• Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija

Izsoles

Saskaņā ar atbildīgo institūciju izplatīto informāciju un sniegtajām rekomendācijām par koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19” izplatības nepieļaušanu, Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā (turpmāk – Komisija) organizētajām izsolēm dokumentu pieņemšana notiek pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot uz tālruņa numuriem 67012007, 67181393.

Izsoles norise tiek nodrošināta epidemioloģiski drošā vidē.

Personai, kurai ir pirmpirkuma tiesības Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā (turpmāk – Likums) noteiktajā kārtībā vai reģistrētas zemesgrāmatā, vienlaikus ar sludinājuma publikāciju Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” (turpmāk – Latvijas Vēstnesis), tiek nosūtīts paziņojums par izsoli.

Personai, kura vēlas izmantot Likumā paredzētās pirmpirkuma tiesības, 1 (viena) mēneša laikā no sludinājuma publikācijas dienas Latvijas Vēstnesī, Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 22.kabinetā, jāiesniedz fiziskas vai juridiskas personas pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, kam pievienots maksājuma dokuments par nodrošinājuma (10% apmērā, no attiecīgā objekta nosacītās maksas) apmaksu.

Personai, kurai pirmpirkuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā, 1 (viena) mēneša laikā no sludinājuma publikācijas dienas Latvijas Vēstnesī, Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 22.kabinetā, jāiesniedz fiziskas vai juridiskas personas pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz Latvijas Vēstnesī publicētajā sludinājumā noteiktā termiņa beigām, Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 22.kabinetā, jāiesniedz fiziskas vai juridiskas personas pieteikums, kam pievienoti pieteikuma veidlapā norādītie dokumenti (turpmāk – Pieteikums).

Rīgas valstspilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr.90011524360, norēķinu kontā jāiemaksā:

1. nodrošinājums 10% apmērā no objekta nosacītās cenas, maksājuma mērķī obligāti norādot ,,objekta (adrese) izsoles nodrošinājums”;

2. reģistrācijas maksa – izsoles noteikumos un sludinājumā norādītajā apmērā, maksājuma mērķī obligāti norādot ,,objekta (adrese) izsoles reģistrācijas maksa”.

Norēķinu konti:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai AS „SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000.

 

Pieteikums iesniedzams slēgtā aploksnē (ar atzīmi - izsoles dokumenti objektam, norādot adresi). Iesniedzot dokumentus, izsoles pretendents uz aploksnes ar parakstu apliecina iesniegšanas datumu un laiku.

Vai iesniedzams elektroniski ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu – izsolesdzmpk@riga.lv.

 

Nodrošinājums un reģistrācijas maksa uzskatāmi par iesniegtiem, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā, sludinājumā norādītajā pieteikšanās termiņā.

Pieteikuma veidlapas var lejupielādēt Komisijas mājaslapā https://rdzmpk.lv/funkcijas-pakalpojumi/iesniegumu-veidlapu-paraugi vai saņemt Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā, dokumentu stendā.

Piesakoties dalībai jauktā izsolē ar augšupejošu soli, izsoles dalībniekiem obligāti jāiesniedz rakstiskais cenu piedāvājums, kurus veido objekta nosacītā cena, kas paaugstināta vismaz par vienu attiecīgā objekta izsoles noteikumos noteikto izsoles soli.

Rakstiskais cenu piedāvājums līdz sludinājumā norādītajai objekta izsoles dienai un stundai, jāiesniedz Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 22.kabinetā, slēgtā aploksnē (ar atzīmi - piedāvājums objektam, norādot adresi un iesniedzēju).

Izsoles notiek Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā, konferenču zālē.

Izsolē nodotie objekti uz izsoles dienu nav derīgi patstāvīgai dzīvošanai, tajos veicams remonts.

