• Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija

Izsoles

Personai, kurai ir pirmpirkuma tiesības Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā (turpmāk – Likums) noteiktajā kārtībā vai reģistrētas zemesgrāmatā, vienlaikus ar sludinājuma publikāciju Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” (turpmāk – Latvijas Vēstnesis), tiek nosūtīts paziņojums par izsoli.

Personai, kura vēlas izmantot Likumā paredzētās pirmpirkuma tiesības, 1 (viena) mēneša laikā no sludinājuma publikācijas dienas Latvijas Vēstnesī, Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 22.kabinetā, jāiesniedz fiziskas vai juridiskas personas pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, kam pievienots maksājuma dokuments par nodrošinājuma (10% apmērā, no attiecīgā objekta nosacītās maksas) apmaksu.

Personai, kurai pirmpirkuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā, 1 (viena) mēneša laikā no sludinājuma publikācijas dienas Latvijas Vēstnesī, Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 22.kabinetā, jāiesniedz fiziskas vai juridiskas personas pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz Latvijas Vēstnesī publicētajā sludinājumā noteiktā termiņa beigām, Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 22.kabinetā, jāiesniedz fiziskas vai juridiskas personas pieteikums, kam pievienoti pieteikuma veidlapā norādītie dokumenti (turpmāk – Pieteikums).

Rīgas valstspilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr.90011524360, norēķinu kontā jāiemaksā:

1. nodrošinājums 10% apmērā no objekta nosacītās cenas, maksājuma mērķī obligāti norādot ,,objekta (adrese) izsoles nodrošinājums”;

2. reģistrācijas maksa – izsoles noteikumos un sludinājumā norādītajā apmērā, maksājuma mērķī obligāti norādot ,,objekta (adrese) izsoles reģistrācijas maksa”.

Norēķinu konti:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai AS „SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000.

 

Pieteikums iesniedzams slēgtā aploksnē (ar atzīmi - izsoles dokumenti objektam, norādot adresi). Iesniedzot dokumentus, izsoles pretendents uz aploksnes ar parakstu apliecina iesniegšanas datumu un laiku.

Vai iesniedzams elektroniski ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu – izsolesdzmpk@riga.lv.

 

Nodrošinājums un reģistrācijas maksa uzskatāmi par iesniegtiem, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā, sludinājumā norādītajā pieteikšanās termiņā.

Pieteikuma veidlapas var lejupielādēt Komisijas mājaslapā https://rdzmpk.lv/funkcijas-pakalpojumi/iesniegumu-veidlapu-paraugi vai saņemt Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā, dokumentu stendā.

Piesakoties dalībai jauktā izsolē ar augšupejošu soli, izsoles dalībniekiem obligāti jāiesniedz rakstiskais cenu piedāvājums, kurus veido objekta nosacītā cena, kas paaugstināta vismaz par vienu attiecīgā objekta izsoles noteikumos noteikto izsoles soli.

Rakstiskais cenu piedāvājums līdz sludinājumā norādītajai objekta izsoles dienai un stundai, jāiesniedz Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 22.kabinetā, slēgtā aploksnē (ar atzīmi - piedāvājums objektam, norādot adresi un iesniedzēju).

Izsoles notiek Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā, konferenču zālē.

Izsolē nodotie objekti uz izsoles dienu nav derīgi patstāvīgai dzīvošanai, tajos veicams remonts.

Ar atbildēm uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem par izsolēm var iepazīties Komisijas mājaslapā https://rdzmpk.lv/aktualitates/jautajiet-mes-jums-atbildesim

Papildus informāciju par izsolei nodotajiem objektiem var saņemt zvanot uz tālruņa numuriem 67012007, 67181393, vēršoties Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 22.kabinetā, iepriekš saskaņojot apmeklēšanas laiku, vai elektroniski, rakstot uz Komisijas e-pastu – dmpk@riga.lv.

 

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli Elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv (turpmāk – EIV) atsavina Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Valmieras ielā 24, Rīgā, kas saskaņā ar Valsts zemes dienesta informācijas sistēmas datiem sastāv no ēkas (kadastra apzīmējums 01000380083001) ar 25 telpu grupām - kopējā platība 712.9 m2 (lietderīgā platība 447.1 m2), šķūņa (kadastra apzīmējums 01000380083004) un zemesgabala (kadastra numurs 0100 038 0083) – kopējā platība 2610 m2 (turpmāk- Objekts).

Izsoles nosacītā cena: 260800 EUR. Izsoles solis 5000 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam Rīgas valstspilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr.90011524360, norēķinu kontā:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai

AS ,,SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000,

maksājuma mērķī norādot ,,Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”, jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas;

2) reģistrācijas maksa – 65 EUR apmērā,

un, izmantojot EIV, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Izsoles dalības maksa 20 EUR apmērā jāiemaksā EIV saskaņā ar elektroniski izrakstītu rēķinu.

 

Izsoles sākums – 2023.gada 30.augustā, izsoles noslēgums – 2023.gada 29.septembrī plkst.13:00.

 

Izsoles reģistrācijas beigu termiņš – 2023.gada 19.septembrī.

 

Fiziska persona, kura vēlas savā vai citas fiziskas vai juridiskas personas vārdā piedalīties izsolē, iesniedz iesniegumu vienā no šādiem veidiem:

1) patstāvīgi, izmantojot EIV;

2) klātienē pie zvērināta tiesu izpildītāja vai maksātnespējas procesa administratora, kurš noslēdzis līgumu ar Tiesu administrāciju par izsoļu organizēšanu EIV.

Par nosolīto Objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas.

