• Rīgas valstspilsētas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisija

Iesniegumu veidlapu paraugi

Nr.

Nosaukums

Veidlapa

Elektroniski aizpildāma

1.

Pieteikums zemes pirkuma līgumam  Lejupielādēt  Lejupielādēt
2. Pieteikums par vienošanos par zemes iegūšanu īpašumā bez atlīdzības

 Lejupielādēt

Lejupielādēt
3. Atsavināšanas ierosinājums - atsevišķs dzīvoklis (vairākas personas)  Lejupielādēt  
4. Atsavināšanas ierosinājums - atsevišķs dzīvoklis (viena persona)  Lejupielādēt  
5. Atsavināšanas ierosinājums - kopīpašums (vairākas personas)  Lejupielādēt  
6. Atsavināšanas ierosinājums - kopīpašums (viena persona)  Lejupielādēt  
7. Apliecinājums par papildus dokumentiem pirkuma līguma slēgšanai  Lejupielādēt  
8. Iesniegums par dzīvokļa, kurš piešķirts kā kompensācija par atsavināto īpašumu, nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās māja privatizācijai bez atlīdzības (kompensācijas dzīvoklis)  Lejupielādēt  
9. Iesniegums par dzīvokļa nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai (ģimenes loceklis vai cita persona)   Lejupielādēt  
10. Iesniegums par dzīvokļa nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai (īrnieks)  Lejupielādēt  
11. Iesniegums par dzīvokļa nodošanu kopīpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai (kopīpašums)  Lejupielādēt  
12. Mākslinieka darbnīcas privatizācijas vērtības un maksājumu kārtības apstiprinājums  Lejupielādēt  
13. Neapdzīvojamās telpas privatizācijas vērtības un maksājumu kārtības apstiprinājums  Lejupielādēt  
14. Pieteikums neapdzīvojamās telpas/mākslinieka darbnīcas novērtēšanai  Lejupielādēt  
15. Fiziskas personas pieteikums izsolei  Lejupielādēt  Lejupielādēt
16. Juridiskas personas pieteikums izsolei  Lejupielādēt  Lejupielādēt
17. Fiziskas personas pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu  Lejupielādēt  Lejupielādēt
18. Iesniegums par drošības maksas/reģistrācijas maksas atmaksu  Lejupielādēt  Lejupielādēt
19. Iesniegums   Lejupielādēt  Lejupielādēt
20. Piedāvājums par nekustamo īpašumu  Lejupielādēt  
21. Aptaujas lapa par dzīvojamai mājai piestaistītā zemes gabalas lieluma pārskatīšanu  Lejupielādēt  
22. Aptaujas balsošanas protokols  Lejupielādēt  
23. Dzīvokļu īpašnieku reģistrācijas saraksts  Lejupielādēt  
24. Dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokols   Lejupielādēt  
25. Zemes robežu plāna paraugs  Lejupielādēt  
26.

Pieteikums pirkuma līguma noslēgšanai par dzīvokli, kas iegūts īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai

Lejupielādēt Lejupielādēt
27.

Pieteikums pirkuma līguma noslēgšanai par dzīvokli, kas nodots īpašumā ar lēmumu (privatizācijas process)

Lejupielādēt  
28. Informācija par personas datu iegūšanas un apstrādes nolūkiem Lejupielādēt  
29. Iesniegums par zemes faktisko lietošanu Lejupielādēt  
30. Iesniegums par izziņas izsniegšanu Lejupielādēt  
31. Iesniegums par dokumentu izsniegšanu Lejupielādēt  
32. Iesniegums par paziņojumu Lejupielādēt  
33. Iesniegums par funkcionāli nepieciešamā zemes gabala lieluma pārskatīšanu dzīvojamai mājai  Lejupielādēt  
34. Iesniegums par atsavināšanas tiesības izmantošanas procesa uzsākšanu Lejupielādēt Lejupielādēt