Ar atbildēm uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem par izsolēm var iepazīties Komisijas mājaslapā https://rdzmpk.lv/aktualitates/jautajiet-mes-jums-atbildesim

Papildus informāciju par izsolei nodotajiem objektiem var saņemt zvanot uz tālruņa numuriem 67012007, 67181393, vēršoties Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 22.kabinetā, iepriekš saskaņojot apmeklēšanas laiku, vai elektroniski, rakstot uz Komisijas e-pastu – dmpk@riga.lv.

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā jauktā izsolē ar augšupejošu soli atsavina Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošus neizīrētus dzīvokļus:

Adrese,

kadastra Nr.

Kopējā platība m2

Nosacītā cena

EUR

Solis

EUR

Nodrošinājums

EUR

Reģistrācijas maksa

EUR

Izsole

Ārlavas iela 6-7, Rīga, kadastra Nr.0100 918 8496

24.8

5950,00

300,00

595,00

100,00

28.03.2023. plkst.10:00

Bērzpils iela 75-16, Rīga, kadastra Nr.0100 912 6809

37.1

18130,00

500,00

1813,00

350,00

28.03.2023. plkst.10:30

Priežu iela 12-13, Rīga, kadastra Nr.0100 927 1708

20.5

10150,00

300,00

1015,00

350,00

28.03.2023. plkst.11:00

 

Pieteikšanās uz minētajiem objektiem noteikta līdz 22.03.2023. plkst.15:00.

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā jauktā izsolē ar augšupejošu soli atsavina Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu – dzīvokļa īpašuma 1560/3010 domājamās daļas:

Adrese,

kadastra Nr.

D/d platība m2

Nosacītā cena

EUR

Solis

EUR

Nodrošinājums

EUR

Reģistrācijas maksa

EUR

Izsole

Ezera iela 11-26, Rīga, kadastra Nr.0100 924 3014

15.6

9730,00

300,00

973,00

140,00

28.03.2023. plkst.11:30

 

Pieteikšanās uz minēto objektu noteikta līdz 22.03.2023. plkst.15:00.

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā izsolē ar lejupejošu soli atsavina Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošus neizīrētus dzīvokļus:

Adrese,

kadastra Nr.

Kopējā platība m2

Nosacītā cena

EUR

Solis

EUR

Nodrošinājums

EUR

Reģistrācijas maksa

EUR

Izsole

Alekša iela 4-1, Rīga, kadastra Nr.0100 926 9076

42.9

22000,00

500,00

2200,00

350,00

29.03.2023. plkst.10:00

Čiekurkalna 1.līnija 20-5, Rīga, kadastra Nr.0100 926 9175

23.6

12000,00

500,00

1200,00

350,00

29.03.2023. plkst.10:30

Ūnijas iela 7-1, Rīga, kadastra Nr.0100 927 2882

79

32000,00

500,00

3200,00

350,00

29.03.2023. plkst.11:00

 

Pieteikšanās uz minēto objektu noteikta līdz 22.03.2023. plkst.15:00.

 

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija (turpmāk- Komisija), reģ.Nr.90011524360, Pērses iela 10/12, Rīga, LV-1011, Elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv (turpmāk – EIV) elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli atsavina:

Neizīrētu dzīvokli Alūksnes ielā 1A-1, Rīgā (kadastra numurs 0100 927 8230), un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala (turpmāk- Objekts).

Izsoles nosacītā cena: 21000 EUR. Izsoles solis: 1000 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam Rīgas valstspilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr.90011524360, norēķinu kontā:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai

AS ,,SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000,

maksājuma mērķī norādot ,,Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”, jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas 2100 EUR apmērā;

2) reģistrācijas maksa – 65 EUR apmērā,

Un, izmantojot EIV, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Izsoles dalības maksa 20 EUR apmērā jāiemaksā EIV saskaņā ar elektroniski izrakstītu rēķinu.

 

Neizīrētu dzīvokli Kokneses prospektā 20A-5, Rīgā (kadastra numurs 0100 927 8231), un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājām un zemesgabala (turpmāk- Objekts).

