• Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija

Izsoles

Ievērojot Ministru kabineta 12.03.2020. rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtas situācijas izsludināšanu” un atbildīgo institūciju izplatīto informāciju un sniegtās rekomendācijas par koronavīrusa izraisītās slimības “Covid-19” izplatības nepieļaušanu dokumentu pieņemšana izsolēm notiek pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot uz tālruņiem 67012007, 67181393.

Personām, kurām pirmpirkuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā, pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu ir jāiesniedz 1 (viena) mēneša laikā no sludinājuma dienas.

Atbilstoši objekta izsoles noteikumiem, pieteikums, kam pievienoti tajā norādītie dokumenti, izsoles dalībnieku reģistrācijai ir iesniedzams Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā (turpmāk – Komisija), Pērses ielā 10/12, Rīgā, 22.kabinetā, darba dienās no plkst.9:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 15:00, vai elektroniski uz e-pastu – izsolesdzmpk@riga.lv, sludinājumā Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” noteiktajā termiņā.

Izsoles notiek Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā, konferenču zālē. Izsoles nodrošinājums un reģistrācijas maksa uzskatāmi par iesniegtiem, ja ir ieskaitīti izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā. Samaksa par nosolītajiem objektiem pilnā apmērā eiro jāizdara katra izsoles objekta izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā.

Izsolē nodotie objekti uz izsoles dienu nav derīgi patstāvīgai dzīvošanai, tajos veicams remonts.

Izsoles dalībniekiem savus rakstiskos piedāvājumus, kurus veido objekta nosacītā cena, kas paaugstināta vismaz par vienu izsoles soli, slēgtā aploksnē (ar atzīmi - izsoles dokumenti objektam, norādot objekta adresi) jāiesniedz Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 22.kabinetā, līdz norādītajai objekta izsoles dienai un stundai.

Papildus informācijas saņemšanai, kā arī uzziņai par objektu apskates iespējām, lūdzam vērsties Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 22.kabinetā vai pa tālruņiem 67012007, 67181393.

 

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija (turpmāk- Komisija), reģ.Nr.90011524360, Pērses iela 10/12, Rīga, LV-1011, elektronisko izsoļu vietnē ar augšupejošu soli atsavina:

Neizīrētu dzīvokli Jēzusbaznīcas ielā 14A-7, Rīgā (kadastra numurs 0100 926 5147), un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājām un zemesgabala (turpmāk- Objekts).

Izsoles nosacītā cena: 17910 EUR (septiņpadsmit tūkstoši deviņi simti desmit eiro). Izsoles solis 500 EUR (pieci simti eiro)

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas 1791 EUR un reģistrācijas maksa – 350 EUR apmērā, Rīgas pilsētas pašvaldības norēķinu kontā, reģistrācijas Nr.90011524360, Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai AS ,,SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000, maksājuma mērķī norādot ,,Elektroniskā izsole, Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”, un izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē;

2) dalības maksa 20 EUR (divdesmit eiro) apmērā, saskaņā ar elektroniski izrakstītu rēķinu elektroniskajā izsoļu vietnē.

 

Neizīrētu dzīvokli Kalupes ielā 11-3, Rīgā (kadastra numurs 0100 926 5149), un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala (turpmāk- Objekts).

Izsoles nosacītā cena: 15795 EUR (piecpadsmit tūkstoši septiņi simti deviņdesmit pieci eiro). Izsoles solis 500 EUR (pieci simti eiro)

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas 1579,50 EUR un reģistrācijas maksa – 350 EUR apmērā, Rīgas pilsētas pašvaldības norēķinu kontā, reģistrācijas Nr.90011524360, Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai AS ,,SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000, maksājuma mērķī norādot ,,Elektroniskā izsole, Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”, un izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē;

2) dalības maksa 20 EUR (divdesmit eiro) apmērā, saskaņā ar elektroniski izrakstītu rēķinu elektroniskajā izsoļu vietnē.

 

Neizīrētu dzīvokli Krustabaznīcas ielā 5-4, Rīgā (kadastra numurs 0100 926 5154), un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala (turpmāk- Objekts).

Izsoles nosacītā cena: 11640 EUR (vienpadsmit tūkstoši seši simti četrdesmit eiro). Izsoles solis 500 EUR (pieci simti eiro)

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas 1164 EUR un reģistrācijas maksa – 350 EUR apmērā, Rīgas pilsētas pašvaldības norēķinu kontā, reģistrācijas Nr.90011524360, Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai AS ,,SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000, maksājuma mērķī norādot ,,Elektroniskā izsole, Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”, un izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē;

2) dalības maksa 20 EUR (divdesmit eiro) apmērā, saskaņā ar elektroniski izrakstītu rēķinu elektroniskajā izsoļu vietnē.

 

Neapdzīvojamo telpu Krustpils ielā 60A, Rīgā (kadastra numurs 0100 926 5146), un neapdzīvojamās telpas īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas no ēkām un zemesgabala (turpmāk- Objekts).

Izsoles nosacītā cena: 1840 EUR (viens tūkstotis astoņi simti četrdesmit eiro). Izsoles solis 100 EUR (viens simts eiro)

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas 184 EUR un reģistrācijas maksa – 50 EUR apmērā, Rīgas pilsētas pašvaldības norēķinu kontā, reģistrācijas Nr.90011524360, Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai AS ,,SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000, maksājuma mērķī norādot ,,Elektroniskā izsole, Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”, un izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē;

2) dalības maksa 20 EUR (divdesmit eiro) apmērā, saskaņā ar elektroniski izrakstītu rēķinu elektroniskajā izsoļu vietnē.

 

Neizīrētu dzīvokli Kuldīgas ielā 16-4, Rīgā (kadastra numurs 0100 926 5156), un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala (turpmāk- Objekts).

Izsoles nosacītā cena: 36800 EUR (trīsdesmit seši tūkstoši astoņi simti eiro). Izsoles solis 1000 EUR (viens tūkstotis eiro)

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas 3680 EUR un reģistrācijas maksa – 350 EUR apmērā, Rīgas pilsētas pašvaldības norēķinu kontā, reģistrācijas Nr.90011524360, Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai AS ,,SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000, maksājuma mērķī norādot ,,Elektroniskā izsole, Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”, un izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē;

2) dalības maksa 20 EUR (divdesmit eiro) apmērā, saskaņā ar elektroniski izrakstītu rēķinu elektroniskajā izsoļu vietnē.

 

Neizīrētu dzīvokli Mazajā Bauskas ielā 30-6, Rīgā (kadastra numurs 0100 926 5151), un neizīrēta dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas (turpmāk- Objekts).

Izsoles nosacītā cena: 6800 EUR (seši tūkstoši astoņi simti eiro). Izsoles solis 300 EUR (trīs simti eiro)

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas 680 EUR un reģistrācijas maksa – 100 EUR apmērā, Rīgas pilsētas pašvaldības norēķinu kontā, reģistrācijas Nr.90011524360, Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai AS ,,SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000, maksājuma mērķī norādot ,,Elektroniskā izsole, Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”, un izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē;

2) dalības maksa 20 EUR (divdesmit eiro) apmērā, saskaņā ar elektroniski izrakstītu rēķinu elektroniskajā izsoļu vietnē.

 

Neizīrētu dzīvokli Vēja ielā 31-6, Rīgā (kadastra numurs 0100 926 1361), un neizīrēta dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala (turpmāk- Objekts).

Izsoles nosacītā cena: 8000 EUR (astoņi tūkstoši eiro). Izsoles solis 300 EUR (trīs simti eiro)

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas 800 EUR un reģistrācijas maksa – 140 EUR apmērā, Rīgas pilsētas pašvaldības norēķinu kontā, reģistrācijas Nr.90011524360, Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai AS ,,SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000, maksājuma mērķī norādot ,,Elektroniskā izsole, Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”, un izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē;

2) dalības maksa 20 EUR (divdesmit eiro) apmērā, saskaņā ar elektroniski izrakstītu rēķinu elektroniskajā izsoļu vietnē.

 

Izsoles sākums – 2021.gada 02.februārī, izsoles noslēgums – 2021.gada 04.martā.

