• Rīgas valstspilsētas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisija

Par personas datu apstrādi

 

Informatīvais paziņojums par fiziskas personas datu apstrādi Rīgas valstspilsētas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas pamatdarbības procesos

 

PĀRZINIS

Rīgas valstspilsētas pašvaldība, kuru konkrētajā datu apstrādes gadījumā pārstāv tās iestāde Rīgas valstspilsētas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisija, Pērses iela 10/12, Rīga, LV - 1011, tālrunis 67012654, e - pasts: dmpk@riga.lv.

DATU AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTS

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju drošības centrs: Dzirciema iela 28, Rīga, LV - 1007, tālrunis 67012051, e - pasts: dac@riga.lv.

DATU APSTRĀDES MĒRĶIS UN TIESISKAIS PAMATS, APSTRĀDĀJAMIE DATI UN DATU IEGUVES AVOTI

Datu apstrādes mērķis un tiesiskais pamats:

Apstrādājamie dati:

 • Datu subjekta sniegtie dati un dati, kas saistīti ar datu subjekta izteiktā gribas izteikuma izpildes iespējamības izvērtējumu.
 • Dati, kas tiek iegūti, pamatojoties uz datu subjekta piekrišanu un definēti brīdī, kad šī piekrišana tiek dota (datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt doto piekrišanu tādā pat veidā kā tā dota, tai skaitā izmantojot oficiālos saziņas kanālus. Piekrišana ir spēkā līdz tās izpildei vai atsaukumam. Atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojās uz piekrišanu pirms atsaukuma).
 • Dati, kas tiek iegūti no pārziņa un publiskiem reģistriem, datu bāzēm un publiski pieejamām informācijas sistēmām, kā arī trešajām personām, ja to saņemšanu no trešajām personām paredz normatīvie akti.

Datu ieguves avoti:

 • Datu subjekts.
 • Pārziņa un publiskie reģistri, datu bāzes un publiski pieejamās informācijas sistēmas.
 • Trešo personu sniegtā informācija, ja tādas saņemšanu paredz normatīvie akti.

DATU SAŅĒMĒJS:

 • Pārzinis un pārziņa iestāžu pilnvarotās personas.
 • Uzraudzības, kontroles, tiesībaizsardzības un citas institūcijas.
 • Citas personas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

DATU GLABĀŠANAS TERMIŅŠ:

Saskaņā ar pārziņa iestādes lietu nomenklatūru un tiesību aktiem, kā arī ilgāk nekā pārziņa iestādes lietu nomenklatūrā vai tiesību aktos noteikts, ja tas nepieciešams pārziņa iestādes mērķu sasniegšanai.

DATU SUBJEKTA TIESĪBAS:

 • Iesniegt iesniegumu un saņemt informāciju par datiem, ko pārziņa iestāde par datu subjektu iegūst un glabā, ja vien tiesību akti nenosaka savādāk;
 • Pieprasīt piekļuvi saviem datiem, to labošanu vai dzēšanu, nepieciešamības gadījumā papildināšanu, vai apstrādes ierobežošanu; datu dzēšana vai apstrādes ierobežošana netiek īstenota ciktāl apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu normatīvajos tiesību aktos noteiktu juridisku pienākumu, kas prasa veikt apstrādi, vai lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs.
 • Īstenot tiesības iebilst pret apstrādi, tai skaitā iebilst pret datu apstrādi, kas tiek veikta leģitīmo interešu ietvaros, ciktāl to paredz tiesību akti, kā arī izmantot tiesības uz datu pārnesamību;
 • Jebkurā laikā atsaukt savas sniegtās piekrišanas, kuras datu subjekts devis pārziņa iestādei. Atsaukums neietekmē apstrādi, kas veikta līdz atsaukumam, un ar piekrišanu saistītā datu apstrāde vairs netiks nodrošināta un datu subjektam var nebūt pieejamas iespējas iepriekšējā apmērā;
 • Iesniegt sūdzību par nelikumīgu datu subjekta personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā (adrese: Elijas iela 17, Rīga; tālr. Nr.67223131, elektroniskā pasta adrese: pasts@dvi.gov.lv).

 

Detalizētāka informācija par personas datu apstrādēm Rīgas valstspilsētas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijā skatāma šeit.