumu denacionalizāciju Latvijas Republikā”

29.10.1998. likums “Informācijas atklātības likums”

17.02.1994. likums “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju”

16.03.1995. likums “Par privatizācijas sertifikātiem”

16.06.2005. likums “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums”

02.06.2005. likums “Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likums”

28.01.1937. likums “Civillikums”

07.07.1992. likums “Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību”

14.10.1998. likums “Civilprocesa likums”

25.11.2021. likums "Piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likums"


Ministru kabineta noteikumi

19.01.1999. MK noteikumi Nr.20 ”Dzīvojamās mājas privatizācijai nepieciešamo dokumentu sagatavošanas noteikumi”

02.09.1997. MK noteikumi Nr.312 Kārtība un apmēri, kādos veicami maksājumi par dzīvokļa, mākslinieka darbnīcas un neapdzīvojamās telpas nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai”

05.08.2014. MK noteikumi Nr.445 “Kārtība, kādā veicami maksājumi par dzīvojamo māju privatizācijas objektiem”

01.02.2011. MK noteikumi Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”

30.04.2013. MK noteikumi Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”

07.11.1995. MK noteikumi Nr.337 “Noteikumi par dzīvojamo māju privatizācijas objektu vērtības noteikšanu”

11.02.1997. MK noteikumi Nr.70 “Noteikumi par privatizējamo neapdzīvojamo telpu un ar dzīvojamo māju funkcionāli saistīto palīgēku un palīgbūvju vērtības noteikšanu”

27.02.1996. MK noteikumi Nr.46 “Noteikumi par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizācijas objektu izsoles organizēšanu”

05.09.1995. MK noteikumi Nr.267 “Republikas pilsētu un novadu dzīvojamo māju privatizācijas komisiju tipveida nolikums”

04.09.2018. MK noteikumi Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”

08.09.2015. MK noteikumi Nr.522 “Privatizējamai dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanas kārtība”

14.10.2014. MK noteikumi Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”

30.04.2013. MK noteikumi Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”

04.02.2014. MK noteikumi Nr.61 “Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikatoru”

30.06.2015. MK noteikumi Nr.333 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"”
 

Rīgas domes normatīvie akti

RD 26.09.2006. nolikums Nr.56 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikums”

RD 03.11.2015.saistošie noteikumi Nr.177 “Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas saistošie noteikumi”

RD 20.12.2005. saistošie noteikumi Nr. 34 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”

RD 20.12.2005. lēmums Nr.749 “Par Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam apstiprināšanu”

RD 27.05.2014. lēmums Nr.1173 “Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam”