• Rīgas valstspilsētas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisija

Izsoles

Personai, kurai ir pirmpirkuma tiesības Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā (turpmāk – Likums) noteiktajā kārtībā vai reģistrētas zemesgrāmatā, vienlaikus ar sludinājuma publikāciju Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” (turpmāk – Latvijas Vēstnesis), tiek nosūtīts paziņojums par izsoli.

Personai, kura vēlas izmantot Likumā paredzētās pirmpirkuma tiesības, 1 (viena) mēneša laikā no sludinājuma publikācijas dienas Latvijas Vēstnesī, Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 22.kabinetā, jāiesniedz fiziskas vai juridiskas personas pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, kam pievienots maksājuma dokuments par nodrošinājuma (10% apmērā, no attiecīgā objekta nosacītās maksas) apmaksu.

Personai, kurai pirmpirkuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā, 1 (viena) mēneša laikā no sludinājuma publikācijas dienas Latvijas Vēstnesī, Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 22.kabinetā, jāiesniedz fiziskas vai juridiskas personas pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz Latvijas Vēstnesī publicētajā sludinājumā noteiktā termiņa beigām, Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 22.kabinetā, jāiesniedz fiziskas vai juridiskas personas pieteikums, kam pievienoti pieteikuma veidlapā norādītie dokumenti (turpmāk – Pieteikums).

Rīgas valstspilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr.90011524360, norēķinu kontā jāiemaksā:

1. nodrošinājums 10% apmērā no objekta nosacītās cenas, maksājuma mērķī obligāti norādot ,,objekta (adrese) izsoles nodrošinājums”;

2. reģistrācijas maksa – izsoles noteikumos un sludinājumā norādītajā apmērā, maksājuma mērķī obligāti norādot ,,objekta (adrese) izsoles reģistrācijas maksa”.

Norēķinu konti:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai AS „SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000.

 

Pieteikums iesniedzams slēgtā aploksnē (ar atzīmi - izsoles dokumenti objektam, norādot adresi). Iesniedzot dokumentus, izsoles pretendents uz aploksnes ar parakstu apliecina iesniegšanas datumu un laiku.

Vai iesniedzams elektroniski ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu – izsolesdzmpk@riga.lv.

 

Nodrošinājums un reģistrācijas maksa uzskatāmi par iesniegtiem, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā, sludinājumā norādītajā pieteikšanās termiņā.

Pieteikuma veidlapas var lejupielādēt Komisijas mājaslapā https://rdzmpk.lv/funkcijas-pakalpojumi/iesniegumu-veidlapu-paraugi vai saņemt Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā, dokumentu stendā.

Piesakoties dalībai jauktā izsolē ar augšupejošu soli, izsoles dalībniekiem obligāti jāiesniedz rakstiskais cenu piedāvājums, kurus veido objekta nosacītā cena, kas paaugstināta vismaz par vienu attiecīgā objekta izsoles noteikumos noteikto izsoles soli.

Rakstiskais cenu piedāvājums līdz sludinājumā norādītajai objekta izsoles dienai un stundai, jāiesniedz Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 22.kabinetā, slēgtā aploksnē (ar atzīmi - piedāvājums objektam, norādot adresi un iesniedzēju).

Izsoles notiek Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā, konferenču zālē.

Izsolē nodotie objekti uz izsoles dienu nav derīgi patstāvīgai dzīvošanai, tajos veicams remonts.

Ar atbildēm uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem par izsolēm var iepazīties Komisijas mājaslapā https://rdzmpk.lv/aktualitates/jautajiet-mes-jums-atbildesim

 

Komisijas organizēto nekustamo īpašumu izsoļu pretendentiem/ dalībniekiem/ nosolītājiem nodrošinājuma, reģistrācijas vai pirkuma maksa jāveic izmantojot attiecīgās personas bankas norēķinu kontu.

Finanšu līdzekļi (izsoles nodrošinājuma, reģistrācijas vai pirkuma maksa), kas Rīgas valstspilsētas pašvaldības norēķinu kontos būs ieskaitīti no trešās personas bankas norēķinu konta, netiks pieņemti kā samaksa par darījumu un tie 30 (trīsdesmit) dienu laikā tiks atskaitīti uz attiecīgās trešās personas bankas kontu.

 

Papildus informāciju par izsolei nodotajiem objektiem var saņemt zvanot uz tālruņa numuriem 67012007, 67181393, vēršoties Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 22.kabinetā, iepriekš saskaņojot apmeklēšanas laiku, vai elektroniski, rakstot uz Komisijas e-pastu – dmpk@riga.lv.

 

 

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā jauktā izsolē ar augšupejošu soli atsavina Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošus neizīrētus dzīvokļus:

Adrese,

kadastra Nr.