 

Izsoles pretendentu pieteikumu reģistrācijas vieta, laiks, termiņš: fiziska persona, kura vēlas savā vai citas fiziskas vai juridiskas personas vārdā piedalīties izsolē, iesniedz iesniegumu vienā no šādiem veidiem:

1) patstāvīgi, izmantojot elektronisko izsoļu vietni (https://izsoles.ta.gov.lv);

2) klātienē pie zvērināta tiesu izpildītāja vai maksātnespējas procesa administratora, kurš noslēdzis līgumu ar Tiesu administrāciju par izsoļu organizēšanu elektronisko izsoļu vietnē.

Par nosolīto Objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas.

 

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā izsolē ar augšupejošu soli atsavina neizīrētus dzīvokļus:

Adrese,

kadastra Nr.

Platība m2

Nosacītā cena

EUR

Solis

EUR

Nodrošinājums

EUR

Reģistrācijas maksa

EUR

Izsole

Ropažu iela 17-2, Rīga, kadastra Nr. 0100 909 4886

27.8

10325,00

300,00

1032,50

350,00

04.03.2021. plkst.10:00

Sīmaņa iela 3A-16, Rīga, kadastra Nr. 0100 926 4084

14

4400,00

300,00

440,00

80,00

04.03.2021. plkst.10:30

Spāres iela 6-3, Rīga, kadastra Nr. 0100 918 8404

21.8

13050,00

500,00

1305,00

350,00

04.03.2021. plkst.11:00

Stopiņu iela 2-23, Rīga, kadastra Nr. 0100 925 2961

29.9

3780,00

300,00

378,00

80,00

04.03.2021. plkst.11:30

Stopiņu iela 2-25, Rīga, kadastra Nr. 0100 926 1278

19

2380,00

200,00

238,00

50,00

04.03.2021. plkst.13:00

Stopiņu iela 2-27, Rīga, kadastra Nr. 0100 923 4677

24.1

3080,00

300,00

308,00

80,00

04.03.2021. plkst.13:30

Stopiņu iela 2-29, Rīga, kadastra Nr. 0100 923 8361

28.7

3640,00

300,00

364,00

80,00

04.03.2021. plkst.14:00

Stopiņu iela 2-30, Rīga, kadastra Nr. 0100 994 6964

30.1

3850,00

300,00

385,00

80,00

08.03.2021. plkst.13:00

Volguntes iela 17-1, Rīga, kadastra Nr. 0100 922 8683

52.8

23880,00

500,00

2388,00

350,00

08.03.2021. plkst.13:20

 

Pieteikšanās uz minētajiem objektiem noteikta līdz 01.03.2021. plkst.15:00.

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā jauktā izsolē ar lejupejošu soli atsavina neizīrētus dzīvokļus:

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

EUR

Solis

EUR

Nodrošinājums

EUR

Reģistrācijas maksa

EUR

Izsole

Augusta Dombrovska iela 11-48, Rīga, kadastra Nr. 0100 926 0671

12.3

3000,00

300,00

300,00

80,00

08.03.2021. plkst.13:40

Augusta Dombrovska iela 11-68, Rīga, kadastra Nr. 0100 926 1943

13.2

3200,00

300,00

320,00

80,00

08.03.2021. plkst.14:00

Augusta Dombrovska iela 11-73A, Rīga, kadastra Nr. 0100 926 2107

10.7

2300,00

200,00

230,00

50,00

09.03.2021. plkst.10:00

Emmas iela 14-60, Rīga, kadastra Nr. 0100 913 6884

12.9

3200,00

300,00

320,00

80,00

09.03.2021. plkst.10:30

Kristapa iela 10-69, Rīga, kadastra Nr. 0100 905 0074

17.7

15600,00

500,00

1560,00

350,00

09.03.2021. plkst.11:00

Kristapa iela 10-107, Rīga, kadastra Nr. 0100 905 0534

12.3

13000,00

500,00

1300,00

350,00

09.03.2021. plkst.11:30

Lāčplēša iela 118-16, Rīga, kadastra Nr. 0100 922 8782

22

15500,00

500,00

1550,00

350,00

09.03.2021. plkst.13:00

Stopiņu iela 12-8, Rīga, kadastra Nr. 0100 917 0331

24.2

7500,00

300,00

750,00

100,00

09.03.2021. plkst.13:30

 

Pieteikšanās uz minētajiem objektiem noteikta līdz 01.03.2021. plkst.15:00.