Izsoles nosacītā cena: 40000 EUR. Izsoles solis: 1000 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam Rīgas valstspilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr.90011524360, norēķinu kontā:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai

AS ,,SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000,

maksājuma mērķī norādot ,,Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”, jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas 4000 EUR apmērā;

2) reģistrācijas maksa – 65 EUR apmērā,

Un, izmantojot EIV, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Izsoles dalības maksa 20 EUR apmērā jāiemaksā EIV saskaņā ar elektroniski izrakstītu rēķinu.

 

Neizīrētu dzīvojamo telpu (istabu) Malēju ielā 4A-34, Rīgā (kadastra numurs 0100 926 8519), un dzīvojamās telpas (istabas) īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala (turpmāk- Objekts).

Izsoles nosacītā cena: 9500 EUR. Izsoles solis: 300 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam Rīgas valstspilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr.90011524360, norēķinu kontā:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai

AS ,,SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000,

maksājuma mērķī norādot ,,Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”, jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas 950 EUR apmērā;

2) reģistrācijas maksa – 65 EUR apmērā,

Un, izmantojot EIV, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Izsoles dalības maksa 20 EUR apmērā jāiemaksā EIV saskaņā ar elektroniski izrakstītu rēķinu.

 

Nekustamo īpašumu Valmieras ielā 24, Rīgā,  būves ar kadastra apzīmējumiem 01000380083001; 01000380083004, un zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 01000380083 (turpmāk- Objekts).

Izsoles nosacītā cena: 309700 EUR. Izsoles solis 5000 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam Rīgas valstspilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr.90011524360, norēķinu kontā:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai

AS ,,SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000,

maksājuma mērķī norādot ,,Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”, jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas 30970 EUR apmērā;

2) reģistrācijas maksa – 65 EUR apmērā,

Un, izmantojot EIV, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Izsoles dalības maksa 20 EUR apmērā jāiemaksā EIV saskaņā ar elektroniski izrakstītu rēķinu.

 

Neizīrētu dzīvokli Viskaļu ielā 16A-10, Rīgā (kadastra numurs 0100 917 1966), un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala (turpmāk- Objekts).

Izsoles nosacītā cena: 300 EUR. Izsoles solis: 30 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam Rīgas valstspilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr.90011524360, norēķinu kontā:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai

AS ,,SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000,

maksājuma mērķī norādot ,,Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”, jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas 30 EUR apmērā;

2) reģistrācijas maksa – 65 EUR apmērā,

Un, izmantojot EIV, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Izsoles dalības maksa 20 EUR apmērā jāiemaksā EIV saskaņā ar elektroniski izrakstītu rēķinu.

 

Neizīrētu dzīvokli Zeļļu ielā 15-5, Rīgā (kadastra numurs 0100 927 8229), un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājām un zemesgabala (turpmāk- Objekts).

Izsoles nosacītā cena: 19000 EUR. Izsoles solis: 500 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam Rīgas valstspilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr.90011524360, norēķinu kontā:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai

AS ,,SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000,

maksājuma mērķī norādot ,,Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”, jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas 1900 EUR apmērā;

2) reģistrācijas maksa – 65 EUR apmērā,

Un, izmantojot EIV, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Izsoles dalības maksa 20 EUR apmērā jāiemaksā EIV saskaņā ar elektroniski izrakstītu rēķinu.

 

Izsoles sākums – 2023.gada 02.martā, izsoles noslēgums – 2023.gada 03.aprīlī plkst.13:00.

Izsoles reģistrācijas beigu termiņš – 22.03.2023.

 

Fiziska persona, kura vēlas savā vai citas fiziskas vai juridiskas personas vārdā piedalīties izsolē, iesniedz iesniegumu vienā no šādiem veidiem:

1) patstāvīgi, izmantojot EIV;

2) klātienē pie zvērināta tiesu izpildītāja vai maksātnespējas procesa administratora, kurš noslēdzis līgumu ar Tiesu administrāciju par izsoļu organizēšanu EIV.

