• Rīgas valstspilsētas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisija

Izsoles

Personai, kurai ir pirmpirkuma tiesības Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā (turpmāk – Likums) noteiktajā kārtībā vai reģistrētas zemesgrāmatā, vienlaikus ar sludinājuma publikāciju Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” (turpmāk – Latvijas Vēstnesis), tiek nosūtīts paziņojums par izsoli.

Personai, kura vēlas izmantot Likumā paredzētās pirmpirkuma tiesības, 1 (viena) mēneša laikā no sludinājuma publikācijas dienas Latvijas Vēstnesī, Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 22.kabinetā, jāiesniedz fiziskas vai juridiskas personas pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, kam pievienots maksājuma dokuments par nodrošinājuma (10% apmērā, no attiecīgā objekta nosacītās maksas) apmaksu.

Personai, kurai pirmpirkuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā, 1 (viena) mēneša laikā no sludinājuma publikācijas dienas Latvijas Vēstnesī, Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 22.kabinetā, jāiesniedz fiziskas vai juridiskas personas pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz Latvijas Vēstnesī publicētajā sludinājumā noteiktā termiņa beigām, Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 22.kabinetā, jāiesniedz fiziskas vai juridiskas personas pieteikums, kam pievienoti pieteikuma veidlapā norādītie dokumenti (turpmāk – Pieteikums).

Rīgas valstspilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr.90011524360, norēķinu kontā jāiemaksā:

1. nodrošinājums 10% apmērā no objekta nosacītās cenas, maksājuma mērķī obligāti norādot ,,objekta (adrese) izsoles nodrošinājums”;

2. reģistrācijas maksa – izsoles noteikumos un sludinājumā norādītajā apmērā, maksājuma mērķī obligāti norādot ,,objekta (adrese) izsoles reģistrācijas maksa”.

Norēķinu konti:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai AS „SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000.

 

Pieteikums iesniedzams slēgtā aploksnē (ar atzīmi - izsoles dokumenti objektam, norādot adresi). Iesniedzot dokumentus, izsoles pretendents uz aploksnes ar parakstu apliecina iesniegšanas datumu un laiku.

Vai iesniedzams elektroniski ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu – izsolesdzmpk@riga.lv.

 

Nodrošinājums un reģistrācijas maksa uzskatāmi par iesniegtiem, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā, sludinājumā norādītajā pieteikšanās termiņā.

Pieteikuma veidlapas var lejupielādēt Komisijas mājaslapā https://rdzmpk.lv/funkcijas-pakalpojumi/iesniegumu-veidlapu-paraugi vai saņemt Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā, dokumentu stendā.

Piesakoties dalībai jauktā izsolē ar augšupejošu soli, izsoles dalībniekiem obligāti jāiesniedz rakstiskais cenu piedāvājums, kurus veido objekta nosacītā cena, kas paaugstināta vismaz par vienu attiecīgā objekta izsoles noteikumos noteikto izsoles soli.

Rakstiskais cenu piedāvājums līdz sludinājumā norādītajai objekta izsoles dienai un stundai, jāiesniedz Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 22.kabinetā, slēgtā aploksnē (ar atzīmi - piedāvājums objektam, norādot adresi un iesniedzēju).

Izsoles notiek Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā, konferenču zālē.

Izsolē nodotie objekti uz izsoles dienu nav derīgi patstāvīgai dzīvošanai, tajos veicams remonts.

Ar atbildēm uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem par izsolēm var iepazīties Komisijas mājaslapā https://rdzmpk.lv/aktualitates/jautajiet-mes-jums-atbildesim

 

Komisijas organizēto nekustamo īpašumu izsoļu pretendentiem/ dalībniekiem/ nosolītājiem nodrošinājuma, reģistrācijas vai pirkuma maksa jāveic izmantojot attiecīgās personas bankas norēķinu kontu.

Finanšu līdzekļi (izsoles nodrošinājuma, reģistrācijas vai pirkuma maksa), kas Rīgas valstspilsētas pašvaldības norēķinu kontos būs ieskaitīti no trešās personas bankas norēķinu konta, netiks pieņemti kā samaksa par darījumu un tie 30 (trīsdesmit) dienu laikā tiks atskaitīti uz attiecīgās trešās personas bankas kontu.

 

Papildus informāciju par izsolei nodotajiem objektiem var saņemt zvanot uz tālruņa numuriem 67012007, 67181393, vēršoties Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 22.kabinetā, iepriekš saskaņojot apmeklēšanas laiku, vai elektroniski, rakstot uz Komisijas e-pastu – dmpk@riga.lv.

 

 

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisija izsolē ar lejupejošu soli atsavina Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošu neizīrētas dzīvojamās telpas (istabas):

Adrese,

kadastra Nr.

Kopējā platība m2

Nosacītā cena

EUR

Solis

EUR

Nodrošinājums

EUR

Reģistrācijas maksa

EUR

Izsole

Malēju iela 4A-34, Rīga, kadastra numurs 0100 926 8519

17.7

5700,00

300,00

570,00

100,00

11.04.2023. plkst.10:00

Malēju iela 4A-36, Rīga, kadastra numurs 0100 926 1267

17.1

6000,00

300,00

600,00

100,00

11.04.2023. plkst.10:30

 

Pieteikšanās uz minētajiem objektiem noteikta līdz 27.03.2024. plkst.15:00.

 

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā jauktā izsolē ar augšupejošu soli atsavina Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošus neizīrētus dzīvokļus:

Adrese,

kadastra Nr.

Kopējā platība

m2

Nosacītā cena

EUR

Solis

EUR

Nodrošinājums

EUR

Reģistrācijas maksa

EUR

Izsole

Jaunciema gatve 167-8, Rīga, kadastra numurs 0100 922 9775

12.1

3640,00

200,00

364,00

80,00

11.04.2024. plkst.11:00

Kokneses prospekts 20A-5, Rīga, kadastra numurs 0100 927 8231

30.4

28000,00

1000,00

2800,00

350,00

11.04.2024. plkst.11:30

Sīmaņa iela 3A-34, Rīga, kadastra numurs 0100 927 8590

23.3

10000,00

300,00

1000,00

140,00

11.04.2024. plkst.13:00

Terēzes iela 4-2, Rīga, kadastra numurs 0100 926 5976

23.5

13300,00

300,00

1330,00

350,00

11.04.2024. plkst.13:30

Tvaikoņu iela 2-36, Rīga, kadastra numurs 0100 928 3755

22

11120,00

300,00

1112,00

350,00

16.04.2024. plkst.10:00

 

Pieteikšanās uz minētajiem objektiem noteikta līdz 27.03.2024. plkst.15:00.

 

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā izsolē ar augšupejošu soli atsavina Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošu neapdzīvojamo telpu:

Adrese,

kadastra Nr.