 

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli Elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv (turpmāk – EIV) atsavina Rīgas valstspilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu:

Neizīrētu dzīvokli Āgenskalna ielā 8-5, Rīgā, (kadastra numurs – 0100 927 8476, kopējā platība 23.2 m2) un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 2299/27581 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas Āgenskalna ielā 8, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000600097001), tajā skaitā ar māju funkcionāli saistītās būves – šķūņa (kadastra apzīmējums 01000600097002), zemesgabala Āgenskalna ielā 8, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000600097), un zemesgabala (kadastra apzīmējums 01000600200) (turpmāk- Objekts).

Izsoles nosacītā cena: 19000 EUR. Izsoles solis 1000 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam Rīgas valstspilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr.90011524360, norēķinu kontā:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai

AS ,,SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000,

maksājuma mērķī norādot ,,Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”, jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas;

2) reģistrācijas maksa – 65 EUR apmērā,

un, izmantojot EIV, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Izsoles dalības maksa 20 EUR apmērā jāiemaksā saskaņā ar EIV elektroniski izrakstītu rēķinu.

 

Neizīrētu dzīvokli Baltajā ielā 12-9, Rīgā, (kadastra numurs – 0100 922 8469, kopējā platība 18 m2) un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 1791/59601 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas Baltajā ielā 12, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000630028001), daudzdzīvokļu mājas Baltajā ielā 12 k-1, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000630028002), tajā skaitā ar mājām funkcionāli saistītajām būvēm – šķūņiem Baltajā ielā 12, Rīgā (kadastra apzīmējumi: 01000630028003; 01000630028009; 01000630028010; 01000630028011; 01000630028012; 01000630028013), un zemesgabala Baltajā ielā 12, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000630028) (turpmāk- Objekts).

Izsoles nosacītā cena: 10450 EUR. Izsoles solis 500 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam Rīgas valstspilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr.90011524360, norēķinu kontā:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai

AS ,,SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000,

maksājuma mērķī norādot ,,Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”, jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas;

2) reģistrācijas maksa – 65 EUR apmērā,

Un, izmantojot EIV, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Izsoles dalības maksa 20 EUR apmērā jāiemaksā saskaņā ar EIV elektroniski izrakstītu rēķinu.

 

Neizīrētu dzīvokli Cēsu ielā 13B-36, Rīgā, (kadastra numurs – 0100 922 8623, kopējā platība 23.4 m2) un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 2370/137570 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas Cēsu ielā 13, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000260107001), daudzdzīvokļu mājas Cēsu ielā 13A, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000260107002), daudzdzīvokļu mājas Cēsu ielā 13B, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000260107003), daudzdzīvokļu mājas Cēsu ielā 13C, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000260107004), tajā skaitā ar mājām funkcionāli saistītajām būvēm – šķūņiem (kadastra apzīmējumi: 01000260107008; 01000260107009; 01000260107010; 01000260107012), un zemesgabala Cēsu ielā 13, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000260107) (turpmāk- Objekts).

Izsoles nosacītā cena: 18000 EUR. Izsoles solis 1000 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam Rīgas valstspilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr.90011524360, norēķinu kontā:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai

AS ,,SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000,

maksājuma mērķī norādot ,,Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”, jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas;

2) reģistrācijas maksa – 65 EUR apmērā,

un, izmantojot EIV, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Izsoles dalības maksa 20 EUR apmērā jāiemaksā saskaņā ar EIV elektroniski izrakstītu rēķinu.

 

Neizīrētu dzīvokli Daugavpils ielā 49-42, Rīgā (kadastra numurs – 0100 922 9205, kopējā platība 37.8 m2) un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 3780/395830 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 01000390027003) un zemesgabala (kadastra apzīmējums 01000390113) (turpmāk- Objekts).

Izsoles nosacītā cena: 17000 EUR. Izsoles solis 1000 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam Rīgas valstspilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr.90011524360, norēķinu kontā:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai

AS ,,SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000,

maksājuma mērķī norādot ,,Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”, jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas;

2) reģistrācijas maksa – 65 EUR apmērā,

Un, izmantojot EIV, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Izsoles dalības maksa 20 EUR apmērā jāiemaksā saskaņā ar EIV elektroniski izrakstītu rēķinu.

 

Neizīrētu dzīvokli Daugavpils ielā 49-90, Rīgā, (kadastra numurs – 0100 922 9221, kopējā platība 55.1 m2) un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 5510/395830 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 01000390027003) un zemesgabala (kadastra apzīmējums 01000390113) (turpmāk- Objekts).

Izsoles nosacītā cena: 49000 EUR. Izsoles solis 2000 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam Rīgas valstspilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr.90011524360, norēķinu kontā:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai

AS ,,SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000,

maksājuma mērķī norādot ,,Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”, jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas

2) reģistrācijas maksa – 65 EUR apmērā,

Un, izmantojot EIV, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Izsoles dalības maksa 20 EUR apmērā jāiemaksā saskaņā ar EIV elektroniski izrakstītu rēķinu.

 

Neizīrētu dzīvokli Jaunciema gatvē 167-8, Rīgā (kadastra numurs – 0100 922 9775, kopējā platība 12.1 m2) un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 1210/34750 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 01001140257067) (turpmāk- Objekts).

Izsoles nosacītā cena: 5200 EUR. Izsoles solis 300 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam Rīgas valstspilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr.90011524360, norēķinu kontā:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai

AS ,,SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000,

maksājuma mērķī norādot ,,Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”, jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas;

2) reģistrācijas maksa – 65 EUR apmērā,

Un, izmantojot EIV, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Izsoles dalības maksa 20 EUR apmērā jāiemaksā saskaņā ar EIV elektroniski izrakstītu rēķinu.