Kopējā platība

m2

Nosacītā cena

EUR

Solis

EUR

Nodrošinājums

EUR

Reģistrācijas maksa

EUR

Izsole

Bērzpils iela 75-15, Rīga, kadastra numurs 0100 926 3034

21.7

11700,00

500,00

1170,00

350,00

30.07.2024. plkst.10:00

Čiekurkalna 3. šķērslīnija 2-10, Rīga, kadastra numurs 0100 922 8886

26.4

13050,00

500,00

1305,00

350,00

30.07.2024. plkst.10:30

Daugavgrīvas šosejā 1B-5B, Rīga, kadastra numurs 0100 928 7094

36.6

9500,00

300,00

950,00

140,00

30.07.2024. plkst.11:00

Daugavgrīvas šosejā 1B-19/20, Rīga, kadastra numurs 0100 926 2487

58.3

16650,00

500,00

1665,00

350,00

30.07.2024. plkst.11:30

Dāvida iela 1-5, Rīga, kadastra numurs 0100 928 5542

26.3

11200,00

500,00

1120,00

350,00

30.07.2024. plkst.13:00

Emmas iela 14-7, Rīga, kadastra numurs 0100 925 4326

12.2

6900,00

300,00

690,00

100,00

30.07.2024. plkst.13:30

Emmas iela 14-74A, Rīga, kadastra numurs 0100 928 5367

12.8

8050,00

300,00

805,00

140,00

31.07.2024. plkst.10:00

Ieroču iela 6-4, Rīga, kadastra numurs 0100 922 9136

15.4

12150,00

500,00

1215,00

350,00

31.07.2024. plkst.10:30

Jaunciema gatve 157-9, Rīga, kadastra numurs 0100 918 8085

41.4

15200,00

500,00

1520,00

350,00

31.07.2024. plkst.11:00

Jēzusbaznīcas iela 7-16A, Rīga, kadastra numurs 0100 928 5345

38.4

13300,00

500,00

1330,00

350,00

31.07.2024. plkst.11:30

Kalnciema iela 81-8, Rīga, kadastra numurs 0100 928 5368

29.1

19600,00

500,00

1960,00

350,00

31.07.2024. plkst.13:00

Katoļu iela 9-93, Rīga, kadastra numurs 0100 928 5181

35.6

21200,00

1000,00

2120,00

350,00

31.07.2024. plkst.13:30

Liepājas iela 37B-23, Rīga, kadastra numurs 0100 928 3967

19.6

8750,00

300,00

875,00

140,00

01.08.2024. plkst.10:00

Līksnas iela 20A-10A, Rīga, kadastra numurs 0100 922 9792

15.3

9450,00

300,00

945,00

140,00

01.08.2024. plkst.10:30

Ludzas iela 51-13, Rīga, kadastra numurs 0100 928 6868

28.6

12600,00

500,00

1260,00

350,00

01.08.2024. plkst.11:00

Mazā Lubānas iela 17-14, Rīga, kadastra numurs 0100 926 1283

27.2

12150,00

500,00

1215,00

350,00

01.08.2024. plkst.11:30

Meldru iela 10-69, Rīga, kadastra numurs 0100 928 5338

18.3

12950,00

500,00

1295,00

350,00

01.08.2024. plkst.13:00

Parādes iela 9A-3, Rīga, kadastra numurs 0100 928 5331

41.2

22400,00

1000,00

2240,00

350,00

01.08.2024. plkst.13:30

Rītupes iela 14-22, Rīga, kadastra numurs 0100 918 3294

25.1

10260,00

300,00

1026,00

350,00

06.08.2024. plkst.10:00

Salacas iela 3-3, Rīga, kadastra numurs 0100 926 6178

29.4

12960,00

500,00

1296,00

140,00

06.08.2024

plkst.10:30

Salamandras iela 10-34, Rīga, kadastra numurs 0100 917 6227

11.1

5400,00

500,00

540,00

100,00

06.08.2024

plkst.11:00

Sarkanā iela 4-15, Rīga, kadastra numurs 0100 922 9136

24

12500,00

300,00

1250,00

350,00

06.08.2024

plkst.11:30

Vēja iela 31-1, Rīga, kadastra numurs 0100 926 8318

31.6

1700,00

100,00

170,00

50,00

06.08.2024

plkst.13:00

Vienības gatve 126-6, Rīga, kadastra numurs 0100 928 5649

29.6

11900,00

500,00

1190,00

350,00

06.08.2024. plkst.13:30

 

Pieteikšanās uz minētajiem objektiem noteikta līdz 23.07.2024. plkst.15:00.

 

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā jauktā izsolē ar augšupejošu soli atsavina Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu – dzīvokļa īpašumu domājamās daļas:

Adrese,

kadastra Nr.

Platība

m2

Nosacītā cena

EUR

Solis

EUR

Nodrošinājums

EUR

Reģistrācijas maksa

EUR

Izsole

Rūpnīcas iela 3-1, Rīga, kadastra numurs 0100 923 8655, dzīvokļa 2150/5650 domājamās daļas

21.5

13140,00

500,00

1314,00

350,00

07.08.2024. plkst.10:00

 

Pieteikšanās uz minēto objektu noteikta līdz 23.07.2024. plkst.15:00.

 

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā jauktā izsolē ar augšupejošu soli atsavina Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošas neapdzīvojamās telpas (istabas):

Adrese,

kadastra Nr.

Kopējā platība m2

Nosacītā cena

EUR

Solis

EUR

Nodrošinājums

EUR

Reģistrācijas maksa

EUR

Izsole

Hāpsalas iela 5-57, Rīga, kadastra numurs 0100 922 9362

18.5

7920,00

300,00

792,00

140,00

07.08.2024. plkst.10:30

Hāpsalas iela 5-95, Rīga, kadastra numurs 0100 922 9576

18

7760,00

300,00

776,00

140,00

07.08.2024. plkst.11:00

 

Pieteikšanās uz minētajiem objektiem noteikta līdz 23.07.02.2024. plkst.15:00.

 

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisija izsolē ar lejupejošu soli atsavina Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošus neizīrētus dzīvokļus:

Adrese,

kadastra Nr.

Kopējā platība m2

Nosacītā cena

EUR

Solis

EUR

Nodrošinājums

EUR

Reģistrācijas maksa

EUR

Izsole

Kaķasēkļa dambis  20-15, Rīga, kadastra numurs 0100 913 8133

Kaķasēkļa dambis 20-16, Rīga, kadastra numurs 0100 913 8126

17.1

 

 

21

800,00

80,00

80,00

20,00

07.08.2024. plkst.11:30

 

Pieteikšanās uz minētajiem objektiem noteikta līdz 23.07.2024. plkst.15:00.

 

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā jauktā izsolē ar augšupejošu soli atsavina Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošus neizīrētus dzīvokļus:

Adrese,

kadastra Nr.

Kopējā platība

m2

Nosacītā cena

EUR

Solis

EUR

Nodrošinājums

EUR

Reģistrācijas maksa

EUR

Izsole

Augusta Dombrovska iela 11-66, Rīga, kadastra numurs 0100 926 1756

13.2

4800,00

300,00

480,00

80,00

08.08.2024. plkst.10:00

Balvu iela 3-29, Rīga, kadastra numurs 0100 922 8935

18.5

7920,00

300,00

792,00

140,00

08.08.2024. plkst.10:30

Gulbju iela 1-21, Rīga, kadastra numurs 0100 926 8434

26.9

13200,00

500,00

1320,00

350,00

08.08.2024. plkst.11:00

Mežrozīšu iela 17-2, Rīga, kadastra numurs 0100 928 5881

29.9

9600,00

300,00

960,00

140,00

08.08.2024. plkst.11:30

Sarkandaugavas iela 33-41, Rīga, kadastra numurs 0100 922 9188

29.4

12000,00

500,00

1200,00

350,00

08.08.2024. plkst.13:00

 

Pieteikšanās uz minētajiem objektiem noteikta līdz 30.07.2024. plkst.15:00.

 

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā jauktā izsolē ar augšupejošu soli atsavina Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu – dzīvokļa īpašuma domājamās daļas:

Adrese,

kadastra Nr.

Platība

m2

Nosacītā cena

EUR

Solis

EUR

Nodrošinājums

EUR

Reģistrācijas maksa

EUR

Izsole

Buļļu iela 43 k-3-10, Rīga, kadastra numurs 0100 924 8921, dzīvokļa 1685/4482 domājamās daļas

16.85

10640,00

300,00

1064,00

350,00

08.08.2024. plkst.13:30

 

Pieteikšanās uz minēto objektu noteikta līdz 30.07.2024. plkst.15:00.

 

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā jauktā izsolē ar augšupejošu soli atsavina Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošu neapdzīvojamo telpu:

Adrese,

kadastra Nr.

Kopējā platība m2

Nosacītā cena

EUR

Solis

EUR

Nodrošinājums

EUR

Reģistrācijas maksa

EUR

Izsole

Klīveru iela 1A-10, Rīga, kadastra numurs 0100 928 5344

32

8000,00

300,00

800,00

140,00

08.08.2024. plkst.14:00

 

Pieteikšanās uz minēto objektu noteikta līdz 30.07.2024. plkst.15:00.

 

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā izsolē ar lejupejošu soli atsavina Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošus neizīrētus dzīvokļus:

Adrese,

kadastra Nr.

Kopējā platība

m2

Nosacītā cena

EUR

Solis

EUR

Nodrošinājums

EUR

Reģistrācijas maksa

EUR

Izsole

Augusta Dombrovska iela 7-2A, Rīga, kadastra numurs 0100 925 3801

35.9

14000,00

300,00

1400,00

350,00

13.08.2024. plkst.10:00

Gobas iela 8-8, Rīga, kadastra numurs 0100 921 5523

27.3

8000,00

300,00

800,00

140,00

13.08.2024. plkst.10:30

Mazā Matīsa iela 3C-114, Rīga, kadastra numurs 0100 927 1453

19.3

9500,00

300,00

950,00

140,00

13.08.2024. plkst.11:00

Sarkandaugavas iela 33-42, Rīga, kadastra numurs 0100 926 4115

23.7

12000,00

300,00

1200,00

350,00

13.08.2024. plkst.11:30

Sesku iela 9-4, Rīga, kadastra numurs 0100 918 8155

43.1

24000,00

1000,00

2400,00

350,00

13.08.2024. plkst.13:00

Stirnu iela 22-17, Rīga, kadastra numurs 0100 927 7018

37

28000,00

1000,00

2800,00

350,00

13.08.2024. plkst.13:30

Zvīņu iela 3-13, Rīga, kadastra numurs 0100 910 4326

45.7

16500,00

500,00

1650,00

350,00

14.08.2024. plkst.10:00

 

Pieteikšanās uz minētajiem objektiem noteikta līdz 30.07.2024. plkst.15:00.

 

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā izsolē ar lejupejošu soli atsavina Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošus neizīrētus dzīvokļus:

Adrese,

kadastra Nr.

Kopējā platība m2

Nosacītā cena

EUR

Solis

EUR

Nodrošinājums

EUR

Reģistrācijas maksa

EUR

Izsole

Asteres iela 1-12, Rīga, kadastra numurs 0100 927 2107,

Asteres iela 1-13, Rīga, kadastra numurs 0100 905 2166

22.3

 

22.5

9000,00

300,00

900,00

140,00

14.08.2024. plkst.10:30

Salacas iela 7-17, Rīga, kadastra numurs 0100 927 8713,

Salacas iela 7-18, Rīga, kadastra numurs 0100 927 8329

24.3

 

24

15000,00

500,00

1500,00

350,00

14.08.2024. plkst.11:00

 

Pieteikšanās uz minētajiem objektiem noteikta līdz 30.07.2024. plkst.15:00.

 

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisija izsolē ar lejupejošu soli atsavina Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošu neapdzīvojamo telpu:

Adrese,

kadastra Nr.

Kopējā platība

m2

Nosacītā cena

EUR

Solis

EUR

Nodrošinājums

EUR

Reģistrācijas maksa

EUR

Izsole

Zvaigžņu iela 31-15, Rīga, kadastra numurs 0100 927 6293

30.1

11000,00

500,00

1100,00

350,00

14.08.2024. plkst.11:30

 

Pieteikšanās uz minēto objektu noteikta līdz 30.07.2024. plkst.15:00.

 

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisija Elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv (turpmāk – EIV) elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli atsavina Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošus neizīrētus dzīvokļus:

Gāles iela 5-3, Rīga, neizīrēts 4-istabu dzīvoklis (kadastra numurs – 0100 913 8442, kopējā platība 114.6 m2) un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 11460/38410 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 01001130310001) un zemesgabala (kadastra apzīmējums 010001130310) (turpmāk- Objekts).

Izsoles nosacītā cena: 76000 EUR. Izsoles solis 3000 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam Rīgas valstspilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90011524360, norēķinu kontā: Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai AS “SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000 jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas;

2) reģistrācijas maksa – 65 EUR apmērā, maksājuma mērķī norādot “Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”.

Izmantojot EIV jānosūta lūgums autorizēt dalībai izsolē.

Izsoles dalības maksa 20 EUR apmērā jāiemaksā saskaņā ar EIV elektroniski izrakstītu rēķinu.

 

Hospitāļu iela 3A-40, Rīga, neizīrēts 1-istabu dzīvoklis (kadastra numurs – 0100 922 9850, kopējā platība 25.2 m2) un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 2514/243183 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas Hospitāļu ielā 3, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000240018001), daudzdzīvokļu mājas Hospitāļu ielā 3A, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000240018002), un zemesgabala (kadastra apzīmējums 01000240018) (turpmāk- Objekts).

Izsoles nosacītā cena: 22500 EUR. Izsoles solis 1000 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam Rīgas valstspilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90011524360, norēķinu kontā:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai

AS “SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000 jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas;

2) reģistrācijas maksa – 65 EUR apmērā,

maksājuma mērķī norādot “Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”.

Izmantojot EIV, jānosūta lūgums autorizēt dalībai izsolē.

Izsoles dalības maksa 20 EUR apmērā jāiemaksā saskaņā ar EIV elektroniski izrakstītu rēķinu.

 

Latgales iela 53-24, Rīga, neizīrēts 2-istabu dzīvoklis (kadastra numurs – 0100 904 9087, kopējā platība 74.9 m2) un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 7490/263670 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 01000430084003) un zemesgabala (kadastra apzīmējums 01000432019) (turpmāk- Objekts).

Izsoles nosacītā cena: 55000 EUR. Izsoles solis 2000 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam Rīgas valstspilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90011524360, norēķinu kontā:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai

AS “SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000 jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas;

2) reģistrācijas maksa – 65 EUR apmērā,

maksājuma mērķī norādot “Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”.

Izmantojot EIV, jānosūta lūgums autorizēt dalībai izsolē.

Izsoles dalības maksa 20 EUR apmērā jāiemaksā saskaņā ar EIV elektroniski izrakstītu rēķinu.

 

Sapieru iela 1-12, Rīga, neizīrēts 1-istabas dzīvoklis (kadastra numurs – 0100 926 0676, kopējā platība 23.3 m2) un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 2325/63866 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas Sapieru ielā 1, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000350119001), garāžas Sapieru ielā 1 k-2, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000350119003), tajā skaitā ar ēkām funkcionāli saistītās būves – šķūņa Sapieru ielā 1, Rīgā (kadastra apzīmējumi:  01000350119002) (turpmāk- Objekts).

Izsoles nosacītā cena: 15900 EUR. Izsoles solis 500 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam Rīgas valstspilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90011524360, norēķinu kontā:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai

AS “SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000 jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas;

2) reģistrācijas maksa – 65 EUR apmērā,

maksājuma mērķī norādot “Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”.

Izmantojot EIV, jānosūta lūgums autorizēt dalībai izsolē.

Izsoles dalības maksa 20 EUR apmērā jāiemaksā saskaņā ar EIV elektroniski izrakstītu rēķinu.

 

Augusta Deglava iela 30-3, Rīga, neizīrēts 3-istabas dzīvoklis (kadastra numurs – 0100 913 8285, kopējā platība 70.8 m2) un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 7330/67504 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas Augusta Deglava ielā 28, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000380213001), daudzdzīvokļu mājas Augusta Deglava ielā 30, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000380213001), un garāžas Augusta Deglava ielā 28B, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000380213004) (turpmāk- Objekts).

Izsoles nosacītā cena: 68000 EUR. Izsoles solis 3000 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam Rīgas valstspilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90011524360, norēķinu kontā:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai

AS “SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000 jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas;

2) reģistrācijas maksa – 65 EUR apmērā,

maksājuma mērķī norādot “Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”.

Izmantojot EIV, jānosūta lūgums autorizēt dalībai izsolē.

Izsoles dalības maksa 20 EUR apmērā jāiemaksā saskaņā ar EIV elektroniski izrakstītu rēķinu.

 

Daugavpils iela 49-49, Rīga, neizīrēts 1-istabas dzīvoklis (kadastra numurs – 0100 922 9242, kopējā platība 22.6 m2) un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 2260/395830 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 01000390027003) un zemesgabala  (kadastra apzīmējums 01000390113) (turpmāk- Objekts).

Izsoles nosacītā cena: 14000 EUR. Izsoles solis 500 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam Rīgas valstspilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90011524360, norēķinu kontā:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai

AS “SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000 jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas;

2) reģistrācijas maksa – 65 EUR apmērā,

maksājuma mērķī norādot “Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”.

Izmantojot EIV, jānosūta lūgums autorizēt dalībai izsolē.

Izsoles dalības maksa 20 EUR apmērā jāiemaksā saskaņā ar EIV elektroniski izrakstītu rēķinu.

 

Krāsotāju iela 25-26, Rīga, neizīrēts 1-istabu dzīvoklis (kadastra numurs – 0100 918 8315, kopējā platība 29.3 m2) un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 2930/188040 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas Krāsotāju ielā 25, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000342005001), daudzdzīvokļu mājas Krāsotāju ielā 25A, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000342005002), tajā skaitā ar mājām funkcionāli saistītajām būves – pagraba Krāsotāju ielā 25, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000342005003), un zemesgabala (kadastra apzīmējums 01000342005) (turpmāk- Objekts).

Izsoles nosacītā cena: 26500 EUR. Izsoles solis 1000 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam Rīgas valstspilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90011524360, norēķinu kontā:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai

AS “SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000 jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas;

2) reģistrācijas maksa – 65 EUR apmērā,

maksājuma mērķī norādot “Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”.

Izmantojot EIV, jānosūta lūgums autorizēt dalībai izsolē.

Izsoles dalības maksa 20 EUR apmērā jāiemaksā saskaņā ar EIV elektroniski izrakstītu rēķinu.

 

Pirts iela 9-15, Rīga, neizīrēts 3-istabu dzīvoklis (kadastra numurs – 0100 928 7908, kopējā platība 50.3 m2) un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 5151/63649 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 01000430159001), tajā skaitā ar māju  funkcionāli saistītās būves – šķūņa (kadastra apzīmējumi: 01000430159002), un zemesgabala  (kadastra apzīmējums 01000430159) (turpmāk- Objekts).

Izsoles nosacītā cena: 42000 EUR. Izsoles solis: 2000 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam Rīgas valstspilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90011524360, norēķinu kontā:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai

AS “SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000 jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas;

2) reģistrācijas maksa – 65 EUR apmērā,

maksājuma mērķī norādot “Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”.

Izmantojot EIV, jānosūta lūgums autorizēt dalībai izsolē.

Izsoles dalības maksa 20 EUR apmērā jāiemaksā saskaņā ar EIV elektroniski izrakstītu rēķinu.

 

Zāģeru ielā 6-61, Rīga, neizīrēts 1-istabu dzīvoklis (kadastra numurs – 0100 928 6526, kopējā platība 30 m2) un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 3000/121330 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 01000152045001), tajā skaitā ar mājām funkcionāli saistītajām būves – šķūņa (kadastra apzīmējums 01000152045002), un zemesgabala (kadastra apzīmējums 01000152045) (turpmāk- Objekts).

Izsoles nosacītā cena: 19000 EUR. Izsoles solis: 500 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam Rīgas valstspilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90011524360, norēķinu kontā:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai

AS “SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000 jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas;

2) reģistrācijas maksa – 65 EUR apmērā,

maksājuma mērķī norādot “Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”. Izmantojot EIV, jānosūta lūgums autorizēt dalībai izsolē.

Izsoles dalības maksa 20 EUR apmērā jāiemaksā saskaņā ar EIV elektroniski izrakstītu rēķinu.

 

Alekša iela 4-5, Rīga, neizīrēts 1-istabas dzīvoklis (kadastra numurs – 0100 928 7170, kopējā platība 33.8 m2) un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 3380/22000 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 01000160105001), tajā skaitā ar māju funkcionāli saistītajām būvēm – šķūņa (kadastra apzīmējums 01000160105002), šķūņa (kadastra apzīmējums 01000160105003) (turpmāk- Objekts).

Izsoles nosacītā cena: 14400 EUR. Izsoles solis: 500 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam Rīgas valstspilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90011524360, norēķinu kontā:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai

AS “SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000 jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas;

2) reģistrācijas maksa – 65 EUR apmērā,

maksājuma mērķī norādot “Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”. Izmantojot EIV, jānosūta lūgums autorizēt dalībai izsolē.

Izsoles dalības maksa 20 EUR apmērā jāiemaksā saskaņā ar EIV elektroniski izrakstītu rēķinu.

 

Bauskas iela 134A-7, Rīga, neizīrēts 3-istabas dzīvoklis (kadastra numurs – 0100 928 6203, kopējā platība 71.8 m2) un dzīvokļa īpašumā ietilpstošajām kopīpašuma 7370/76700 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 01000522044001), tajā skaitā ar māju funkcionāli saistītajām būvēm – katlu mājas (kadastra apzīmējums 01000522044002), šķūņa (kadastra apzīmējums 01000522044004) (turpmāk- Objekts).

Izsoles nosacītā cena: 65700 EUR. Izsoles solis: 3000 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam Rīgas valstspilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90011524360, norēķinu kontā:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai

AS “SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000 jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas;

2) reģistrācijas maksa – 65 EUR apmērā,

maksājuma mērķī norādot “Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”. Izmantojot EIV, jānosūta lūgums autorizēt dalībai izsolē.

Izsoles dalības maksa 20 EUR apmērā jāiemaksā saskaņā ar EIV elektroniski izrakstītu rēķinu.

 

Braila iela 1-4, Rīga, neizīrēts 1-istabu dzīvoklis, kadastra numurs – 0100 926 3039, kopējā platība 36.2 m2, un dzīvokļa īpašumā ietilpstošajām kopīpašuma 3620/88066 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas Braila ielā 1, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000920110001), daudzdzīvokļu mājas Dzirnupes ielā 17, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000920110002), tajā skaitā ar mājām funkcionāli saistītajām būvēm Dzirnupes ielā 1, Rīgā – šķūņa-pagraba (kadastra apzīmējums 01000920110003), šķūņa (kadastra apzīmējums 01000920110004), šķūņa (kadastra apzīmējums 01000920110005), šķūņa (kadastra apzīmējums 01000920110006), šķūņa (kadastra apzīmējums 01000920110007), garāžas (kadastra apzīmējums 01000920110008), un zemesgabala (kadastra apzīmējums 01000920110) (turpmāk- Objekts).

Izsoles nosacītā cena: 16200 EUR. Izsoles solis: 500 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam Rīgas valstspilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90011524360, norēķinu kontā:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai

AS “SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000 jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas;

2) reģistrācijas maksa – 65 EUR apmērā,

maksājuma mērķī norādot “Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”. Izmantojot EIV, jānosūta lūgums autorizēt dalībai izsolē.

Izsoles dalības maksa 20 EUR apmērā jāiemaksā saskaņā ar EIV elektroniski izrakstītu rēķinu.

 

Brīvības gatve 218D-29, Rīga, neizīrēts 1-istabas dzīvoklis (kadastra numurs – 0100 928 7062, kopējā platība 22.0 m2) un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 2200/158260 domājamās daļām no daudzdzīvokļu mājas Brīvības gatvē 218D, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000890004001), daudzdzīvokļu mājas Brīvības gatvē 218, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000890004002), daudzfunkcionālas ēkas  Brīvības gatvē 218A, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000890004003), biroju ēkas Brīvības gatvē 218B, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000890004004), veikala Brīvības gatvē 218 k-9, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000890004009), tajā skaitā ar ēkām funkcionāli saistītajām būvēm – šķūņiem Brīvības gatvē 218, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000920110003), šķūņa (kadastra apzīmējums 01000920110004), šķūņa (kadastra apzīmējums 01000920110005), šķūņa (kadastra apzīmējums 01000890004005; 01000890004006; 01000890004007; 01000890004008), un zemesgabala Brīvības gatvē 218, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000890004) (turpmāk- Objekts).

Izsoles nosacītā cena: 14400 EUR. Izsoles solis: 500 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam Rīgas valstspilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90011524360, norēķinu kontā:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai

AS “SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000 jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas;

2) reģistrācijas maksa – 65 EUR apmērā,

maksājuma mērķī norādot “Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”. Izmantojot EIV, jānosūta lūgums autorizēt dalībai izsolē.

Izsoles dalības maksa 20 EUR apmērā jāiemaksā saskaņā ar EIV elektroniski izrakstītu rēķinu.

 

Čiekurkalna 1. šķērslīnija 12-2, Rīga, neizīrēts 2-istabu dzīvoklis (kadastra numurs – 0100 912 7081, kopējā platība 46.4 m2) un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 4645/41951 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 01000850114001), tajā skaitā ar māju funkcionāli saistītās būves – šķūņa (kadastra apzīmējums 01000850114002), un zemesgabala (kadastra apzīmējums 01000850114) (turpmāk- Objekts).

Izsoles nosacītā cena: 22400 EUR. Izsoles solis: 1000 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam Rīgas valstspilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90011524360, norēķinu kontā:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai

AS “SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000 jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas;

2) reģistrācijas maksa – 65 EUR apmērā,

maksājuma mērķī norādot “Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”. Izmantojot EIV, jānosūta lūgums autorizēt dalībai izsolē.

Izsoles dalības maksa 20 EUR apmērā jāiemaksā saskaņā ar EIV elektroniski izrakstītu rēķinu.

 

Čiekurkalna 6. šķērslīnija 14-3, Rīga, neizīrēts 2-istabu dzīvoklis (kadastra numurs – 0100 928 6333, kopējā platība 39.5 m2) un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 3930/36790 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas Čiekurkalna 6.šķērslīnijā 14, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000880005001), garāžas Čiekurkalna 6.šķērslīnijā 14B, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100080005004), tajā skaitā ar ēkām funkcionāli saistītās būves – šķūņa (kadastra apzīmējums 0100080005002), un zemesgabala (kadastra numurs 01000880005) (turpmāk- Objekts).

Izsoles nosacītā cena: 31200 EUR. Izsoles solis: 1000 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam Rīgas valstspilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90011524360, norēķinu kontā:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai

AS “SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000 jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas;

2) reģistrācijas maksa – 65 EUR apmērā,

maksājuma mērķī norādot “Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”. Izmantojot EIV, jānosūta lūgums autorizēt dalībai izsolē.

Izsoles dalības maksa 20 EUR apmērā jāiemaksā saskaņā ar EIV elektroniski izrakstītu rēķinu.

 

Daugavpils iela 49-114, Rīga, neizīrēts 2-istabas dzīvoklis (kadastra numurs – 0100 922 9198, kopējā platība 25.2 m2) un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 2520/395830 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 01000390027003) un zemesgabala (kadastra apzīmējums 01000390113) (turpmāk- Objekts).

Izsoles nosacītā cena: 12800 EUR. Izsoles solis: 500 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam Rīgas valstspilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90011524360, norēķinu kontā:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai

AS “SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000 jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas;

2) reģistrācijas maksa – 65 EUR apmērā,

maksājuma mērķī norādot “Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”. Izmantojot EIV, jānosūta lūgums autorizēt dalībai izsolē.

Izsoles dalības maksa 20 EUR apmērā jāiemaksā saskaņā ar EIV elektroniski izrakstītu rēķinu.

 

Gaujas iela 29 k-2-3, Rīga, neizīrēts 3-istabas dzīvoklis (kadastra numurs – 0100 928 7509, kopējā platība 74.9 m2) un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 7740/29000 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 01000852034001) un zemesgabala (kadastra numurs 01000852034) (turpmāk- Objekts).

Izsoles nosacītā cena: 59000 EUR. Izsoles solis: 2000 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam Rīgas valstspilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90011524360, norēķinu kontā:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai

AS “SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000 jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas;

2) reģistrācijas maksa – 65 EUR apmērā,

maksājuma mērķī norādot “Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”. Izmantojot EIV, jānosūta lūgums autorizēt dalībai izsolē.

Izsoles dalības maksa 20 EUR apmērā jāiemaksā saskaņā ar EIV elektroniski izrakstītu rēķinu.

 

Latgales iela 150-3, Rīga, neizīrēts 1-istabas dzīvoklis (kadastra numurs – 0100 925 4560, kopējā platība 18.4 m2) un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 1839/87064 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas Maskavas ielā 150, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000480102001), tirdzniecības ēkas Maskavas ielā 150A, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000480102003), un zemesgabala  (kadastra apzīmējums 01000480102) (turpmāk- Objekts).

Izsoles nosacītā cena: 11700 EUR. Izsoles solis: 500 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam Rīgas valstspilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90011524360, norēķinu kontā:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai

AS “SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000 jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas;

2) reģistrācijas maksa – 65 EUR apmērā,

maksājuma mērķī norādot “Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”. Izmantojot EIV, jānosūta lūgums autorizēt dalībai izsolē.

Izsoles dalības maksa 20 EUR apmērā jāiemaksā saskaņā ar EIV elektroniski izrakstītu rēķinu.

 

Robežu iela 38-3A, Rīga, neizīrēts 1-istabas dzīvoklis (kadastra numurs – 0100 928 3961, kopējā platība 24.1 m2) un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 2420/21360 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas Robežu ielā 38, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000830071001), un zemesgabala  (kadastra apzīmējums 01000830071) (turpmāk – dzīvokļa īpašums) (turpmāk- Objekts).

Izsoles nosacītā cena: 12000 EUR. Izsoles solis: 500 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam Rīgas valstspilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90011524360, norēķinu kontā:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai

AS “SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000 jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas;

2) reģistrācijas maksa – 65 EUR apmērā,

maksājuma mērķī norādot “Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”. Izmantojot EIV, jānosūta lūgums autorizēt dalībai izsolē.

Izsoles dalības maksa 20 EUR apmērā jāiemaksā saskaņā ar EIV elektroniski izrakstītu rēķinu.

 

Vienības gatve 100-3, Rīga, neizīrēts 2-istabas dzīvoklis (kadastra numurs – 0100 928 7269, kopējā platība 43.4 m2) un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 4420/30470 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 01000740073001), un zemesgabala (kadastra apzīmējums 01000740073) (turpmāk- Objekts).

Izsoles nosacītā cena: 17100 EUR. Izsoles solis: 1000 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam Rīgas valstspilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90011524360, norēķinu kontā:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai

AS “SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000 jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas;

2) reģistrācijas maksa – 65 EUR apmērā,

maksājuma mērķī norādot “Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”. Izmantojot EIV, jānosūta lūgums autorizēt dalībai izsolē.

Izsoles dalības maksa 20 EUR apmērā jāiemaksā saskaņā ar EIV elektroniski izrakstītu rēķinu.