Kopējā platība m2

Nosacītā cena

EUR

Solis

EUR

Nodrošinājums

EUR

Reģistrācijas maksa

EUR

Izsole

Zemaišu iela 1 k-4-62, Rīga, kadastra numurs 0100 904 8583

119.4

14400,00

500,00

1440,00

350,00

16.04.2024. plkst.10:30

 

Pieteikšanās uz minēto objektu noteikta līdz 27.03.2024. plkst.15:00.

 

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisija izsolē ar lejupejošu soli atsavina Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu:

Adrese,

kadastra Nr.

Kopējā platība m2

Nosacītā cena

EUR

Solis

EUR

Nodrošinājums

EUR

Reģistrācijas maksa

EUR

Izsole

Valmieras iela 24, Rīga, kadastra numurs 0100 038 0083

ēka 712.9

zemesgabals 2610

180000,00

3000,00

18000,00

350,00

30.04.2024. plkst.10:00

 

Pieteikšanās uz minēto objektu noteikta līdz 25.04.2024. plkst.15:00.

 

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā jauktā izsolē ar augšupejošu soli atsavina Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu – dzīvokļa īpašuma domājamo daļu:

Adrese,

kadastra Nr.

Platība

m2

Nosacītā cena

EUR

Solis

EUR

Nodrošinājums

EUR

Reģistrācijas maksa

EUR

Izsole

Rūpnīcas iela 3-1, Rīga, kadastra Nr.0100 923 8655, dzīvokļa 2150/5650 domājamās daļas

78.2

14600,00

500,00

1460,00

350,00

07.05.2024. plkst.10:00

 

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā jauktā izsolē ar augšupejošu soli atsavina Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošus neizīrētus dzīvokļus:

Adrese,

kadastra Nr.

Kopējā platība

m2

Nosacītā cena

EUR

Solis

EUR

Nodrošinājums

EUR

Reģistrācijas maksa

EUR

Izsole

Čiekurkalna 3. šķērslīnija 2-10, Rīga, kadastra numurs 0100 922 8886

26.4

14500,00

500,00

1450,00

350,00

07.05.2024. plkst.10:30

Daugavgrīvas šoseja 1B-19/20, Rīga, kadastra numurs 0100 926 2487

58.3

18500,00

500,00

1850,00

350,00

07.05.2024. plkst.11:00

Draudzības iela 41-4, Rīga, kadastra numurs 0100 928 5706

16.1

7500,00

300,00

750,00

100,00

07.05.2024. plkst.11:30

Jaunciema gatve 157-9, Rīga, kadastra numurs 0100 918 8085

41.4

19000,00

1000,00

1900,00

350,00

07.05.2024. plkst.13:00

Līksnas iela 20A-10A, Rīga, kadastra numurs 0100 922 9792

15.3

10500,00

300,00

1050,00

350,00

07.05.2024. plkst.13:30

Ieroču iela 6-4, Rīga, kadastra numurs 0100 922 9136

15.4

13500,00

500,00

1350,00

350,00

08.05.2024. plkst.10:00

Ludzas iela 51-13, Rīga, kadastra numurs 0100 928 6868

28.6

14000,00

500,00

1400,00

350,00

08.05.2024. plkst.10:30

Mazā Lubānas iela 17-14, Rīga, kadastra numurs 0100 926 1283

27.2

13500,00

500,00

1350,00

350,00

08.05.2024. plkst.11:00

Rītupes iela 14-22, Rīga, kadastra numurs 0100 918 3294

25.1

11400,00

500,00

1140,00

350,00

08.05.2024. plkst.11:30

Salacas iela 3-3, Rīga, kadastra numurs 0100 926 6178

29.4

14400,00

500,00

1440,00

350,00

08.05.2024. plkst.13:00

Salamandras iela 10-34, Rīga, kadastra numurs 0100 917 6227

11.1

6000,00

300,00

600,00

100,00

08.05.2024. plkst.13:30

Bērzpils iela 75-15, Rīga, kadastra numurs 0100 926 3034

21.7

13000,00

500,00

1300,00

350,00

09.05.2024. plkst.10:00

 

Pieteikšanās uz minētajiem objektiem noteikta līdz 25.04.2024. plkst.15:00.

 

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā izsolē ar augšupejošu soli atsavina Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošas neapdzīvojamās telpas (istabas):

Adrese,

kadastra Nr.

Kopējā platība m2

Nosacītā cena

EUR

Solis

EUR

Nodrošinājums

EUR

Reģistrācijas maksa

EUR

Izsole

Hāpsalas iela 5-57, Rīga, kadastra numurs 0100 922 9362

18.1

9900,00

300,00

990,00

140,00

09.05.2024. plkst.10:30

Hāpsalas iela 5-95, Rīga, kadastra numurs 0100 922 9576

18

9990,00

300,00

9990,00

140,00

09.05.2024. plkst.11:00

 

Pieteikšanās uz minētajiem objektiem noteikta līdz 25.04.2024. plkst.15:00.

 

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisija elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli Elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv (turpmāk – EIV) atsavina Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošus neizīrētus dzīvokļus:

Augusta Deglava iela 30-3, Rīga, neizīrēts 3-istabas dzīvoklis (kadastra numurs – 0100 913 8285, kopējā platība 70.8 m2) un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 7330/67504 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas Augusta Deglava ielā 28, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000380213001), daudzdzīvokļu mājas Augusta Deglava ielā 30, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000380213001), un garāžas Augusta Deglava ielā 28B, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000380213004) (turpmāk- Objekts).

Izsoles nosacītā cena: 76500 EUR. Izsoles solis 3000 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam Rīgas valstspilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90011524360, norēķinu kontā: Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai AS “SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000 jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas;

2) reģistrācijas maksa – 65 EUR apmērā, maksājuma mērķī norādot “Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”.

Izmantojot EIV jānosūta lūgums autorizēt dalībai izsolē.

Izsoles dalības maksa 20 EUR apmērā jāiemaksā saskaņā ar EIV elektroniski izrakstītu rēķinu.

 

Dāvida iela 1-5, Rīga, neizīrēts 1-istabas dzīvoklis (kadastra numurs – 0100 928 5542, kopējā platība 26.3 m2) un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 2570/12780 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 01000670136001) un zemesgabala (kadastra apzīmējums 01000670136) (turpmāk- Objekts).

Izsoles nosacītā cena: 12800 EUR. Izsoles solis 500 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam Rīgas valstspilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90011524360, norēķinu kontā:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai

AS “SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000 jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas;

2) reģistrācijas maksa – 65 EUR apmērā,

maksājuma mērķī norādot “Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”.

Izmantojot EIV, jānosūta lūgums autorizēt dalībai izsolē.

Izsoles dalības maksa 20 EUR apmērā jāiemaksā saskaņā ar EIV elektroniski izrakstītu rēķinu.

 

Emmas iela 14-74A, Rīga, neizīrēts 1-istabas dzīvoklis (kadastra numurs – 0100 928 5367, kopējā platība 12.8 m2) un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 1280/123640 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 01001132213001) un zemesgabala (kadastra apzīmējums 01001132213) (turpmāk- Objekts).