 

Neizīrētu dzīvokli Kalnciema ielā 155-2A, Rīgā, (kadastra numurs – 0100 927 8659, kopējā platība 55.8 m2) un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 5360/35620 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 01000810398001), tai skaitā ar māju funkcionāli saistītās būves – šķūņa (kadastra apzīmējums 01000810398002), un zemesgabala (kadastra apzīmējums 01000810398) (turpmāk- Objekts).

Izsoles nosacītā cena: 34650 EUR. Izsoles solis 1000 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam Rīgas valstspilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr.90011524360, norēķinu kontā:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai

AS ,,SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000,

maksājuma mērķī norādot ,,Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”, jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas;

2) reģistrācijas maksa – 65 EUR apmērā,

Un, izmantojot EIV, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Izsoles dalības maksa 20 EUR apmērā jāiemaksā saskaņā ar EIV elektroniski izrakstītu rēķinu.

 

Neizīrētu dzīvokli Ķemeru ielā 4-6, Rīgā, (kadastra numurs – 0100 927 8417, kopējā platība 63.6 m2) un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 6410/81830 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 01000760326001), tajā skaitā ar māju funkcionāli saistītajām būvēm- šķūņiem (kadastra apzīmējumi: 01000760326002; 01000760326003; 01000760326004; 01000760326005; 01000760326006; 01000760326014) un zemesgabala (kadastra apzīmējums 01000760326) (turpmāk- Objekts).

Izsoles nosacītā cena: 41400 EUR. Izsoles solis 1000 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam Rīgas valstspilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr.90011524360, norēķinu kontā:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai

AS ,,SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000,

maksājuma mērķī norādot ,,Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”, jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas;

2) reģistrācijas maksa – 65 EUR apmērā,

Un, izmantojot EIV, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Izsoles dalības maksa 20 EUR apmērā jāiemaksā saskaņā ar EIV elektroniski izrakstītu rēķinu.

 

Neizīrētu dzīvokli Melnsila ielā 9-14, Rīgā, (kadastra numurs – 0100 920 2174, kopējā platība 26.6 m2) un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 2660/65610 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 01000590156001), tajā skaitā ar māju funkcionāli saistītajām būvēm – šķūņiem (kadastra apzīmējumi: 01000590156002; 01000590156003) (turpmāk- Objekts).

Izsoles nosacītā cena: 24500 EUR. Izsoles solis 1000 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam Rīgas valstspilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr.90011524360, norēķinu kontā:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai

AS ,,SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000,

maksājuma mērķī norādot ,,Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”, jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas;

2) reģistrācijas maksa – 65 EUR apmērā,

un, izmantojot EIV, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Izsoles dalības maksa 20 EUR apmērā jāiemaksā saskaņā ar EIV elektroniski izrakstītu rēķinu.

 

Neizīrētu dzīvokli Pērnavas ielā 37-24, Rīgā, (kadastra numurs – 0100 926 5861, kopējā platība 21.4 m2) un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 2140/177350 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas Pērnavas ielā 37, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000370156001), daudzdzīvokļu mājas Pērnavas ielā 37A, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000370156002), garāžas Pērnavas ielā 37B, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000370156003), un zemesgabala Pērnavas ielā 37, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000370156) (turpmāk- Objekts).

Izsoles nosacītā cena: 18500 EUR. Izsoles solis 1000 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam Rīgas valstspilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr.90011524360, norēķinu kontā:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai

AS ,,SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000,

maksājuma mērķī norādot ,,Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”, jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas;

2) reģistrācijas maksa – 65 EUR apmērā,

un, izmantojot EIV, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Izsoles dalības maksa 20 EUR apmērā jāiemaksā saskaņā ar EIV elektroniski izrakstītu rēķinu.

 

Neizīrētu dzīvokli Sīmaņa ielā 3A-34, Rīgā, (kadastra numurs – 0100 927 8590, kopējā platība 23.3 m2) un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 2300/72790 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 01000160136001) un zemesgabala (kadastra apzīmējums 01000160136) (turpmāk- Objekts).

Izsoles nosacītā cena: 12500 EUR. Izsoles solis 500 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam Rīgas valstspilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr.90011524360, norēķinu kontā:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai

AS ,,SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000,

maksājuma mērķī norādot ,,Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”, jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas;

2) reģistrācijas maksa – 65 EUR apmērā,

Un, izmantojot EIV, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Izsoles dalības maksa 20 EUR apmērā jāiemaksā saskaņā ar EIV elektroniski izrakstītu rēķinu.

 

Neizīrētu dzīvokli Terēzes ielā 4-2, Rīgā, (kadastra numurs – 0100 926 5976, kopējā platība 23.5 m2) un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 2430/79490 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas Terēzes ielā 4, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000350088001), daudzdzīvokļu mājas Terēzes ielā 4A, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000350088006), noliktavām Terēzes ielā 4, Rīgā (kadastra apzīmējumi: 01000350088002, 01000350088003), neapdzīvojamās telpas Terēzes ielā 4, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000350088004), administratīvās ēkas Terēzes ielā 4B, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000350088008), tajā skaitā ar ēkām funkcionāli saistītās būves – šķūņa (kadastra apzīmējums 01000350088005), un zemesgabala (kadastra apzīmējums 01000350088) (turpmāk- Objekts).

Izsoles nosacītā cena: 19000 EUR. Izsoles solis 1000 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam Rīgas valstspilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr.90011524360, norēķinu kontā:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai

AS ,,SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000,

maksājuma mērķī norādot ,,Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”, jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas;

2) reģistrācijas maksa – 65 EUR apmērā,

un, izmantojot EIV, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Izsoles dalības maksa 20 EUR apmērā jāiemaksā saskaņā ar EIV elektroniski izrakstītu rēķinu.