 

Viļānu iela 1-1, Rīga, neizīrēts 2-istabu dzīvoklis, kadastra numurs – 0100 928 6198, kopējā platība 31.9 m2, un dzīvokļa īpašumā ietilpstošajām kopīpašuma 3698/37852 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 01000460059001), tajā skaitā ar māju funkcionāli saistītās būves – šķūņa (kadastra apzīmējums 01000460059002), un zemesgabala (kadastra apzīmējums 01000460059) (turpmāk- Objekts).

Izsoles nosacītā cena: 21600 EUR. Izsoles solis: 1000 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam Rīgas valstspilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90011524360, norēķinu kontā:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai

AS “SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000 jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas;

2) reģistrācijas maksa – 65 EUR apmērā,

maksājuma mērķī norādot “Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”. Izmantojot EIV, jānosūta lūgums autorizēt dalībai izsolē.

Izsoles dalības maksa 20 EUR apmērā jāiemaksā saskaņā ar EIV elektroniski izrakstītu rēķinu.

 

Artilērijas iela 8-41, Rīga, neizīrēts 2-istabu dzīvoklis (kadastra numurs – 0100 928 7479, kopējā platība 34.5 m2) un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 3619/348692 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 01000280038001), daudzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 01000280038002) un zemesgabala (kadastra apzīmējums 01000280038) (turpmāk- Objekts).

Izsoles nosacītā cena: 27200 EUR. Izsoles solis: 1000 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam Rīgas valstspilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90011524360, norēķinu kontā:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai

AS “SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000 jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas;

2) reģistrācijas maksa – 65 EUR apmērā,

maksājuma mērķī norādot “Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”. Izmantojot EIV, jānosūta lūgums autorizēt dalībai izsolē.

Izsoles dalības maksa 20 EUR apmērā jāiemaksā saskaņā ar EIV elektroniski izrakstītu rēķinu.

 

Bauskas iela 149-5A, Rīga, neizīrēts 2-istabu dzīvoklis (kadastra numurs – 0100 921 3546, kopējā platība 61.4 m2) un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 6140/348692 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas Bauskas ielā 149, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000730110001), daudzīvokļu mājas daudzdzīvokļu mājas Gulbju ielā 1A, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000730110002), daudzdzīvokļu mājas Gulbju ielā 1B, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000730110003), tajā skaitā ar mājām funkcionāli saistītajām būvēm – šķūņiem Bauskas ielā 149, (kadastra apzīmējums 01000730110004; 01000730110005; 01000730110006; 01000730110007; 01000730110009; 01000730110010; 01000730110011; 01000730110012; 01000730110014; 01000730110015; 01000730110016; 01000730110017), Rīgā  un zemesgabala (kadastra apzīmējums 01000730110) (turpmāk- Objekts).

Izsoles nosacītā cena: 48600 EUR. Izsoles solis: 2000 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam Rīgas valstspilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90011524360, norēķinu kontā:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai

AS “SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000 jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas;

2) reģistrācijas maksa – 65 EUR apmērā,

maksājuma mērķī norādot “Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”. Izmantojot EIV, jānosūta lūgums autorizēt dalībai izsolē.

Izsoles dalības maksa 20 EUR apmērā jāiemaksā saskaņā ar EIV elektroniski izrakstītu rēķinu.

 

Bērzpils iela 75-4, Rīga, neizīrēts 1-istabu dzīvoklis (kadastra numurs – 0100 926 3036, kopējā platība 21.7 m2) un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 2170/51000 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 01000910222001) un zemesgabala (kadastra apzīmējums 01000910222) (turpmāk- Objekts).

Izsoles nosacītā cena: 15000 EUR. Izsoles solis: 500 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam Rīgas valstspilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90011524360, norēķinu kontā:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai

AS “SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000 jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas;

2) reģistrācijas maksa – 65 EUR apmērā,

maksājuma mērķī norādot “Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”. Izmantojot EIV, jānosūta lūgums autorizēt dalībai izsolē.

Izsoles dalības maksa 20 EUR apmērā jāiemaksā saskaņā ar EIV elektroniski izrakstītu rēķinu.

 

Buļļu iela 10-12, Rīga, neizīrēts 4-istabu dzīvoklis (kadastra numurs – 0100 928 7270, kopējā platība 88.9 m2) un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 9300/50500 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas Buļļu ielā 10, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000660136001), tajā skaitā ar mājām funkcionāli saistītajām būvēm – šķūņiem (kadastra apzīmējums 01000660136002; 01000660136003; 01000660136004; 01000660136005), un zemesgabala (kadastra apzīmējums 01000660136) (turpmāk- Objekts).

Izsoles nosacītā cena: 53550 EUR. Izsoles solis: 2000 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam Rīgas valstspilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90011524360, norēķinu kontā:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai

AS “SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000 jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas;

2) reģistrācijas maksa – 65 EUR apmērā,

maksājuma mērķī norādot “Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”. Izmantojot EIV, jānosūta lūgums autorizēt dalībai izsolē.

Izsoles dalības maksa 20 EUR apmērā jāiemaksā saskaņā ar EIV elektroniski izrakstītu rēķinu.

 

Jersikas iela 29-3, Rīga, neizīrēts 1-istabu dzīvoklis (kadastra numurs – 0100 922 9768, kopējā platība 27.8 m2) un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 2782/33223 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 01000440034001), tajā skaitā ar mājām funkcionāli saistītajām būvēm – šķūņiem (kadastra apzīmējums 01000440034002), un zemesgabala (kadastra apzīmējums 01000440034) (turpmāk – dzīvokļa īpašums) (turpmāk- Objekts).

Izsoles nosacītā cena: 18400 EUR. Izsoles solis: 1000 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam Rīgas valstspilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90011524360, norēķinu kontā:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai

AS “SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000 jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas;

2) reģistrācijas maksa – 65 EUR apmērā,

maksājuma mērķī norādot “Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”. Izmantojot EIV, jānosūta lūgums autorizēt dalībai izsolē.

Izsoles dalības maksa 20 EUR apmērā jāiemaksā saskaņā ar EIV elektroniski izrakstītu rēķinu.

 

Katoļu iela 2A-60, Rīga, neizīrēts 1-istabu dzīvoklis (kadastra numurs – 0100 918 8714, kopējā platība 40.3 m2) un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 4030/210540 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas Ludzas ielā 2A, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000390135001), daudzīvokļu mājas Katoļu ielā 2B, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000390135002), daudzīvokļu mājas Katoļu ielā 2, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000390135004), daudzīvokļu mājas Katoļu ielā 2A, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000390135005), tajā skaitā ar mājām funkcionāli saistītajām būvēm – šķūņiem Katoļu ielā 2A, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000390135003; 0100039013507; 01000390135008; 01000390135009), un zemesgabala Katoļu ielā 2, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000390135) (turpmāk- Objekts).

Izsoles nosacītā cena: 20000 EUR. Izsoles solis: 1000 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam Rīgas valstspilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90011524360, norēķinu kontā:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai

AS “SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000 jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas;

2) reģistrācijas maksa – 65 EUR apmērā,

maksājuma mērķī norādot “Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”. Izmantojot EIV, jānosūta lūgums autorizēt dalībai izsolē.

Izsoles dalības maksa 20 EUR apmērā jāiemaksā saskaņā ar EIV elektroniski izrakstītu rēķinu.