 

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā jauktā izsolē ar augšupejošu soli atsavina Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošus neizīrētus dzīvokļus:

Adrese,

kadastra Nr.

Kopējā platība m2

Nosacītā cena

EUR

Solis

EUR

Nodrošinājums

EUR

Reģistrācijas maksa

EUR

Izsole

Artilērijas iela 67A-23, Rīga, kadastra Nr.0100 922 8579

23.7

19170,00

500,00

1917,00

350,00

04.04.2023. plkst.10:00

Ieroču iela 6-19, Rīga, kadastra Nr.0100 922 8567

17.8

9360,00

300,00

936,00

140,00

04.04.2023. plkst.10:30

Mazajā Bauskas iela 30-2, Rīga, kadastra Nr.0100 927 2881

22.4

9600,00

300,00

960,00

140,00

04.04.2023. plkst.11:00

Mazajā Lubānas iela 18-2, Rīga, kadastra Nr.0100 925 5177

26.5

12240,00

500,00

1224,00

350,00

04.04.2023. plkst.11:30

Zilupes iela 10-13, Rīga, kadastra Nr.0100 926 1277

36.6

15200,00

500,00

1520,00

350,00

04.04.2023. plkst.13:00

 

Pieteikšanās uz minētajiem objektiem noteikta līdz 30.03.2023. plkst.15:00.

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā jauktā izsolē ar augšupejošu soli atsavina Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošu neapdzīvojamo telpu:

Adrese,

kadastra Nr.

Kopējā platība m2

Nosacītā cena

EUR

Solis

EUR

Nodrošinājums

EUR

Reģistrācijas maksa

EUR

Izsole

Zilupes iela 12A, Rīga, kadastra Nr.0100 925 6105

13

2430,00

200,00

243,00

50,00

04.04.2022. plkst.13:30

 

Pieteikšanās uz minētajiem objektiem noteikta līdz 30.03.2023. plkst.15:00.

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā jauktā izsolē ar augšupejošu soli atsavina Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošus neizīrētus dzīvokļus:

Adrese,

kadastra Nr.

Kopējā platība m2

Nosacītā cena

EUR

Solis

EUR

Nodrošinājums

EUR

Reģistrācijas maksa

EUR

Izsole

Āžu iela 12-13, Rīga, kadastra Nr.0100 918 8185

20.2

9600,00

300,00

960,00

140,00

18.04.2023. plkst.10:00

Cepļa iela 7-4, Rīga, kadastra Nr.0100 927 5163

21.6

14700,00

500,00

1470,00

350,00

18.04.2023. plkst.10:30

Kaķasēkļa dambis 22-17, Rīga, kadastra Nr.0100 922 8680

24.4

11900,00

500,00

1190,00

350,00

18.04.2023. plkst.11:00

Ludzas iela 51-4, Rīga, kadastra Nr.0100 927 5157

22.1

12600,00

500,00

1260,00

350,00

18.04.2023. plkst.11:30

Salacas iela 7-9, Rīga, kadastra Nr.0100 927 5154

26.3

13600,00

500,00

1360,00

350,00

18.04.2023. plkst.13:00

 

Pieteikšanās uz minētajiem objektiem noteikta līdz 11.04.2023. plkst.15:00.

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā jauktā izsolē ar augšupejošu soli atsavina Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošu neizīrētu dzīvojamo telpu (istabu):

Adrese,

kadastra Nr.

Kopējā platība m2

Nosacītā cena

EUR

Solis

EUR

Nodrošinājums

EUR

Reģistrācijas maksa

EUR

Izsole

Malēju iela 4A-36, Rīga, kadastra Nr.0100 926 1267

17.1

10400,00

300,00

1040,00

350,00

18.04.2022. plkst.13:30

 

Pieteikšanās uz minētajiem objektiem noteikta līdz 11.04.2023. plkst.15:00.