 

Neizīrētu dzīvokli Tvaikoņu ielā 2-36, Rīgā, (kadastra numurs – 0100 928 3755, kopējā platība 22 m2) un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 2420/102390 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 01000630160002), tajā skaitā ar māju funkcionāli saistītās būves – šķūņa (kadastra apzīmējums 01000630160001) un zemesgabala (kadastra apzīmējums 01000630160) (turpmāk- Objekts).

Izsoles nosacītā cena: 13900 EUR. Izsoles solis: 500 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam Rīgas valstspilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr.90011524360, norēķinu kontā:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai

AS ,,SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000,

maksājuma mērķī norādot ,,Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”, jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas;

2) reģistrācijas maksa – 65 EUR apmērā,

un izmantojot EIV, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Izsoles dalības maksa 20 EUR apmērā jāiemaksā saskaņā ar EIV elektroniski izrakstītu rēķinu.

 

Neizīrētu dzīvokli Vecā Buļļu ielā 2-9, Rīgā, (kadastra numurs – 0100 927 7841, kopējā platība 29.6 m2) un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 3060/38170 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 01000670221001), tajā skaitā ar māju funkcionāli saistītajām būvēm – tualetes (kadastra apzīmējums 01000670221004), šķūņiem (kadastra apzīmējumi: 01000670221014; 01000670221015), un zemesgabala (kadastra apzīmējums 01000670221) (turpmāk- Objekts).

Izsoles nosacītā cena: 14040 EUR. Izsoles solis: 500 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam Rīgas valstspilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr.90011524360, norēķinu kontā:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai

AS ,,SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000,

maksājuma mērķī norādot ,,Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”, jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas;

2) reģistrācijas maksa – 65 EUR apmērā,

un izmantojot EIV, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Izsoles dalības maksa 20 EUR apmērā jāiemaksā saskaņā ar EIV elektroniski izrakstītu rēķinu.

 

Neizīrētu dzīvokli Vienības gatvē 126-3, Rīgā, (kadastra numurs – 0100 927 7840, kopējā platība 28.2 m2) un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 2820/41300 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 01000740082001) un zemesgabala (kadastra apzīmējums 01000740082) (turpmāk- Objekts).

Izsoles nosacītā cena: 17100 EUR. Izsoles solis: 1000 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam Rīgas valstspilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr.90011524360, norēķinu kontā:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai

AS ,,SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000,

maksājuma mērķī norādot ,,Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”, jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas;

2) reģistrācijas maksa – 65 EUR apmērā,

un izmantojot EIV, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Izsoles dalības maksa 20 EUR apmērā jāiemaksā saskaņā ar EIV elektroniski izrakstītu rēķinu.

 

Neapdzīvojamās telpas Duntes iela 1A-1, Rīga (kadastra numurs – 0100 928 3383, kopējā platība 20.7 m2, garāža), Duntes iela 1A-2, Rīga (kadastra numurs – 0100 927 7894, kopējā platība 36.5 m2, garāža), Duntes iela 1A-3, Rīga (kadastra numurs – 0100 928 3670, kopējā platība 6.1 m2, darbnīca) un neapdzīvojamās telpas īpašumā ietilpstošās 2060/76850, 3520/76850, 600/76850 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas Duntes ielā 1, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000172024003), garāžas Duntes ielā 1A, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000172024004), un zemesgabala Duntes ielā 1, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000170078) (turpmāk- Objekts).

Izsoles nosacītā cena: 28000 EUR. Izsoles solis: 1000 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam Rīgas valstspilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr.90011524360, norēķinu kontā:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai

AS ,,SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000,

maksājuma mērķī norādot ,,Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”, jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas;

2) reģistrācijas maksa – 65 EUR apmērā,

Un, izmantojot EIV, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Izsoles dalības maksa 20 EUR apmērā jāiemaksā saskaņā ar EIV elektroniski izrakstītu rēķinu.

 

Izsoles sākums – 2023.gada 04.septembrī, izsoles noslēgums – 2023.gada 04.oktobrī plkst.13:00.

 

Izsoles reģistrācijas beigu termiņš – 2023.gada 24.septembrī.

 

Fiziska persona, kura vēlas savā vai citas fiziskas vai juridiskas personas vārdā piedalīties izsolē, iesniedz iesniegumu vienā no šādiem veidiem:

1) patstāvīgi, izmantojot EIV;

2) klātienē pie zvērināta tiesu izpildītāja vai maksātnespējas procesa administratora, kurš noslēdzis līgumu ar Tiesu administrāciju par izsoļu organizēšanu EIV.

Par nosolīto Objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas.

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā jauktā izsolē ar lejupejošu soli atsavina Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošus neizīrētus dzīvokļus:

Adrese,

kadastra Nr.

Kopējā platība m2

Nosacītā cena

EUR

Solis

EUR

Nodrošinājums

EUR

Reģistrācijas maksa

EUR

Izsole

Artilērijas iela 67A-23, Rīga, kadastra Nr.0100 922 8579

23.7

18000,00

500,00

1800,00

350,00

03.10.2023. plkst.10:00

Āžu iela 12-13, Rīga, kadastra Nr.0100 918 8185

20.2

9000,00

300,00

900,00

140,00

03.10.2023. plkst.10:30

Cepļa iela 7-4 Rīga, kadastra Nr.0100 927 5163

21.6

11500,00

300,00

1150,00

350,00

03.10.2023. plkst.11:00

Ģertrūdes iela 98-21, Rīga, kadastra Nr.0100 921 3648

26.1

20000,00

500,00

2000,00

350,00

03.10.2023. plkst.11:30

Jaunciema gatve 149-8, Rīga, kadastra Nr.0100 926 7179

31.3

20000,00

500,00

2000,00

350,00

03.10.2023. plkst.13:00

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā jauktā izsolē ar lejupejošu soli atsavina Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošu nekustamā īpašuma – dzīvokļa īpašuma domājamās daļas:

Adrese,

kadastra Nr.