 

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atsauc Latvijas Republikas oficiālā izdevuma „Latvijas Vēstnesis” 11.02.2021. publikācijas tekstu:

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija (turpmāk- Komisija), reģ.Nr.90011524360, Pērses iela 10/12, Rīga, LV-1011, elektronisko izsoļu vietnē ar augšupejošu soli atsavina:

Neizīrētu dzīvokli Ludzas ielā 55-16, Rīgā (kadastra numurs 0100 926 5394), un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas no ēkām un zemesgabala (turpmāk- Objekts).

Izsoles nosacītā cena: 18900 EUR (astoņpadsmit tūkstoši deviņi simti eiro). Izsoles solis 1000 EUR (viens tūkstotis eiro)

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas 1890 EUR un reģistrācijas maksa – 350 EUR apmērā, Rīgas pilsētas pašvaldības norēķinu kontā, reģistrācijas Nr.90011524360, Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai AS ,,SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000, maksājuma mērķī norādot ,,Elektroniskā izsole, Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”, un izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē;

2) dalības maksa 20 EUR (divdesmit eiro) apmērā, saskaņā ar elektroniski izrakstītu rēķinu elektroniskajā izsoļu vietnē.

Neizīrētu dzīvokli Salacas ielā 3-5, Rīgā (kadastra numurs 0100 926 5390), un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala (turpmāk- Objekts).

Izsoles nosacītā cena: 6750 EUR (seši tūkstoši septiņi simti piecdesmit eiro). Izsoles solis 300 EUR (trīs simti eiro)

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas 675 EUR un reģistrācijas maksa – 100 EUR apmērā, Rīgas pilsētas pašvaldības norēķinu kontā, reģistrācijas Nr.90011524360, Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai AS ,,SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000, maksājuma mērķī norādot ,,Elektroniskā izsole, Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”, un izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē;

2) dalības maksa 20 EUR (divdesmit eiro) apmērā, saskaņā ar elektroniski izrakstītu rēķinu elektroniskajā izsoļu vietnē.

Neapdzīvojamo telpu Stirnu ielā 22-204, Rīgā (kadastra numurs 0100 926 1745), un neapdzīvojamās telpas īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas (turpmāk- Objekts).

Izsoles nosacītā cena: 56000 EUR (piecdesmit seši tūkstoši eiro). Izsoles solis 500 EUR (pieci simti eiro)

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas 5600 EUR un reģistrācijas maksa – 350 EUR apmērā, Rīgas pilsētas pašvaldības norēķinu kontā, reģistrācijas Nr.90011524360, Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai AS ,,SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000, maksājuma mērķī norādot ,,Elektroniskā izsole, Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”, un izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē;

2) dalības maksa 20 EUR (divdesmit eiro) apmērā, saskaņā ar elektroniski izrakstītu rēķinu elektroniskajā izsoļu vietnē.

Neizīrētu dzīvokli Volguntes ielā 16B-2, Rīgā (kadastra numurs 0100 912 6465), un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala (turpmāk- Objekts).

Izsoles nosacītā cena: 68310 EUR (sešdesmit astoņi tūkstoši trīs simti desmit eiro). Izsoles solis 1000 EUR (viens tūkstotis eiro)

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas 6831 EUR un reģistrācijas maksa – 350 EUR apmērā, Rīgas pilsētas pašvaldības norēķinu kontā, reģistrācijas Nr.90011524360, Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai AS ,,SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000, maksājuma mērķī norādot ,,Elektroniskā izsole, Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”, un izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē;

2) dalības maksa 20 EUR (divdesmit eiro) apmērā, saskaņā ar elektroniski izrakstītu rēķinu elektroniskajā izsoļu vietnē.

 

Izsoles sākums – 2021.gada 18.februārī, izsoles noslēgums – 2021.gada 22.martā.