 

Kristapa ielā 10-47, Rīga, neizīrēts 1-istabu dzīvoklis (kadastra numurs – 0100 905 0054, kopējā platība 11.9 m2) un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 1220/190818 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 01000602017001), un zemesgabala (kadastra apzīmējums 01000602017) (turpmāk- Objekts).

Izsoles nosacītā cena: 14400 EUR. Izsoles solis: 500 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam Rīgas valstspilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90011524360, norēķinu kontā:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai

AS “SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000 jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas;

2) reģistrācijas maksa – 65 EUR apmērā,

maksājuma mērķī norādot “Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”. Izmantojot EIV, jānosūta lūgums autorizēt dalībai izsolē.

Izsoles dalības maksa 20 EUR apmērā jāiemaksā saskaņā ar EIV elektroniski izrakstītu rēķinu.

 

Kuldīgas iela 45A-40, Rīga, neizīrēts 1-istabu dzīvoklis (kadastra numurs – 0100 922 8175, kopējā platība 41.4 m2) un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 4140/109090 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 01000642049001), tajā skaitā ar mājām funkcionāli saistītajām būvēm – šķūņiem (kadastra apzīmējums 01000642049003; 01000642049004; 01000642049005; 01000642049006; 01000642049007) (turpmāk- Objekts).

Izsoles nosacītā cena: 28800 EUR. Izsoles solis: 1000 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam Rīgas valstspilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90011524360, norēķinu kontā:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai

AS “SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000 jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas;

2) reģistrācijas maksa – 65 EUR apmērā,

maksājuma mērķī norādot “Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”. Izmantojot EIV, jānosūta lūgums autorizēt dalībai izsolē.

Izsoles dalības maksa 20 EUR apmērā jāiemaksā saskaņā ar EIV elektroniski izrakstītu rēķinu.

 

Lāčplēša ielā 118-34, Rīga, neizīrēts 1-istabu dzīvoklis (kadastra numurs – 0100 922 8721, kopējā platība 28.2 m2) un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 2820/168990 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas Lāčplēša ielā 120, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000430051001), daudzdzīvokļu mājas Lāčplēša ielā 118, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000430051002), un zemesgabala (kadastra apzīmējums 01000430051) (turpmāk- Objekts).

Izsoles nosacītā cena: 19200 EUR. Izsoles solis: 1000 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam Rīgas valstspilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90011524360, norēķinu kontā:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai

AS “SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000 jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas;

2) reģistrācijas maksa – 65 EUR apmērā,

maksājuma mērķī norādot “Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”. Izmantojot EIV, jānosūta lūgums autorizēt dalībai izsolē.

Izsoles dalības maksa 20 EUR apmērā jāiemaksā saskaņā ar EIV elektroniski izrakstītu rēķinu.

 

Ropažu ielā 114-3, Rīga, neizīrēts 4-istabu dzīvoklis (kadastra numurs – 0100 913 8434, kopējā platība 59.3 m2) un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 5930/24170 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas Rīgā (kadastra apzīmējums 01000910012001), un zemesgabala (kadastra apzīmējums 01000910012) (turpmāk- Objekts).

Izsoles nosacītā cena: 24000 EUR. Izsoles solis: 1000 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam Rīgas valstspilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90011524360, norēķinu kontā:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai

AS “SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000 jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas;

2) reģistrācijas maksa – 65 EUR apmērā,

maksājuma mērķī norādot “Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”. Izmantojot EIV, jānosūta lūgums autorizēt dalībai izsolē.

Izsoles dalības maksa 20 EUR apmērā jāiemaksā saskaņā ar EIV elektroniski izrakstītu rēķinu.

 

Zvejnieku iela 9-7, Rīga, neizīrēts 2-istabu dzīvoklis (kadastra numurs – 0100 918 8793, kopējā platība 35.1 m2) un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 3510/50400 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas Rīgā (kadastra apzīmējums 01000620114001), ), tajā skaitā ar mājām funkcionāli saistītajām būvēm – šķūņa ar pagrabu (kadastra apzīmējums 01000620114002), šķūņiem (kadastra apzīmējums 01000620114005; 01000620114007) (turpmāk- Objekts).

Izsoles nosacītā cena: 17100 EUR. Izsoles solis: 1000 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam Rīgas valstspilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90011524360, norēķinu kontā:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai

AS “SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000 jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas;

2) reģistrācijas maksa – 65 EUR apmērā,

maksājuma mērķī norādot “Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”. Izmantojot EIV, jānosūta lūgums autorizēt dalībai izsolē.

Izsoles dalības maksa 20 EUR apmērā jāiemaksā saskaņā ar EIV elektroniski izrakstītu rēķinu.

 

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisija Elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv (turpmāk – EIV) elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli atsavina Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošas neapdzīvojamās telpas:

 

Emīlijas Benjamiņas iela 7C-1, Rīga, neapdzīvojamā telpa (kadastra numurs – 0100 928 7982, kopējā platība 395.8 m2) un neapdzīvojamās telpas īpašumā ietilpstošajām kopīpašuma 39520/689870 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas Gogoļa ielā 7, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000040005001), administratīvās ēkas Gogoļa ielā 7A, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000040005002), dzīvojamās mājas Timoteja ielā 1A, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000040005003), dzīvojamās mājas Timoteja ielā 1, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000040005004), biroju ēkas Gogoļa ielā 7C, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000040005005), dzīvojamās mājas Gogoļa ielā 7B, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000040005006), garāžas Gogoļa ielā 7D, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000040005007), tajā skaitā ar ēkām funkcionāli saistītās būves – šķūņa Gogoļa ielā 7, Rīgā (kadastra apzīmējums  01000040005010) (turpmāk- Objekts).

Izsoles nosacītā cena: 152665 EUR. Izsoles solis: 3000 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam Rīgas valstspilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90011524360, norēķinu kontā:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai

AS “SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000 jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas;

2) reģistrācijas maksa – 65 EUR apmērā,

maksājuma mērķī norādot “Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”. Izmantojot EIV, jānosūta lūgums autorizēt dalībai izsolē.

Izsoles dalības maksa 20 EUR apmērā jāiemaksā saskaņā ar EIV elektroniski izrakstītu rēķinu.

 

Emīlijas Benjamiņas iela 7C-2, Rīga, neapdzīvojamā telpa (kadastra numurs – 0100 928 7983, kopējā platība 397.9 m2) un neapdzīvojamās telpas īpašumā ietilpstošajām kopīpašuma 39350/689870 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas Gogoļa ielā 7, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000040005001), administratīvās ēkas Gogoļa ielā 7A, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000040005002), dzīvojamās mājas Timoteja ielā 1A, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000040005003), dzīvojamās mājas Timoteja ielā 1, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000040005004), biroju ēkas Gogoļa ielā 7C, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000040005005), dzīvojamās mājas Gogoļa ielā 7B, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000040005006), garāžas Gogoļa ielā 7D, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000040005007), tajā skaitā ar ēkām funkcionāli saistītās būves – šķūņa Gogoļa ielā 7, Rīgā (kadastra apzīmējums  01000040005010) (turpmāk- Objekts).

Izsoles nosacītā cena: 167485 EUR. Izsoles solis: 3000 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam Rīgas valstspilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90011524360, norēķinu kontā:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai

AS “SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000 jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas;

2) reģistrācijas maksa – 65 EUR apmērā,

maksājuma mērķī norādot “Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”. Izmantojot EIV, jānosūta lūgums autorizēt dalībai izsolē.