Kopējā platība m2

Nosacītā cena

EUR

Solis

EUR

Nodrošinājums

EUR

Reģistrācijas maksa

EUR

Izsole

Ezera iela 11-26, Rīga, kadastra Nr.0100 924 3014, dzīvokļa 1560/3010 domājamās daļas

15.6

6500,00

300,00

650,00

100,00

03.10.2023. plkst.13:30

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā jauktā izsolē ar lejupejošu soli atsavina Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošus neizīrētus dzīvokļus:

Adrese,

kadastra Nr.

Kopējā platība m2

Nosacītā cena

EUR

Solis

EUR

Nodrošinājums

EUR

Reģistrācijas maksa

EUR

Izsole

Kaķasēkļa dambis 22-17, Rīga, kadastra Nr.0100 922 8680

24.4

10000,00

300,00

1000,00

140,00

04.10.2023. plkst.10:00

Līksnas iela 20-3, Rīga, kadastra Nr.0100 916 2869

36.3

22500,00

500,00

2250,00

350,00

04.10.2023. plkst.10:30

Ludzas iela 51-4, Rīga, kadastra Nr.0100 927 5157

22.1

11000,00

300,00

1100,00

350,00

04.10.2023. plkst.11:00

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā izsolē ar lejupejošu soli atsavina Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošu neizīrētu dzīvojamo telpu (istabu):

Adrese,

kadastra Nr.

Kopējā platība m2

Nosacītā cena

EUR

Solis

EUR

Nodrošinājums

EUR

Reģistrācijas maksa

EUR

Izsole

Malēju iela 4A-36, Rīga, kadastra Nr.0100 926 1267

17.1

9000,00

300,00

900,00

140,00

04.10.2023. plkst.11:30

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā jauktā izsolē ar lejupejošu soli atsavina Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošus neizīrētus dzīvokļus:

Adrese,

kadastra Nr.

Kopējā platība m2

Nosacītā cena

EUR

Solis

EUR

Nodrošinājums

EUR

Reģistrācijas maksa

EUR

Izsole

Priežu iela 12-13, Rīga, kadastra Nr.0100 927 1708

20.5

9000,00

300,00

900,00

140,00

04.10.2023. plkst.13:00

Salacas iela 3-13, Rīga, kadastra Nr.0100 926 6185

16.8

9500,00

300,00

950,00

140,00

04.10.2023. plkst.13:30

Salacas iela 7-9, Rīga, kadastra Nr.0100 927 5154

26.3

13000,00

300,00

1300,00

350,00

05.10.2023. plkst.10:00

Sēlpils iela 14-3, Rīga, kadastra Nr.0100 926 3811

21.3

14000,00

500,00

1400,00

350,00

05.10.2023. plkst.10:30

Ūnijas iela 7-1, Rīga, kadastra Nr.0100 927 2882

79

28000,00

500,00

2800,00

350,00

05.10.2023. plkst.11:00

Zilupes iela 10-13, Rīga, kadastra Nr.0100 926 1277

36.6

14000,00

500,00

1400,00

350,00

05.10.2023. plkst.11:30

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā jauktā izsolē ar lejupejošu soli atsavina Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošu neapdzīvojamo telpu:

Adrese,

kadastra Nr.

Kopējā platība m2

Nosacītā cena

EUR

Solis

EUR

Nodrošinājums

EUR

Reģistrācijas maksa

EUR

Izsole

Zvaigžņu iela 31-15, Rīga, kadastra Nr.0100 927 6293

30.1

14500,00

500,00

1450,00

350,00

05.10.2023. plkst.13:00

 

Pieteikšanās uz minētajiem objektiem noteikta līdz 28.09.2023. plkst.15:00.

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā jauktā izsolē ar augšupejošu soli atsavina Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošus neizīrētus dzīvokļus:

Adrese,

kadastra Nr.

Kopējā platība m2

Nosacītā cena

EUR

Solis

EUR

Nodrošinājums

EUR

Reģistrācijas maksa

EUR

Izsole

Alūksnes iela 1A-1, Rīga, kadastra Nr.0100 927 8230

25.6

16800,00

500,00

1680,00

350,00

10.10.2023. plkst.10:00

Grants ielā 28-3, Rīga, kadastra Nr.0100 927 2960

36.6

21600,00

500,00

2160,00

350,00

10.10.2023. plkst.10:30

Lemešu iela 2A-8, Rīga, kadastra Nr.0100 927 6165

56.2

25200,00

1000,00

2520,00

350,00

10.10.2023. plkst.11:00

Lilijas iela 3A-1, Rīga, kadastra Nr.0100 927 5913

17.2

11830,00

300,00

1183,00

350,00

10.10.2023. plkst.11:30

Līksnas iela 16A-71, Rīga, kadastra Nr.0100 922 8474

28.2

14700,00

500,00

1470,00

350,00

10.10.2023. plkst.13:00

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā izsolē ar augšupejošu soli atsavina Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošu neizīrētu dzīvojamo telpu (istabu):

Adrese,

kadastra Nr.

Kopējā platība m2

Nosacītā cena

EUR

Solis

EUR

Nodrošinājums

EUR

Reģistrācijas maksa

EUR

Izsole

Malēju iela 4A-34, Rīga, kadastra Nr.0100 926 8519

17.7

7600,00

300,00

760,00

140,00

10.10.2023. plkst.13:30

 

Pieteikšanās uz minētajiem objektiem noteikta līdz 28.09.2023. plkst.15:00.