Izsoles nosacītā cena: 9200 EUR. Izsoles solis 300 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam Rīgas valstspilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90011524360, norēķinu kontā:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai

AS “SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000 jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas;

2) reģistrācijas maksa – 65 EUR apmērā,

maksājuma mērķī norādot “Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”.

Izmantojot EIV, jānosūta lūgums autorizēt dalībai izsolē.

Izsoles dalības maksa 20 EUR apmērā jāiemaksā saskaņā ar EIV elektroniski izrakstītu rēķinu.

 

Jēzusbaznīcas iela 7-16A, Rīga, neizīrēts 1-istabas dzīvoklis (kadastra numurs – 0100 928 5345, kopējā platība 38.4 m2) un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 3840/109430  domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas Jēzusbaznīcas ielā 9, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000410072001), administratīvās ēkas Jēzusbaznīcas ielā 7B, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000410072002), daudzdzīvokļu mājas Jēzusbaznīcas ielā 7, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000410072003), tajā skaitā ar ēkām funkcionāli saistītās būves – šķūņa Jēzusbaznīcas ielā 7, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000410072004), un zemesgabala Jēzusbaznīcas ielā 7, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000410072) (turpmāk- Objekts).

Izsoles nosacītā cena: 15200 EUR. Izsoles solis 500 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam Rīgas valstspilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90011524360, norēķinu kontā:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai

AS “SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000 jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas;

2) reģistrācijas maksa – 65 EUR apmērā,

maksājuma mērķī norādot “Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”.

Izmantojot EIV, jānosūta lūgums autorizēt dalībai izsolē.

Izsoles dalības maksa 20 EUR apmērā jāiemaksā saskaņā ar EIV elektroniski izrakstītu rēķinu.

 

Kalnciema iela 81-8, Rīga, neizīrēts 1-istabas dzīvoklis (kadastra numurs – 0100 928 5368, kopējā platība 29.1 m2) un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 2940/115080 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 01000760061001), tajā skaitā ar māju funkcionāli saistītajām būvēm - šķūņiem (kadastra apzīmējumi: 01000760061002, 01000760061003) (turpmāk- Objekts).

Izsoles nosacītā cena: 22400 EUR. Izsoles solis 1000 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam Rīgas valstspilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90011524360, norēķinu kontā:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai

AS “SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000 jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas;

2) reģistrācijas maksa – 65 EUR apmērā,

maksājuma mērķī norādot “Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”.

Izmantojot EIV, jānosūta lūgums autorizēt dalībai izsolē.

Izsoles dalības maksa 20 EUR apmērā jāiemaksā saskaņā ar EIV elektroniski izrakstītu rēķinu.

 

Katoļu iela 9-93, Rīga, neizīrēts 3-istabu dzīvoklis (kadastra numurs – 0100 928 5181, kopējā platība 35.6 m2) un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 3460/311020 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas Katoļu ielā 9 k-1, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000390091001), daudzdzīvokļu mājas Katoļu ielā 9 k-2, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000390091002), daudzdzīvokļu mājas Katoļu ielā 9, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000390091004) un zemesgabala (kadastra apzīmējums 01000390091) (turpmāk- Objekts).

Izsoles nosacītā cena: 23850 EUR. Izsoles solis 1000 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam Rīgas valstspilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90011524360, norēķinu kontā:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai

AS “SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000 jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas;

2) reģistrācijas maksa – 65 EUR apmērā,

maksājuma mērķī norādot “Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”.

Izmantojot EIV, jānosūta lūgums autorizēt dalībai izsolē.

Izsoles dalības maksa 20 EUR apmērā jāiemaksā saskaņā ar EIV elektroniski izrakstītu rēķinu.

 

Liepājas iela 37B-23, Rīga, neizīrēts 1-istabas dzīvoklis (kadastra numurs – 0100 928 3967, kopējā platība 19.6 m2) un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 1980/69480 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas Liepājas ielā 37A, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000752052001), daudzdzīvokļu mājas Liepājas ielā 37, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000752052003), daudzdzīvokļu mājas Liepājas ielā 37B, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000752052004), tajā skaitā ar mājām funkcionāli saistītajām būvēm – šķūņiem Liepājas ielā 37, Rīgā (kadastra apzīmējumi: 01000752052012; 01000752052020; 01000752052021) (turpmāk- Objekts).

Izsoles nosacītā cena: 10000 EUR. Izsoles solis 300 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam Rīgas valstspilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90011524360, norēķinu kontā:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai

AS “SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000 jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas;

2) reģistrācijas maksa – 65 EUR apmērā,

maksājuma mērķī norādot “Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”.

Izmantojot EIV, jānosūta lūgums autorizēt dalībai izsolē.

Izsoles dalības maksa 20 EUR apmērā jāiemaksā saskaņā ar EIV elektroniski izrakstītu rēķinu.

 

Meldru iela 10-69, Rīga, neizīrēts 1-istabas dzīvoklis (kadastra numurs – 0100 928 5338, kopējā platība 18.3 m2) un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 1870/192670 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 01001112077001) un zemesgabala (kadastra apzīmējums 01001112077) (turpmāk- Objekts).

Izsoles nosacītā cena: 14800 EUR. Izsoles solis: 500 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam Rīgas valstspilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90011524360, norēķinu kontā:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai

AS “SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000 jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas;

2) reģistrācijas maksa – 65 EUR apmērā,

maksājuma mērķī norādot “Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”.

Izmantojot EIV, jānosūta lūgums autorizēt dalībai izsolē.

Izsoles dalības maksa 20 EUR apmērā jāiemaksā saskaņā ar EIV elektroniski izrakstītu rēķinu.

 

Parādes iela 9A-3, Rīga, neizīrēts 2-istabu dzīvoklis (kadastra numurs – 0100 928 5331, kopējā platība 41.2 m2) un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 4100/51310 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 01001030057001) (turpmāk- Objekts).

Izsoles nosacītā cena: 25600 EUR. Izsoles solis: 1000 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam Rīgas valstspilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90011524360, norēķinu kontā:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai

AS “SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000 jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas;

2) reģistrācijas maksa – 65 EUR apmērā,

maksājuma mērķī norādot “Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”. Izmantojot EIV, jānosūta lūgums autorizēt dalībai izsolē.

Izsoles dalības maksa 20 EUR apmērā jāiemaksā saskaņā ar EIV elektroniski izrakstītu rēķinu.

 

Vienības gatve 126-6, Rīga, neizīrēts 2-istabas dzīvoklis (kadastra numurs – 0100 928 5649, kopējā platība 29.6 m2) un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 2990/41300 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 01000740082001) un zemesgabala (kadastra apzīmējums 01000740082) (turpmāk- Objekts).