Izsoles pretendentu pieteikumu reģistrācijas vieta, laiks, termiņš: fiziska persona, kura vēlas savā vai citas fiziskas vai juridiskas personas vārdā piedalīties izsolē, iesniedz iesniegumu vienā no šādiem veidiem:

1) patstāvīgi, izmantojot elektronisko izsoļu vietni (https://izsoles.ta.gov.lv);

2) klātienē pie zvērināta tiesu izpildītāja vai maksātnespējas procesa administratora, kurš noslēdzis līgumu ar Tiesu administrāciju par izsoļu organizēšanu elektronisko izsoļu vietnē.

Par nosolīto Objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas

 

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā izsolē ar augšupejošu soli atsavina neizīrētus dzīvokļus:

Adrese,

kadastra Nr.

Platība m2

Nosacītā cena

EUR

Solis

EUR

Nodrošinājums

EUR

Reģistrācijas maksa

EUR

Izsole

Augusta Dombrovska iela 11-27, Rīga, kadastra Nr. 0100 926 0663

13.2

4060,00

300,00

406,00

80,00

15.03.2021. plkst.13:00

Augusta Dombrovska iela 11-30, Rīga, kadastra Nr. 0100 926 0665

12.5

2800,00

200,00

280,00

80,00

15.03.2021. plkst.13:20

Daugavpils iela 11-1A, Rīga, kadastra Nr. 0100 918 8320

53.2

22050,00

1000,00

2205,00

350,00

15.03.2021. plkst.13:40

Daugavpils iela 43-9, Rīga, kadastra Nr. 0100 921 2546

42.5

19600,00

500,00

1960,00

350,00

15.03.2021. plkst.14:00

Emmas iela 14-28, Rīga, kadastra Nr. 0100 925 4431

13.4

3150,00

300,00

315,00

80,00

16.03.2021. plkst.10:00

Jersikas iela 29-6, Rīga, kadastra Nr. 0100 922 9845

23.8

18400,00

500,00

1840,00

350,00

16.03.2021. plkst.10:30

Priežu iela 14A-46, Rīga, kadastra Nr. 0100 922 8333

22.3

6230,00

300,00

623,00

100,00

16.03.2021. plkst.11:00

Robežu iela 15-3, Rīga, kadastra Nr. 0100 926 5144

32.6

11550,00

300,00

1155,00

350,00

16.03.2021. plkst.11:30

Sarkanā iela 4-13, Rīga, kadastra Nr. 0100 926 5148

14.8

5880,00

300,00

588,00

100,00

16.03.2021. plkst.13:00

Slokas iela 57-4, Rīga, kadastra Nr. 0100 926 5145

34.3

17550,00

500,00

1755,00

350,00

16.03.2021. plkst.13:30

Stērstu iela 15-6, Rīga, kadastra Nr. 0100 926 4652

14.5

5600,00

300,00

560,00

100,00

17.03.2021. plkst.10:00

 

Pieteikšanās uz minētajiem objektiem noteikta līdz 11.03.2021. plkst.15:00.

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā jauktā izsolē ar lejupejošu soli atsavina neizīrētus dzīvokļus:

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

EUR

Solis

EUR

Nodrošinājums

EUR

Reģistrācijas maksa

EUR

Izsole

Augusta Dombrovska iela 11-2, Rīga, kadastra Nr. 0100 925 1094,

 

Augusta Dombrovska iela 11-4, Rīga, kadastra Nr. 0100 925 4111,

 

Augusta Dombrovska iela 11-7, Rīga, kadastra Nr. 0100 926 1493,

 

Augusta Dombrovska iela 11-13, Rīga, kadastra Nr. 0100 925 4110,

 

Augusta Dombrovska iela 11-14, Rīga, kadastra Nr. 0100 925 4118,

 

Augusta Dombrovska iela 11-15, Rīga, kadastra Nr. 0100 925 4117,

 

Augusta Dombrovska iela 11-18, Rīga, kadastra Nr. 0100 925 4112,

 

Augusta Dombrovska iela 11-1V, Rīga, kadastra Nr. 0100 926 1495

12.9

 

 

13.1

 

 

13.6

 

 

 

12.7

 

 

12.8

 

 

13.4

 

 

13.5

 

 

13.4

18300,00

800,00

1830,00

350,00

17.03.2021. plkst.10:30

Augusta Dombrovska iela 11-23, Rīga, kadastra Nr. 0100 925 4612,

 