 

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli Elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv (turpmāk – EIV) atsavina Rīgas valstspilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu:

Neizīrētu dzīvokli Augusta Dombrovska ielā 7-2A, Rīgā, (kadastra numurs – 0100 925 3801, kopējā platība 35.9 m2), un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 3590/25200 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 01001132293001) un zemesgabala (kadastra apzīmējums 01001132293) (turpmāk- Objekts).

Izsoles nosacītā cena: 18900 EUR. Izsoles solis 500 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam Rīgas valstspilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr.90011524360, norēķinu kontā:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai

AS ,,SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000,

maksājuma mērķī norādot ,,Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”, jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas;

2) reģistrācijas maksa – 65 EUR apmērā,

un, izmantojot EIV, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Izsoles dalības maksa 20 EUR apmērā jāiemaksā saskaņā ar EIV elektroniski izrakstītu rēķinu.

 

Neizīrētus dzīvokļus Asteres ielā 1-12, Rīgā (kadastra numurs – 0100 927 2107, kopējā platība 22.3 m2), Asteres ielā 1-13, Rīgā (kadastra numurs – 0100 905 2166, kopējā platība 22.5 m2), un dzīvokļa īpašumos ietilpstošās kopīpašuma 2232/55343 un 2237/55343 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas Bauskas ielā 61, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000520018001), daudzdzīvokļu mājas Asteres ielā 1, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000520018002), un zemesgabala Bauskas ielā 61, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000520018) (turpmāk- Objekts).

Izsoles nosacītā cena: 13500 EUR. Izsoles solis 500 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam Rīgas valstspilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr.90011524360, norēķinu kontā:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai

AS ,,SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000,

maksājuma mērķī norādot ,,Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”, jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas;

2) reģistrācijas maksa – 65 EUR apmērā,

Un, izmantojot EIV, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Izsoles dalības maksa 20 EUR apmērā jāiemaksā saskaņā ar EIV elektroniski izrakstītu rēķinu.

 

Neizīrētu dzīvokli Ezera ielā 23 k-2-20, Rīgā (kadastra numurs – 0100 925 1026, kopējā platība 25.6 m2), un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 2560/64600 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas Ezera ielā 23, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000680108001), daudzdzīvokļu mājas Ezera ielā 23 k-2, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000680108002), tajā skaitā ar mājām funkcionāli saistītās būves – šķūņa Ezera ielā 23, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000680108003), un zemesgabala (kadastra apzīmējums 01000680108) (turpmāk- Objekts).

Izsoles nosacītā cena: 3200 EUR. Izsoles solis 200 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam Rīgas valstspilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr.90011524360, norēķinu kontā:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai

AS ,,SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000,

maksājuma mērķī norādot ,,Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”, jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas;

2) reģistrācijas maksa – 65 EUR apmērā,

un, izmantojot EIV, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Izsoles dalības maksa 20 EUR apmērā jāiemaksā saskaņā ar EIV elektroniski izrakstītu rēķinu.

 

Neizīrētu dzīvokli Gobas ielā 8-8, Rīgā (kadastra numurs – 0100 921 5523, kopējā platība 27.3 m2), un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 2730/24940 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 01001010053001), tajā skaitā ar māju funkcionāli saistītajām būvēm – šķūņiem (kadastra apzīmējumi: 01001010053002; 01001010053004; 01001010053005; 01001010053006), un zemesgabala (kadastra apzīmējums 01001010053) (turpmāk- Objekts).

Izsoles nosacītā cena: 12600 EUR. Izsoles solis 500 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam Rīgas valstspilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr.90011524360, norēķinu kontā:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai

AS ,,SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000,

maksājuma mērķī norādot ,,Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”, jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas;

2) reģistrācijas maksa – 65 EUR apmērā,

Un, izmantojot EIV, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Izsoles dalības maksa 20 EUR apmērā jāiemaksā saskaņā ar EIV elektroniski izrakstītu rēķinu.

 

Neizīrētu dzīvokli Gulbju ielā 1-21, Rīgā (kadastra numurs – 0100 926 8434, kopējā platība 26.9 m2), un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 2690/65030 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas Gulbju ielā 1, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000730159001), daudzdzīvokļu mājas Gulbju ielā 3, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000730159002), tajā skaitā ar mājām funkcionāli saistītajām būvēm – šķūņa Gulbju ielā 5A, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000730159003), šķūņa Gulbju ielā 3, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000730159004), šķūņiem Gulbju ielā 1, Rīgā (kadastra apzīmējumi: 01000730159005; 01000730159006), zemesgabala Gulbju ielā 1, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000730159), un zemesgabala Gulbju ielā 5A, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000732118) (turpmāk- Objekts).

Izsoles nosacītā cena: 19800 EUR. Izsoles solis 500 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam Rīgas valstspilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr.90011524360, norēķinu kontā:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai

AS ,,SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000,

maksājuma mērķī norādot ,,Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”, jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas

2) reģistrācijas maksa – 65 EUR apmērā,

Un, izmantojot EIV, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Izsoles dalības maksa 20 EUR apmērā jāiemaksā saskaņā ar EIV elektroniski izrakstītu rēķinu.

 

Neizīrētu dzīvokli Ēveles ielā 1-3, Rīgā (kadastra numurs – 0100 913 6942, kopējā platība 43.7 m2) un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 4370/46456 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 01000240016001) un zemesgabala (kadastra apzīmējums 01000240016) (turpmāk- Objekts).

Izsoles nosacītā cena: 37000 EUR. Izsoles solis 1000 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam Rīgas valstspilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr.90011524360, norēķinu kontā:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai

AS ,,SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000,

maksājuma mērķī norādot ,,Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”, jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas;

2) reģistrācijas maksa – 65 EUR apmērā,

Un, izmantojot EIV, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Izsoles dalības maksa 20 EUR apmērā jāiemaksā saskaņā ar EIV elektroniski izrakstītu rēķinu.