Izsoles nosacītā cena: 13600 EUR. Izsoles solis: 500 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam Rīgas valstspilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90011524360, norēķinu kontā:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai

AS “SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000 jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas;

2) reģistrācijas maksa – 65 EUR apmērā,

maksājuma mērķī norādot “Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”. Izmantojot EIV, jānosūta lūgums autorizēt dalībai izsolē.

Izsoles dalības maksa 20 EUR apmērā jāiemaksā saskaņā ar EIV elektroniski izrakstītu rēķinu.

 

Izsoles sākums – 2024.gada 08.aprīlī, izsoles noslēgums – 2024.gada 08.maijā plkst.13.00.

Izsoles reģistrācijas beigu termiņš – 2024.gada 28.aprīlis.

 

Fiziska persona, kura vēlas savā vai citas fiziskas vai juridiskas personas vārdā piedalīties izsolē, iesniedz iesniegumu vienā no šādiem veidiem:

1) patstāvīgi, izmantojot EIV;

2) klātienē pie zvērināta tiesu izpildītāja vai maksātnespējas procesa administratora, kurš noslēdzis līgumu ar Tiesu administrāciju par izsoļu organizēšanu EIV.

 

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisija elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli Elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv (turpmāk – EIV) atsavina Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošus neizīrētus dzīvokļus:

Alekša iela 4-5, Rīga, neizīrēts 1-istabas dzīvoklis (kadastra numurs – 0100 928 7170, kopējā platība 33.8 m2) un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 3380/22000 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 01000160105001), tajā skaitā ar māju funkcionāli saistītajām būvēm – šķūņa (kadastra apzīmējums 01000160105002), šķūņa (kadastra apzīmējums 01000160105003) (turpmāk- Objekts).

Izsoles nosacītā cena: 18000 EUR. Izsoles solis 1000 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam Rīgas valstspilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90011524360, norēķinu kontā: Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai AS “SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000 jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas;

2) reģistrācijas maksa – 65 EUR apmērā, maksājuma mērķī norādot “Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”.

Izmantojot EIV jānosūta lūgums autorizēt dalībai izsolē.

Izsoles dalības maksa 20 EUR apmērā jāiemaksā saskaņā ar EIV elektroniski izrakstītu rēķinu.

 

Bauskas iela 134A-7, Rīga, neizīrēts 3-istabas dzīvoklis (kadastra numurs – 0100 928 6203, kopējā platība 71.8 m2) un dzīvokļa īpašumā ietilpstošajām kopīpašuma 7370/76700 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 01000522044001), tajā skaitā ar māju funkcionāli saistītajām būvēm – katlu mājas (kadastra apzīmējums 01000522044002), šķūņa (kadastra apzīmējums 01000522044004) (turpmāk- Objekts).

Izsoles nosacītā cena: 73000 EUR. Izsoles solis 3000 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam Rīgas valstspilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90011524360, norēķinu kontā:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai

AS “SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000 jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas;

2) reģistrācijas maksa – 65 EUR apmērā,

maksājuma mērķī norādot “Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”.

Izmantojot EIV, jānosūta lūgums autorizēt dalībai izsolē.

Izsoles dalības maksa 20 EUR apmērā jāiemaksā saskaņā ar EIV elektroniski izrakstītu rēķinu.

 

Braila iela 1-4, Rīga, neizīrēts 1-istabu dzīvoklis, kadastra numurs – 0100 926 3039, kopējā platība 36.2 m2, un dzīvokļa īpašumā ietilpstošajām kopīpašuma 3620/88066 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas Braila ielā 1, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000920110001), daudzdzīvokļu mājas Dzirnupes ielā 17, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000920110002), tajā skaitā ar mājām funkcionāli saistītajām būvēm Dzirnupes ielā 1, Rīgā – šķūņa-pagraba (kadastra apzīmējums 01000920110003), šķūņa (kadastra apzīmējums 01000920110004), šķūņa (kadastra apzīmējums 01000920110005), šķūņa (kadastra apzīmējums 01000920110006), šķūņa (kadastra apzīmējums 01000920110007), garāžas (kadastra apzīmējums 01000920110008), un zemesgabala (kadastra apzīmējums 01000920110) (turpmāk- Objekts).

Izsoles nosacītā cena: 18000 EUR. Izsoles solis 1000 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam Rīgas valstspilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90011524360, norēķinu kontā:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai

AS “SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000 jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas;

2) reģistrācijas maksa – 65 EUR apmērā,

maksājuma mērķī norādot “Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”.

Izmantojot EIV, jānosūta lūgums autorizēt dalībai izsolē.

Izsoles dalības maksa 20 EUR apmērā jāiemaksā saskaņā ar EIV elektroniski izrakstītu rēķinu.

 

Brīvības gatve 218D-29, Rīga, neizīrēts 1-istabas dzīvoklis (kadastra numurs – 0100 928 7062, kopējā platība 22.0 m2) un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 2200/158260 domājamās daļām no daudzdzīvokļu mājas Brīvības gatvē 218D, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000890004001), daudzdzīvokļu mājas Brīvības gatvē 218, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000890004002), daudzfunkcionālas ēkas  Brīvības gatvē 218A, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000890004003), biroju ēkas Brīvības gatvē 218B, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000890004004), veikala Brīvības gatvē 218 k-9, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000890004009), tajā skaitā ar ēkām funkcionāli saistītajām būvēm – šķūņiem Brīvības gatvē 218, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000920110003), šķūņa (kadastra apzīmējums 01000920110004), šķūņa (kadastra apzīmējums 01000920110005), šķūņa (kadastra apzīmējums 01000890004005; 01000890004006; 01000890004007; 01000890004008), un zemesgabala Brīvības gatvē 218, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000890004) (turpmāk- Objekts).

Izsoles nosacītā cena: 16000 EUR. Izsoles solis 1000 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam Rīgas valstspilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90011524360, norēķinu kontā:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai

AS “SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000 jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas;

2) reģistrācijas maksa – 65 EUR apmērā,

maksājuma mērķī norādot “Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”.

Izmantojot EIV, jānosūta lūgums autorizēt dalībai izsolē.

Izsoles dalības maksa 20 EUR apmērā jāiemaksā saskaņā ar EIV elektroniski izrakstītu rēķinu.

 

Čiekurkalna 1. šķērslīnija 12-2, Rīga, neizīrēts 2-istabu dzīvoklis (kadastra numurs – 0100 912 7081, kopējā platība 46.4 m2) un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 4645/41951 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 01000850114001), tajā skaitā ar māju funkcionāli saistītās būves – šķūņa (kadastra apzīmējums 01000850114002), un zemesgabala (kadastra apzīmējums 01000850114) (turpmāk- Objekts).

Izsoles nosacītā cena: 28000 EUR. Izsoles solis 1000 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam Rīgas valstspilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90011524360, norēķinu kontā:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai

AS “SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000 jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas;

2) reģistrācijas maksa – 65 EUR apmērā,

maksājuma mērķī norādot “Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”.