Izsoles dalības maksa 20 EUR apmērā jāiemaksā saskaņā ar EIV elektroniski izrakstītu rēķinu.

 

Vanagu iela 3-30, Rīga, neapdzīvojamā telpa (kadastra numurs – 0100 928 7171, kopējā platība 28.6 m2) un neapdzīvojamās telpas īpašumā ietilpstošās 2860/181780 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas Vienības gatvē 42, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000540073001),  daudzdzīvokļu mājas Vanagu ielā 3, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000540073002), veikala Vienības gatvē 42A, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000540073002), tajā skaitā ar ēkām funkcionāli saistītajām būvēm – šķūņiem Vienības gatvē 42, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000642049003; 01000642049004; 01000642049005; 01000540073004; 01000540073005; 01000540073006; 01000540073007;  01000540073008; 01000540073009; 01000540073014), un zemesgabala (kadastra apzīmējums 01000540073) (turpmāk- Objekts).

Izsoles nosacītā cena: 13050 EUR. Izsoles solis: 500 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam Rīgas valstspilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90011524360, norēķinu kontā:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai

AS “SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000 jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas;

2) reģistrācijas maksa – 65 EUR apmērā,

maksājuma mērķī norādot “Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”. Izmantojot EIV, jānosūta lūgums autorizēt dalībai izsolē.

Izsoles dalības maksa 20 EUR apmērā jāiemaksā saskaņā ar EIV elektroniski izrakstītu rēķinu.

 

Komisijas organizēto nekustamo īpašumu izsoļu pretendentiem/ dalībniekiem/ nosolītājiem nodrošinājuma, reģistrācijas vai pirkuma maksa jāveic izmantojot attiecīgās personas bankas norēķinu kontu.

Finanšu līdzekļi (izsoles nodrošinājuma, reģistrācijas vai pirkuma maksa), kas Rīgas valstspilsētas pašvaldības norēķinu kontos būs ieskaitīti no trešās personas bankas norēķinu konta, netiks pieņemti kā samaksa par darījumu un tie 30 (trīsdesmit) dienu laikā tiks atskaitīti uz attiecīgās trešās personas bankas kontu.

 

Izsoles sākums – 2024.gada 10.jūlijā, izsoles noslēgums – 2024.gada 09.augustā plkst.13.00.

Izsoles reģistrācijas beigu termiņš – 2024.gada 30.jūlijā.

 

Fiziska persona, kura vēlas savā vai citas fiziskas vai juridiskas personas vārdā piedalīties izsolē, iesniedz iesniegumu vienā no šādiem veidiem:

1) patstāvīgi, izmantojot EIV;

2) klātienē pie zvērināta tiesu izpildītāja vai maksātnespējas procesa administratora, kurš noslēdzis līgumu ar Tiesu administrāciju par izsoļu organizēšanu EIV.

 

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā izsolē ar lejupejošu soli atsavina Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošu neizīrētu dzīvokli:

Adrese,

kadastra Nr.

Kopējā platība m2

Nosacītā cena

EUR

Solis

EUR

Nodrošinājums

EUR

Reģistrācijas maksa

EUR

Izsole

Ropažu iela 93-4, Rīga, kadastra numurs 0100 913 8679

28

9500,00

300,00

950,00

140,00

14.08.2024. plkst.13:00

 

Pieteikšanās uz minēto objektu noteikta līdz 08.08.2024. plkst.15:00.

 

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā jauktā izsolē ar augšupejošu soli atsavina Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošus neizīrētus dzīvokļus:

Adrese,

kadastra Nr.

Kopējā platība

m2

Nosacītā cena

EUR

Solis

EUR

Nodrošinājums

EUR

Reģistrācijas maksa

EUR

Izsole

Āgenskalna iela 8-6, Rīga, kadastra numurs 0100 928 7889

19.4

9450,00

300,00

945,00

140,00

27.08.2024. plkst.10:00

Daugavpils iela 49-39, Rīga, kadastra numurs 0100 922 9203

22.3

8940,00

300,00

894,00

140,00

27.08.2024. plkst.10:30

Daugavpils iela 49-53, Rīga, kadastra numurs 0100 922 9214

29.2

13140,00

500,00

1314,00

350,00

27.08.2024. plkst.11:00

Gaujas iela 37-6, Rīga, kadastra numurs 0100 918 8658

25.1

14940,00

500,00

1494,00

350,00

27.08.2024. plkst.11:30

Gaujas iela 37A-31, Rīga, kadastra numurs 0100 918 8197

25

11100,00

500,00

1110,00

350,00

27.08.2024. plkst.13:00

Ģertrūdes iela 73B-15, Rīga, kadastra numurs 0100 928 7892

17.8

11225,00

500,00

1122,50

350,00

27.08.2024. plkst.13:30

Kaķasēkļa dambis 2A-2, Rīga, kadastra numurs 0100 928 6085

37

8800,00

300,00

880,00

140,00

28.08.2024. plkst.10:00

Lienes iela 27-18, Rīga, kadastra numurs 0100 926 8920

20.4

14850,00

500,00

1485,00

350,00

28.08.2024. plkst.10:30

Līksnas iela 20A-5A, Rīga, kadastra numurs 0100 926 9458

17.6

5400,00

300,00

540,00

100,00

28.08.2024. plkst.11:00

Līksnas iela 20A-6A, Rīga, kadastra numurs 0100 926 8281

16.3

7650,00

300,00

765,00

140,00

28.08.2024. plkst.11:30

Matīsa iela 82-2, Rīga, kadastra numurs 0100 913 8575

76.1

37030,00

1000,00

3703,00

350,00

28.08.2024. plkst.13:00

Mēness iela 14-6, Rīga, kadastra numurs 0100 928 4877

34.8

19600,00

1000,00

1960,00

350,00

28.08.2024. plkst.13:30

Stabu iela 68-2A, Rīga, kadastra numurs 0100 928 3957

34.9

25830,00

1000,00

2583,00

350,00

29.08.2024. plkst.10:00

Vienības gatve 178-5, Rīga, kadastra numurs 0100 928 6523

21.6

10800,00

500,00

1080,00

350,00

29.08.2024. plkst.10:30

Zilupes iela 10-14, Rīga, kadastra numurs 0100 926 0680

30.7

17100,00

1000,00

1710,00

350,00

29.08.2024. plkst.11:00

 

Pieteikšanās uz minētajiem objektiem noteikta līdz 20.08.2024. plkst.15:00.

 

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā izsolē ar lejupejošu soli atsavina Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošus neizīrētus dzīvokļus:

Adrese,

kadastra Nr.

Kopējā platība

m2

Nosacītā cena

EUR

Solis

EUR

Nodrošinājums

EUR

Reģistrācijas maksa EUR

Izsole

Augusta Dombrovska iela 7-4, Rīga, kadastra numurs 0100 925 3770

71.4

21000,00

1000,00

2100,00

350,00

29.08.2024. plkst.11:30

Emmas iela 14-41, Rīga, kadastra numurs 0100 925 5157

23.8

8500,00

300,00

850,00

140,00

29.08.2024. plkst.13:00

 

Pieteikšanās uz minētajiem objektiem noteikta līdz 20.08.2024. plkst.15:00.