 

Neizīrētu dzīvokli Katrīnas ielā 8-2, Rīgā (kadastra numurs – 0100 927 4621, kopējā platība 43.3 m2), un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 4260/40580 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas Katrīnas ielā 8, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000110040003), daudzdzīvokļu mājas Katrīnas ielā 10, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000110040005), un zemesgabala Katrīnas ielā 10, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000112055) (turpmāk- Objekts).

Izsoles nosacītā cena: 27200 EUR. Izsoles solis 1000 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam Rīgas valstspilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr.90011524360, norēķinu kontā:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai

AS ,,SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000,

maksājuma mērķī norādot ,,Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”, jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas;

2) reģistrācijas maksa – 65 EUR apmērā,

Un, izmantojot EIV, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Izsoles dalības maksa 20 EUR apmērā jāiemaksā saskaņā ar EIV elektroniski izrakstītu rēķinu.

 

Neizīrētu dzīvokli Kokneses prospektā 20A-5, Rīgā (kadastra numurs – 0100 927 8231, kopējā platība 30.4 m2), un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 2833/62347 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas Kokneses prospektā 20, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000942015001), daudzdzīvokļu mājas Kokneses prospektā 20A, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000942015002), un zemesgabala Kokneses prospektā 20, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000942015) (turpmāk- Objekts).

Izsoles nosacītā cena: 32000 EUR. Izsoles solis 1000 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam Rīgas valstspilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr.90011524360, norēķinu kontā:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai

AS ,,SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000,

maksājuma mērķī norādot ,,Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”, jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas;

2) reģistrācijas maksa – 65 EUR apmērā,

Un, izmantojot EIV, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Izsoles dalības maksa 20 EUR apmērā jāiemaksā saskaņā ar EIV elektroniski izrakstītu rēķinu.

 

Neizīrētu dzīvokli Līksnas ielā 20A-5A, Rīgā (kadastra numurs – 0100 926 9458, kopējā platība 17.6 m2), un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 1760/38426 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas Līksnas ielā 20, Rīgā, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000460012001), daudzdzīvokļu mājas Līksnas ielā 20A, Rīgā, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000460012002), tajā skaitā ar māju funkcionāli saistījām būvēm – šķūņiem Līksnas ielā 20, Rīgā (kadastra apzīmējumi: 01000460012003, 01000460012004), atejas Līksnas ielā 20, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000460012005), un zemesgabala Līksnas ielā 20, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000460012) (turpmāk- Objekts).

Izsoles nosacītā cena: 9000 EUR. Izsoles solis 300 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam Rīgas valstspilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr.90011524360, norēķinu kontā:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai

AS ,,SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000,

maksājuma mērķī norādot ,,Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”, jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas;

2) reģistrācijas maksa – 65 EUR apmērā,

un, izmantojot EIV, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Izsoles dalības maksa 20 EUR apmērā jāiemaksā saskaņā ar EIV elektroniski izrakstītu rēķinu.

 

Neizīrētu dzīvokli Mazajā Matīsa ielā 3C-114, Rīgā (kadastra numurs – 0100 927 1453, kopējā platība 19.3 m2), un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 1930/83050 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas Mazajā Matīsa ielā 3C, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000382025003), un kopīpašuma 1930/340630 domājamās daļas no zemesgabala Mazajā Matīsa ielā 3, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000382025);

(turpmāk- Objekts).

Izsoles nosacītā cena: 12510 EUR. Izsoles solis 500 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam Rīgas valstspilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr.90011524360, norēķinu kontā:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai

AS ,,SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000,

maksājuma mērķī norādot ,,Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”, jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas;

2) reģistrācijas maksa – 65 EUR apmērā,

un, izmantojot EIV, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Izsoles dalības maksa 20 EUR apmērā jāiemaksā saskaņā ar EIV elektroniski izrakstītu rēķinu.

 

Neizīrētu dzīvokli Sarkandaugavas ielā 33-42, Rīgā (kadastra numurs – 0100 926 4115, kopējā platība 23.7 m2), un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 2370/154770 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 01000150056001) un zemesgabala (kadastra apzīmējums 01000150056) (turpmāk- Objekts).

Izsoles nosacītā cena: 16200 EUR. Izsoles solis 500 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam Rīgas valstspilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr.90011524360, norēķinu kontā:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai

AS ,,SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000,

maksājuma mērķī norādot ,,Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”, jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas;

2) reģistrācijas maksa – 65 EUR apmērā,

Un, izmantojot EIV, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Izsoles dalības maksa 20 EUR apmērā jāiemaksā saskaņā ar EIV elektroniski izrakstītu rēķinu.

 

Neizīrētu dzīvokli Sesku ielā 9-4, Rīgā (kadastra numurs – 0100 918 8155, kopējā platība 43.1 m2), un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 4310/36360 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 01000712468001) un zemesgabala (kadastra apzīmējums 01000712468) (turpmāk- Objekts).

Izsoles nosacītā cena: 37800 EUR. Izsoles solis 1000 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam Rīgas valstspilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr.90011524360, norēķinu kontā:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai

AS ,,SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000,

maksājuma mērķī norādot ,,Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”, jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas;

2) reģistrācijas maksa – 65 EUR apmērā,

un, izmantojot EIV, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Izsoles dalības maksa 20 EUR apmērā jāiemaksā saskaņā ar EIV elektroniski izrakstītu rēķinu.

 

Neizīrētu dzīvokli Stabu ielā 68-2A, Rīgā (kadastra numurs – 0100 928 3957, kopējā platība 34.9 m2), un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 3500/27840 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 01000290070001) un zemesgabala (kadastra apzīmējums 01000290070) (turpmāk- Objekts).