Izmantojot EIV, jānosūta lūgums autorizēt dalībai izsolē.

Izsoles dalības maksa 20 EUR apmērā jāiemaksā saskaņā ar EIV elektroniski izrakstītu rēķinu.

 

Čiekurkalna 6. šķērslīnija 14-3, Rīga, neizīrēts 2-istabu dzīvoklis (kadastra numurs – 0100 928 6333, kopējā platība 39.5 m2) un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 3930/36790 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas Čiekurkalna 6.šķērslīnijā 14, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000880005001), garāžas Čiekurkalna 6.šķērslīnijā 14B, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100080005004), tajā skaitā ar ēkām funkcionāli saistītās būves – šķūņa (kadastra apzīmējums 0100080005002), un zemesgabala (kadastra numurs 01000880005) (turpmāk- Objekts).

Izsoles nosacītā cena: 39000 EUR. Izsoles solis 1000 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam Rīgas valstspilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90011524360, norēķinu kontā:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai

AS “SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000 jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas;

2) reģistrācijas maksa – 65 EUR apmērā,

maksājuma mērķī norādot “Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”.

Izmantojot EIV, jānosūta lūgums autorizēt dalībai izsolē.

Izsoles dalības maksa 20 EUR apmērā jāiemaksā saskaņā ar EIV elektroniski izrakstītu rēķinu.

 

Daugavpils iela 49-114, Rīga, neizīrēts 2-istabas dzīvoklis (kadastra numurs – 0100 922 9198, kopējā platība 25.2 m2) un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 2520/395830 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 01000390027003) un zemesgabala (kadastra apzīmējums 01000390113) (turpmāk- Objekts).

Izsoles nosacītā cena: 16000 EUR. Izsoles solis 1000 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam Rīgas valstspilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90011524360, norēķinu kontā:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai

AS “SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000 jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas;

2) reģistrācijas maksa – 65 EUR apmērā,

maksājuma mērķī norādot “Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”.

Izmantojot EIV, jānosūta lūgums autorizēt dalībai izsolē.

Izsoles dalības maksa 20 EUR apmērā jāiemaksā saskaņā ar EIV elektroniski izrakstītu rēķinu.

 

Latgales iela 150-3, Rīga, neizīrēts 1-istabas dzīvoklis (kadastra numurs – 0100 925 4560, kopējā platība 18.4 m2) un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 1839/87064 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas Maskavas ielā 150, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000480102001), tirdzniecības ēkas Maskavas ielā 150A, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000480102003), un zemesgabala  (kadastra apzīmējums 01000480102) (turpmāk – dzīvokļa īpašums) (turpmāk- Objekts).

Izsoles nosacītā cena: 13000 EUR. Izsoles solis: 500 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam Rīgas valstspilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90011524360, norēķinu kontā:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai

AS “SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000 jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas;

2) reģistrācijas maksa – 65 EUR apmērā,

maksājuma mērķī norādot “Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”.

Izmantojot EIV, jānosūta lūgums autorizēt dalībai izsolē.

Izsoles dalības maksa 20 EUR apmērā jāiemaksā saskaņā ar EIV elektroniski izrakstītu rēķinu.

 

Robežu iela 38-3A, Rīga, neizīrēts 1-istabas dzīvoklis (kadastra numurs – 0100 928 3961, kopējā platība 24.1 m2) un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 2420/21360 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas Robežu ielā 38, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000830071001), un zemesgabala  (kadastra apzīmējums 01000830071) (turpmāk- Objekts).

Izsoles nosacītā cena: 15000 EUR. Izsoles solis: 1000 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam Rīgas valstspilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90011524360, norēķinu kontā:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai

AS “SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000 jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas;

2) reģistrācijas maksa – 65 EUR apmērā,

maksājuma mērķī norādot “Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”. Izmantojot EIV, jānosūta lūgums autorizēt dalībai izsolē.

Izsoles dalības maksa 20 EUR apmērā jāiemaksā saskaņā ar EIV elektroniski izrakstītu rēķinu.

 

Vienības gatve 65-6, Rīga, neizīrēts 3-istabas dzīvoklis (kadastra numurs – 0100 928 7168, kopējā platība 52.2 m2) un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 5160/21980 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 01000740042001), tajā skaitā ar māju funkcionāli saistītajām būvēm – šķūņiem (kadastra apzīmējum: 01000740042002; 01000740042003; 01000740042004; 01000740042006) (turpmāk- Objekts).

Izsoles nosacītā cena: 24000 EUR. Izsoles solis: 1000 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam Rīgas valstspilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90011524360, norēķinu kontā:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai

AS “SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000 jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas;

2) reģistrācijas maksa – 65 EUR apmērā,

maksājuma mērķī norādot “Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”. Izmantojot EIV, jānosūta lūgums autorizēt dalībai izsolē.

Izsoles dalības maksa 20 EUR apmērā jāiemaksā saskaņā ar EIV elektroniski izrakstītu rēķinu.

 

Vienības gatve 100-3, Rīga, neizīrēts 2-istabas dzīvoklis (kadastra numurs – 0100 928 7269, kopējā platība 43.4 m2) un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 4420/30470 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 01000740073001), un zemesgabala (kadastra apzīmējums 01000740073) (turpmāk- Objekts).

Izsoles nosacītā cena: 19000 EUR. Izsoles solis: 1000 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam Rīgas valstspilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90011524360, norēķinu kontā:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai

AS “SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000 jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas;

2) reģistrācijas maksa – 65 EUR apmērā,

maksājuma mērķī norādot “Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”. Izmantojot EIV, jānosūta lūgums autorizēt dalībai izsolē.

Izsoles dalības maksa 20 EUR apmērā jāiemaksā saskaņā ar EIV elektroniski izrakstītu rēķinu.

 

Viļānu iela 1-1, Rīga, neizīrēts 2-istabu dzīvoklis, kadastra numurs – 0100 928 6198, kopējā platība 31.9 m2, un dzīvokļa īpašumā ietilpstošajām kopīpašuma 3698/37852 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 01000460059001), tajā skaitā ar māju funkcionāli saistītās būves – šķūņa (kadastra apzīmējums 01000460059002), un zemesgabala (kadastra apzīmējums 01000460059) (turpmāk- Objekts).

Izsoles nosacītā cena: 24000 EUR. Izsoles solis: 1000 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam Rīgas valstspilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90011524360, norēķinu kontā:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai

AS “SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000 jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas;

2) reģistrācijas maksa – 65 EUR apmērā,

maksājuma mērķī norādot “Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”. Izmantojot EIV, jānosūta lūgums autorizēt dalībai izsolē.

Izsoles dalības maksa 20 EUR apmērā jāiemaksā saskaņā ar EIV elektroniski izrakstītu rēķinu.

 

Izsoles sākums – 2024.gada 12.aprīlī, izsoles noslēgums – 2024.gada 13.maijā plkst.13.00.