Augusta Dombrovska iela 11-24, Rīga, kadastra Nr. 0100 925 4103,

 

Augusta Dombrovska iela 11-26, Rīga, kadastra Nr. 0100 925 4104,

 

Augusta Dombrovska iela 11-29, Rīga, kadastra Nr. 0100 925 4125,

 

Augusta Dombrovska iela 11-31, Rīga, kadastra Nr. 0100 925 4114,

 

Augusta Dombrovska iela 11-32, Rīga, kadastra Nr. 0100 926 0670,

 

Augusta Dombrovska iela 11-33, Rīga, kadastra Nr. 0100 925 6124,

 

Augusta Dombrovska iela 11-34, Rīga, kadastra Nr. 0100 925 4106,

 

Augusta Dombrovska iela 11-36, Rīga, kadastra Nr. 0100 925 4605,

 

Augusta Dombrovska iela 11-39, Rīga, kadastra Nr. 0100 925 4122,

 

Augusta Dombrovska iela 11-42, Rīga, kadastra Nr. 0100 925 4113

13.1

 

 

13.7

 

 

14.4

 

 

11.8

 

 

13.8

 

 

13.2

 

 

13.4

 

 

13.6

 

 

12.7

 

 

12.5

 

 

12.8

 

24900,00

1100,00

2490,00

350,00

17.03.2021. plkst.11:00

Augusta Dombrovska iela 11-40, Rīga, kadastra Nr. 0100 926 1946,

Augusta Dombrovska iela 11-41, Rīga, kadastra Nr. 0100 926 1947

13.4

 

13.8

7000,00

300,00

700,00

100,00

17.03.2021. plkst.11:30

Miera iela 32-4, Rīga, kadastra Nr. 0100 926 2246

60

36000,00

500,00

3600,00

350,00

17.03.2021. plkst.13:00

Strūgu iela 3-13, Rīga, kadastra Nr. 0100 921 3576

42.8

29000,00

500,00

2900,00

350,00

17.03.2021. plkst.13:30

Vārnu iela 4-16, Rīga, kadastra Nr. 0100 926 2105

30.4

14000,00

300,00

1400,00

350,00

17.03.2021. plkst.14:00

 

Pieteikšanās uz minētajiem objektiem noteikta līdz 11.03.2021. plkst.15:00.

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā jauktā izsolē ar augšupejošu soli atsavina nekustamā īpašuma – viendzīvokļa mājas domājamās daļas:

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

EUR

Solis

EUR

Nodrošinājums

EUR

Reģistrācijas maksa

EUR

Izsole

Ķemmdziju iela 15, Rīga, kadastra Nr. 0100 110 2038

12,8

3000,00

200,00

300,00

80,00

29.03.2021. plkst.13:00

 

Pieteikšanās uz minēto objektu noteikta līdz 25.03.2021. plkst.15:00.

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā izsolē ar augšupejošu soli atsavina neizīrētus dzīvokļus:

Adrese,

kadastra Nr.