Izsoles nosacītā cena: 36900 EUR. Izsoles solis: 1000 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam Rīgas valstspilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr.90011524360, norēķinu kontā:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai

AS ,,SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000,

maksājuma mērķī norādot ,,Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”, jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas;

2) reģistrācijas maksa – 65 EUR apmērā,

un izmantojot EIV, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Izsoles dalības maksa 20 EUR apmērā jāiemaksā saskaņā ar EIV elektroniski izrakstītu rēķinu.

 

Neizīrētu dzīvokli Toma ielā 1-3, Rīgā (kadastra numurs – 0100 918 8275, kopējā platība 25.1 m2), un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 2510/74990 domājamās daļas no viendzīvokļa mājas Maskavas ielā 134A, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000480012001), daudzdzīvokļu mājas Maskavas ielā 134, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000480012002), daudzdzīvokļu mājas Toma ielā 1, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000480012003), un zemesgabala Maskavas ielā 134, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000480012) (turpmāk- Objekts).

Izsoles nosacītā cena: 10500 EUR. Izsoles solis: 300 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam Rīgas valstspilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr.90011524360, norēķinu kontā:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai

AS ,,SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000,

maksājuma mērķī norādot ,,Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”, jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas;

2) reģistrācijas maksa – 65 EUR apmērā,

un izmantojot EIV, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Izsoles dalības maksa 20 EUR apmērā jāiemaksā saskaņā ar EIV elektroniski izrakstītu rēķinu.

 

Neizīrētu dzīvokli Ziemeļu ielā 16-9, Rīgā (kadastra numurs – 0100 911 2264, kopējā platība 20.6 m2), un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 2007/26723 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 01000150078001), tajā skaitā ar māju funkcionāli saistītajām būvēm – šķūņiem (kadastra apzīmējumi: 01000150078002; 01000150078003; 01000150078004; 01000150078006), garāžas (kadastra apzīmējums 01000150078007), un zemesgabala (kadastra apzīmējums 01000150078) (turpmāk- Objekts).

Izsoles nosacītā cena: 14400 EUR. Izsoles solis: 500 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam Rīgas valstspilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr.90011524360, norēķinu kontā:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai

AS ,,SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000,

maksājuma mērķī norādot ,,Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”, jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas;

2) reģistrācijas maksa – 65 EUR apmērā,

un izmantojot EIV, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Izsoles dalības maksa 20 EUR apmērā jāiemaksā saskaņā ar EIV elektroniski izrakstītu rēķinu.

 

Neizīrētu dzīvokli Zvīņu ielā 3-13, Rīgā (kadastra numurs – 0100 910 4326, kopējā platība 45.7 m2), un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 4470/78596 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 01001030068001), tajā skaitā ar māju funkcionāli saistītās būves – šķūņa (kadastra apzīmējums 01001030068014), un zemesgabala (kadastra apzīmējums 01001030068);

(turpmāk- Objekts).

Izsoles nosacītā cena: 22400 EUR. Izsoles solis: 1000 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam Rīgas valstspilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr.90011524360, norēķinu kontā:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai

AS ,,SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000,

maksājuma mērķī norādot ,,Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”, jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas;

2) reģistrācijas maksa – 65 EUR apmērā,

un izmantojot EIV, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Izsoles dalības maksa 20 EUR apmērā jāiemaksā saskaņā ar EIV elektroniski izrakstītu rēķinu.

 

Izsoles sākums – 2023.gada 11.septembrī, izsoles noslēgums – 2023.gada 11.oktobrī plkst.13:00.

 

Izsoles reģistrācijas beigu termiņš – 2023.gada 01.oktobris.

 

Fiziska persona, kura vēlas savā vai citas fiziskas vai juridiskas personas vārdā piedalīties izsolē, iesniedz iesniegumu vienā no šādiem veidiem:

1) patstāvīgi, izmantojot EIV;

2) klātienē pie zvērināta tiesu izpildītāja vai maksātnespējas procesa administratora, kurš noslēdzis līgumu ar Tiesu administrāciju par izsoļu organizēšanu EIV.

 

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā jauktā izsolē ar augšupejošu soli atsavina Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošus neizīrētus dzīvokļus:

Adrese,

kadastra Nr.

Kopējā platība m2

Nosacītā cena

EUR

Solis

EUR

Nodrošinājums

EUR

Reģistrācijas maksa

EUR

Izsole

Augusta Dombrovska iela 11-69, Rīga, kadastra Nr.0100 927 6857

13.9

4500,00

300,00

450,00

80,00

24.10.2023. plkst.10:00

Bērzpils iela 75-5, Rīga, kadastra numurs 0100 912 6776

37.8

18200,00

500,00

1820,00

350,00

24.10..2023. plkst.10:30

Bruņinieku iela 93A-28, Rīga, kadastra numurs 0100 922 9257

22.9

23500,00

1000,00

2350,00

350,00

24.10..2023. plkst.11:00

Emmas iela 14-32, Rīga, kadastra numurs 0100 925 4428

13.5

6300,00

300,00

630,00

100,00

24.10..2023. plkst.11:30

Līdaku iela 3A-4, Rīga, kadastra numurs 0100 927 5888

50.9

24000,00

1000,00

2400,00

350,00

24.10..2023. plkst.13:00

Mēness iela 14-5, Rīga, kadastra numurs 0100 927 6772

50.6

33000,00

1000,00

3300,00

350,00

24.10..2023. plkst.13:30

Miera iela 43-4, Rīga, kadastra numurs 0100 927 6448

64.3

35400,00

1000,00

3540,00

350,00

24.10..2023. plkst.14:00

 

Pieteikšanās uz minētajiem objektiem noteikta līdz 19.10.2023. plkst.15:00.