Izsoles reģistrācijas beigu termiņš – 2024.gada 02.maijs.

 

Fiziska persona, kura vēlas savā vai citas fiziskas vai juridiskas personas vārdā piedalīties izsolē, iesniedz iesniegumu vienā no šādiem veidiem:

1) patstāvīgi, izmantojot EIV;

2) klātienē pie zvērināta tiesu izpildītāja vai maksātnespējas procesa administratora, kurš noslēdzis līgumu ar Tiesu administrāciju par izsoļu organizēšanu EIV.

 

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā jauktā izsolē ar augšupejošu soli atsavina Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošus neizīrētus dzīvokļus:

Adrese,

kadastra Nr.

Kopējā platība

m2

Nosacītā cena

EUR

Solis

EUR

Nodrošinājums

EUR

Reģistrācijas maksa

EUR

Izsole

Augusta Dombrovska iela 7-2A, Rīga, kadastra numurs 0100 925 3801

35.9

14700,00

500,00

1470,00

350,00

14.05.2024. plkst.10:00

Augusta Dombrovska iela 11-66, Rīga, kadastra numurs 0100 926 1756

13.2

5400,00

300,00

540,00

100,00

14.05.2024. plkst.10:30

Balvu iela 3-29, Rīga, kadastra numurs 0100 922 8935

18.5

8910,00

300,00

891,00

140,00

14.05.2024. plkst.11:00

Gobas iela 8-8, Rīga, kadastra numurs 0100 921 5523

27.3

8400,00

300,00

840,00

140,00

14.05.2024. plkst.11:30

Gulbju iela 1-21, Rīga, kadastra numurs 0100 926 8434

26.9

15400,00

500,00

1540,00

350,00

14.05.2024. plkst.13:00

Mežrozīšu iela 17-2, Rīga, kadastra numurs 0100 928 5881

29.9

10800,00

300,00

1080,00

350,00

14.05.2024. plkst.13:30

Sarkandaugavas iela 33-41, Rīga, kadastra numurs 0100 922 9188

29.4

13500,00

500,00

1350,00

350,00

15.05.2024. plkst.10:00

Sarkandaugavas iela 33-42, Rīga, kadastra numurs 0100 926 4115

23.7

12600,00

500,00

1260,00

350,00

15.05.2024. plkst.10:30

Sesku iela 9-4, Rīga, kadastra numurs 0100 918 8155

43.1

25200,00

1000,00

2520,00

350,00

15.05.2024. plkst.11:00

Stabules iela 15-1, Rīga, kadastra numurs 0100 927 8326

43.6

25800,00

1000,00

2580,00

350,00

15.05.2024. plkst.11:30

Ziemeļu iela 16-9, Rīga, kadastra numurs 0100 911 2264

20.6

10800,00

300,00

1080,00

350,00

15.05.2024. plkst.13:00

Zvīņu iela 3-13, Rīga, kadastra numurs 0100 910 4326

45.7

16800,00

500,00

1680,00

350,00

15.05.2024. plkst.13:30

 

Pieteikšanās uz minētajiem objektiem noteikta līdz 07.05.2024. plkst.15:00.

 

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā jauktā izsolē ar augšupejošu soli atsavina Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošus neizīrētus dzīvokļus:

Adrese,

kadastra Nr.

Kopējā platība

m2

Nosacītā cena

EUR

Solis

EUR

Nodrošinājums

EUR

Reģistrācijas maksa EUR

Izsole

Asteres iela 1-12, Rīga, kadastra numurs 0100 927 2107,

Asteres iela 1-13, Rīga, kadastra numurs 0100 905 2166

22.3

 

 

22.5

9000,00

300,00

900,00

140,00

16.05.2024. plkst.10:00

Salacas iela 7-17, Rīga, kadastra numurs 0100 927 8713,

Salacas iela 7-18, Rīga, kadastra numurs 0100 927 8329

24.3

 

 

24

15600,00

500,00

1560,00

350,00

16.05.2024. plkst.10:30

 

Pieteikšanās uz minētajiem objektiem noteikta līdz 07.05.2024. plkst.15:00.

 

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā jauktā izsolē ar augšupejošu soli atsavina Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu – dzīvokļa īpašumu domājamās daļas:

Adrese,

kadastra Nr.

Platība

m2

Nosacītā cena

EUR

Solis

EUR

Nodrošinājums

EUR

Reģistrācijas maksa

EUR

Izsole

Buļļu iela 43 k-3-10, Rīga, kadastra numurs 0100 924 8921, dzīvokļa 1685/4482 domājamās daļas

16.85

11970,00

500,00

1197,00

350,00

16.05.2024. plkst.11:00

 

Pieteikšanās uz minēto objektu noteikta līdz 07.05.2024. plkst.15:00.

 

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā jauktā izsolē ar augšupejošu soli atsavina Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošu neapdzīvojamo telpu:

Adrese,

kadastra Nr.

Kopējā platība m2

Nosacītā cena

EUR

Solis

EUR

Nodrošinājums

EUR

Reģistrācijas maksa

EUR

Izsole

Klīveru iela 1A-10, Rīga, kadastra numurs 0100 928 5344

32

9000,00

300,00

900,00

140,00

16.05.2024. plkst.11:30

 

Pieteikšanās uz minēto objektu noteikta līdz 07.05.2024. plkst.15:00.

 

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisija izsolē ar lejupejošu soli atsavina Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošus neizīrētus dzīvokļus:

Adrese,

kadastra Nr.

Kopējā platība

m2

Nosacītā cena

EUR

Solis

EUR

Nodrošinājums

EUR

Reģistrācijas maksa

EUR

Izsole

Ezera ielā 23 k-2-20, Rīga, kadastra numurs 0100 925 1026

25.6

2500,00

200,00

250,00

50,00

16.05.2024. plkst.13:00

Bērzpils iela 75-5, Rīga, kadastra numurs 0100 912 6776

37.8

14700,00

500,00

1470,00

350,00

16.05.2024. plkst.13:30

Līksnas iela 16A-71, Rīga, kadastra numurs 0100 922 8474

28.2

11200,00

300,00

1120,00

350,00

21.05.2024. plkst.10:00

Līksnas iela 20-3, Rīga, kadastra numurs 0100 916 2869

36.3

18000,00

1000,00

1800,00

350,00

21.05.2024. plkst.10:30

Mazā Matīsa iela 3C-114, Rīga, kadastra numurs 0100 927 1453

19.3

10500,00

300,00

1050,00

350,00

21.05.2024. plkst.11:00

Mazā Piena iela 4-1, Rīga, kadastra numurs 0100 927 6528

26.9

19500,00

1000,00

1950,00

350,00

21.05.2024. plkst.11:30

Priežu iela 4-10, Rīga, kadastra numurs 0100 927 5185

25

9000,00

300,00

900,00

140,00

21.05.2024. plkst.13:00

Ropažu iela 93-4, Rīga, kadastra numurs 0100 913 8679

28

11500,00

300,00

1150,00

350,00

21.05.2024. plkst.13:30

Salacas iela 7-10, Rīga, kadastra numurs 0100 927 6265

27.3

11100,00

500,00

1110,00

350,00

22.05.2024. plkst.10:00

Salacas iela 7-11, Rīga, kadastra numurs 0100 927 7019

25.6

9200,00

300,00

920,00

140,00

22.05.2024. plkst.10:30

Stirnu iela 22-17, Rīga, kadastra numurs 0100 927 7018

37

30000,00

1000,00

3000,00

350,00

22.05.2024. plkst.11:00

 

Pieteikšanās uz minētajiem objektiem noteikta līdz 07.05.2024. plkst.15:00.

