• Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija

Pakalpojumi

 

Zemes pirkuma līgumu slēgšana

Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala noteikšana, pārskatīšana

Dzīvojamās mājas esošo izīrēto dzīvokļu un kopīpašumā (fiziskās vai juridiskās personas un Rīgas valstspilsētas pašvaldības) esošo dzīvokļu domājamo daļu atsavināšana

Dzīvokļa/viendzīvokļa mājas nodošana īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai vai nodošana īpašumā

Juridiskā konsultācija dzīvokļu īpašumu privatizācijas/atsavināšanas jautājumos

Neapdzīvojamās telpas un mākslinieka darbnīcas nodošana īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai vai nodošana īpašumā

Vienošanās par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības

Zemes nomas līgumu slēgšana

Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu (to domājamo daļu), viendzīvokļa māju, neapdzīvojamo telpu, mākslinieku darbnīcu atsavināšana, pārdodot izsolē

Detalizētāka informācija par personas datu apstrādēm Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā skatāma šeit.

 

 

INFORMĀCIJA

RD BAC (Birokrātijas apkarošanas centrs) pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas valstspilsētas pašvaldībā (tālr.67026859, 67012031, e-pasts: bac@riga.lv), nodrošinot nepieciešamo aizsardzību un konfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem Institūcijā.