Platība m2

Nosacītā cena

EUR

Solis

EUR

Nodrošinājums

EUR

Reģistrācijas maksa

EUR

Izsole

Augusta Dombrovska iela 11-5, Rīga, kadastra Nr. 0100 926 0678

12.8

2200,00

200,00

220,00

50,00

29.03.2021. plkst.13:20

Baltā iela 12-5, Rīga, kadastra Nr. 0100 922 8458

28.9

13600,00

500,00

1360,00

350,00

29.03.2021. plkst.13:40

Čiekurkalna 1.līnija 49A-8, Rīga, kadastra Nr. 0100 913 8163

26

9100,00

300,00

910,00

140,00

29.03.2021. plkst.14:00

Elijas iela 16-2, Rīga, kadastra Nr. 0100 926 3122

73.9

22170,00

500,00

2217,00

350,00

30.03.2021. plkst.10:00

Jaunciema gatve 159-15, Rīga, kadastra Nr. 0100 918 8278

29.8

7350,00

300,00

735,00

100,00

30.03.2021. plkst.10:30

Gaileņu iela 6-5, Rīga, kadastra Nr. 0100 916 9249

27.1

4900,00

300,00

490,00

80,00

30.03.2021. plkst.11:00

Lielā iela 7-1, Rīga, kadastra Nr. 0100 926 2250

75.8

18750,00

500,00

1875,00

350,00

30.03.2021. plkst.11:30

Lielupes iela 1-6, Rīga, kadastra Nr. 0100 926 1994

54.6

10150,00

300,00

1015,00

350,00

30.03.2021. plkst.13:00

Meldru iela 10-48, Rīga, kadastra Nr. 0100 921 3721

17.6

10465,00

300,00

1046,50

350,00

30.03.2021. plkst.13:30

Prūšu iela 21 k-2-22, Rīga, kadastra Nr. 0100 925 9519

12.1

9800,00

300,00

980,00

140,00

30.03.2021. plkst.14:00

Rītupes iela 12-29, Rīga, kadastra Nr. 0100 925 2981

25.5

8050,00

300,00

805,00

140,00

31.03.2021. plkst.10:00

Sarkandaugavas iela 33-17, Rīga, kadastra Nr. 0100 922 9059

30.8

9030,00

300,00

903,00

140,00

31.03.2021. plkst.10:30

Sarkandaugavas iela 33-27, Rīga, kadastra Nr. 0100 922 9186

32.7

10800,00

300,00

1080,00

350,00

31.03.2021. plkst.11:00

Sarkandaugavas iela 33-44, Rīga, kadastra Nr. 0100 922 9185

27

9520,00

300,00

952,00

140,00

31.03.2021. plkst.11:30

Viskaļu iela 16A-10, Rīga, kadastra Nr. 0100 917 1966

19,1

630,00

50,00

63,00

20,00

31.03.2021. plkst.13:00

Voleru iela 51-4, Rīga, kadastra Nr. 0100 925 8184

14.2

6930,00

300,00

693,00

100,00

31.03.2021. plkst.13:30

 

Pieteikšanās uz minētajiem objektiem noteikta līdz 25.03.2021. plkst.15:00.

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā izsolē ar augšupejošu soli atsavina neapdzīvojamās telpas:

Adrese,

kadastra Nr.

Platība m2

Nosacītā cena

EUR

Solis

EUR

Nodrošinājums

EUR

Reģistrācijas maksa

EUR

Izsole

Bruņinieku iela 93B-1, Rīga, kadastra Nr. 0100 926 3330,

Bruņinieku iela 93B-2, Rīga, kadastra Nr. 0100 926 3331

14.7

 

0.7

3850,00

300,00

385,00

80,00

31.03.2021. plkst.14:00

Bruņinieku iela 93B-3, Rīga, kadastra Nr. 0100 926 3441

15

3570,00

300,00

357,00

80,00

06.04.2021. plkst.10:00

Vaidelotes iela 13-49, Rīga, kadastra Nr.0100 926 3362,

Vaidelotes iela 13A-1, Rīga, kadastra Nr. 0100 926 3442

71.4

 

58.5

81200,00

1000,00

8120,00

350,00

06.04.2021. plkst.10:30

 

Pieteikšanās uz minētajiem objektiem noteikta līdz 25.03.2021. plkst.15:00.

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā jauktā izsolē ar lejupejošu soli atsavina neizīrētus dzīvokļus:

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

EUR

Solis

EUR

Nodrošinājums

EUR

Reģistrācijas maksa

EUR

Izsole

Kaķasēkļa dambis 20-15, Rīga, kadastra Nr. 0100 913 8133,

Kaķasēkļa dambis 20-16, Rīga, kadastra Nr. 0100 913 8126

17.2

 

21

800,00

80,00

80,00

20,00

06.04.2021. plkst.11:00

Mūkusalas iela 35-19, Rīga, kadastra Nr. 0100 926 3321

26.5

11000,00

300,00

1100,00

350,00

06.04.2021. plkst.11:30

Ūnijas iela 7-10, Rīga, kadastra Nr. 0100 925 4262

18.7

9600,00

300,00

960,00

140,00

06.04.2021. plkst.13:00

Ziemeļu iela 23-8, Rīga, kadastra Nr. 0100 922 8892

23.5

5000,00

300,00

500,00

80,00

06.04.2021. plkst.13:30

 

Pieteikšanās uz minētajiem objektiem noteikta līdz 25.03.2021. plkst.15:00.