 

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisija izsolē ar lejupejošu soli atsavina Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošu neapdzīvojamo telpu:

Adrese,

kadastra Nr.

Kopējā platība m2

Nosacītā cena

EUR

Solis

EUR

Nodrošinājums

EUR

Reģistrācijas maksa

EUR

Izsole

Zvaigžņu iela 31-15, Rīga, kadastra numurs 0100 927 6293

30.1

11500,00

500,00

1150,00

350,00

22.05.2024. plkst.11:30

 

Pieteikšanās uz minēto objektu noteikta līdz 07.05.2024. plkst.15:00.

 

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisija elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli Elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv (turpmāk – EIV) atsavina Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošus neizīrētus dzīvokļus:

Artilērijas iela 8-41, Rīga, neizīrēts 2-istabu dzīvoklis (kadastra numurs – 0100 928 7479, kopējā platība 34.5 m2) un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 3619/348692 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 01000280038001), daudzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 01000280038002) un zemesgabala (kadastra apzīmējums 01000280038)

(turpmāk- Objekts).

Izsoles nosacītā cena: 34000 EUR. Izsoles solis 1000 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam Rīgas valstspilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90011524360, norēķinu kontā: Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai AS “SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000 jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas;

2) reģistrācijas maksa – 65 EUR apmērā, maksājuma mērķī norādot “Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”.

Izmantojot EIV jānosūta lūgums autorizēt dalībai izsolē.

Izsoles dalības maksa 20 EUR apmērā jāiemaksā saskaņā ar EIV elektroniski izrakstītu rēķinu.

 

Bauskas iela 149-5A, Rīga, neizīrēts 2-istabu dzīvoklis (kadastra numurs – 0100 921 3546, kopējā platība 61.4 m2) un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 6140/348692 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas Bauskas ielā 149, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000730110001), daudzīvokļu mājas daudzdzīvokļu mājas Gulbju ielā 1A, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000730110002), daudzdzīvokļu mājas Gulbju ielā 1B, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000730110003), tajā skaitā ar mājām funkcionāli saistītajām būvēm – šķūņiem Bauskas ielā 149, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000730110004; 01000730110005; 01000730110006; 01000730110007; 01000730110009; 01000730110010; 01000730110011; 01000730110012; 01000730110014; 01000730110015; 01000730110016; 01000730110017), un zemesgabala (kadastra apzīmējums 01000730110) (turpmāk- Objekts).

Izsoles nosacītā cena: 54000 EUR. Izsoles solis 2000 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam Rīgas valstspilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90011524360, norēķinu kontā:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai

AS “SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000 jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas;

2) reģistrācijas maksa – 65 EUR apmērā,

maksājuma mērķī norādot “Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”.

Izmantojot EIV, jānosūta lūgums autorizēt dalībai izsolē.

Izsoles dalības maksa 20 EUR apmērā jāiemaksā saskaņā ar EIV elektroniski izrakstītu rēķinu.

 

Buļļu iela 10-12, Rīga, neizīrēts 4-istabu dzīvoklis (kadastra numurs – 0100 928 7270, kopējā platība 88.9 m2) un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 9300/50500 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas Buļļu ielā 10, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000660136001), tajā skaitā ar mājām funkcionāli saistītajām būvēm – šķūņiem (kadastra apzīmējums 01000660136002; 01000660136003; 01000660136004; 01000660136005), un zemesgabala (kadastra apzīmējums 01000660136) (turpmāk- Objekts).

Izsoles nosacītā cena: 59500 EUR. Izsoles solis 2000 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam Rīgas valstspilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90011524360, norēķinu kontā:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai

AS “SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000 jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas;

2) reģistrācijas maksa – 65 EUR apmērā,

maksājuma mērķī norādot “Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”.

Izmantojot EIV, jānosūta lūgums autorizēt dalībai izsolē.

Izsoles dalības maksa 20 EUR apmērā jāiemaksā saskaņā ar EIV elektroniski izrakstītu rēķinu.

 

Jersikas ielā 29-3, Rīga, neizīrēts 1-istabu dzīvoklis (kadastra numurs – 0100 922 9768, kopējā platība 27.8 m2) un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 2782/33223 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 01000440034001), tajā skaitā ar mājām funkcionāli saistītajām būvēm – šķūņiem (kadastra apzīmējums 01000440034002), un zemesgabala (kadastra apzīmējums 01000440034) (turpmāk- Objekts).

Izsoles nosacītā cena: 23000 EUR. Izsoles solis 1000 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam Rīgas valstspilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90011524360, norēķinu kontā:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai

AS “SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000 jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas;

2) reģistrācijas maksa – 65 EUR apmērā,

maksājuma mērķī norādot “Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”.

Izmantojot EIV, jānosūta lūgums autorizēt dalībai izsolē.

Izsoles dalības maksa 20 EUR apmērā jāiemaksā saskaņā ar EIV elektroniski izrakstītu rēķinu.

 

Katoļu iela 2A-60, Rīga, neizīrēts 1-istabu dzīvoklis (kadastra numurs – 0100 918 8714, kopējā platība 40.3 m2) un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 4030/210540 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas Ludzas ielā 2A, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000390135001), daudzīvokļu mājas Katoļu ielā 2B, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000390135002), daudzīvokļu mājas Katoļu ielā 2, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000390135004), daudzīvokļu mājas Katoļu ielā 2A, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000390135005), tajā skaitā ar mājām funkcionāli saistītajām būvēm – šķūņiem Katoļu ielā 2A, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000390135003; 0100039013507; 01000390135008; 01000390135009), un zemesgabala Katoļu ielā 2, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000390135) (turpmāk- Objekts).

Izsoles nosacītā cena: 25000 EUR. Izsoles solis 1000 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam Rīgas valstspilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90011524360, norēķinu kontā:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai

AS “SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000 jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas;

2) reģistrācijas maksa – 65 EUR apmērā,

maksājuma mērķī norādot “Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”.

Izmantojot EIV, jānosūta lūgums autorizēt dalībai izsolē.

Izsoles dalības maksa 20 EUR apmērā jāiemaksā saskaņā ar EIV elektroniski izrakstītu rēķinu.

 

Kristapa ielā 10-47, Rīga, neizīrēts 1-istabu dzīvoklis (kadastra numurs – 0100 905 0054, kopējā platība 11.9 m2) un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 1220/190818 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 01000602017001), un zemesgabala (kadastra apzīmējums 01000602017) (turpmāk- Objekts).

Izsoles nosacītā cena: 18000 EUR. Izsoles solis 1000 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam Rīgas valstspilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90011524360, norēķinu kontā:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai

AS “SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000 jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas;

2) reģistrācijas maksa – 65 EUR apmērā,

maksājuma mērķī norādot “Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”.

Izmantojot EIV, jānosūta lūgums autorizēt dalībai izsolē.

Izsoles dalības maksa 20 EUR apmērā jāiemaksā saskaņā ar EIV elektroniski izrakstītu rēķinu.

 

Kuldīgas iela 45A-40, Rīga, neizīrēts 1-istabu dzīvoklis (kadastra numurs – 0100 922 8175, kopējā platība 41.4 m2) un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 4140/109090 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 01000642049001), tajā skaitā ar mājām funkcionāli saistītajām būvēm – šķūņiem (kadastra apzīmējums 01000642049003; 01000642049004; 01000642049005; 01000642049006; 01000642049007) (turpmāk- Objekts).

Izsoles nosacītā cena: 32000 EUR. Izsoles solis 1000 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam Rīgas valstspilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90011524360, norēķinu kontā:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai

AS “SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000 jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas;

2) reģistrācijas maksa – 65 EUR apmērā,

maksājuma mērķī norādot “Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”.

Izmantojot EIV, jānosūta lūgums autorizēt dalībai izsolē.

Izsoles dalības maksa 20 EUR apmērā jāiemaksā saskaņā ar EIV elektroniski izrakstītu rēķinu.

 

Lāčplēša ielā 118-34, Rīga, neizīrēts 1-istabu dzīvoklis (kadastra numurs – 0100 922 8721, kopējā platība 28.2 m2) un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 2820/168990 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas Lāčplēša ielā 120, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000430051001), daudzdzīvokļu mājas Lāčplēša ielā 118, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000430051002), un zemesgabala (kadastra apzīmējums 01000430051) (turpmāk- Objekts).

Izsoles nosacītā cena: 24000 EUR. Izsoles solis: 1000 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam Rīgas valstspilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90011524360, norēķinu kontā:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai

AS “SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000 jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas;

2) reģistrācijas maksa – 65 EUR apmērā,

maksājuma mērķī norādot “Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”.

Izmantojot EIV, jānosūta lūgums autorizēt dalībai izsolē.

Izsoles dalības maksa 20 EUR apmērā jāiemaksā saskaņā ar EIV elektroniski izrakstītu rēķinu.

 

Ropažu ielā 114-3, Rīga, neizīrēts 4-istabu dzīvoklis (kadastra numurs – 0100 913 8434, kopējā platība 59.3 m2) un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 5930/24170 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas Rīgā (kadastra apzīmējums 01000910012001), un zemesgabala (kadastra apzīmējums 01000910012) (turpmāk- Objekts).

Izsoles nosacītā cena: 30000 EUR. Izsoles solis: 1000 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam Rīgas valstspilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90011524360, norēķinu kontā:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai

AS “SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000 jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas;

2) reģistrācijas maksa – 65 EUR apmērā,

maksājuma mērķī norādot “Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”. Izmantojot EIV, jānosūta lūgums autorizēt dalībai izsolē.

Izsoles dalības maksa 20 EUR apmērā jāiemaksā saskaņā ar EIV elektroniski izrakstītu rēķinu.

 

Zvejnieku iela 9-7, Rīga, neizīrēts 2-istabu dzīvoklis (kadastra numurs – 0100 918 8793, kopējā platība 35.1 m2) un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 3510/50400 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas Rīgā (kadastra apzīmējums 01000620114001), ), tajā skaitā ar mājām funkcionāli saistītajām būvēm – šķūņa ar pagrabu (kadastra apzīmējums 01000620114002), šķūņiem (kadastra apzīmējums 01000620114005; 01000620114007) (turpmāk- Objekts).

Izsoles nosacītā cena: 19000 EUR. Izsoles solis: 500 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam Rīgas valstspilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90011524360, norēķinu kontā:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai

AS “SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000 jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas;

2) reģistrācijas maksa – 65 EUR apmērā,

maksājuma mērķī norādot “Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”. Izmantojot EIV, jānosūta lūgums autorizēt dalībai izsolē.

Izsoles dalības maksa 20 EUR apmērā jāiemaksā saskaņā ar EIV elektroniski izrakstītu rēķinu.

 

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisija elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli Elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv (turpmāk – EIV) atsavina Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošu neapdzīvojamo telpu:

Vanagu iela 3-30, Rīga, (kadastra numurs – 0100 928 7171, kopējā platība 28.6 m2) un neapdzīvojamās telpas īpašumā ietilpstošās 2860/181780 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas Vienības gatvē 42, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000540073001),  daudzdzīvokļu mājas Vanagu ielā 3, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000540073002), veikala Vienības gatvē 42A, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000540073002), tajā skaitā ar ēkām funkcionāli saistītajām būvēm – šķūņiem Vienības gatvē 42, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000642049003; 01000642049004; 01000642049005; 01000540073004; 01000540073005; 01000540073006; 01000540073007;  01000540073008; 01000540073009; 01000540073014), un zemesgabala (kadastra apzīmējums 01000540073) (turpmāk- Objekts).

Izsoles nosacītā cena: 14500 EUR. Izsoles solis: 500 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam Rīgas valstspilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90011524360, norēķinu kontā:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konts LV02RIKO0022000000000 vai

AS “SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000 jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas;

2) reģistrācijas maksa – 65 EUR apmērā,

maksājuma mērķī norādot “Objekta (norādot adresi), nodrošinājums un reģistrācijas maksa”. Izmantojot EIV, jānosūta lūgums autorizēt dalībai izsolē.

Izsoles dalības maksa 20 EUR apmērā jāiemaksā saskaņā ar EIV elektroniski izrakstītu rēķinu.

 

Izsoles sākums – 2024.gada 17.aprīlī, izsoles noslēgums – 2024.gada 17.maijā plkst.13.00.

Izsoles reģistrācijas beigu termiņš – 2024.gada 07.maijs.

 

Fiziska persona, kura vēlas savā vai citas fiziskas vai juridiskas personas vārdā piedalīties izsolē, iesniedz iesniegumu vienā no šādiem veidiem:

1) patstāvīgi, izmantojot EIV;

2) klātienē pie zvērināta tiesu izpildītāja vai maksātnespējas procesa administratora, kurš noslēdzis līgumu ar Tiesu administrāciju par izsoļu organizēšanu EIV.