• Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija

Par personas datu apstrādi

 

Informācija par personas datu apstrādi, ko veic

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija

 
 

Personas datu apstrādes pārzinis

Rīgas pilsētas pašvaldība Rīgas Pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija (turpmāk – Pārzinis), adrese: Pērses  iela 10/12, Rīga, LV-1011, elektroniskā pasta adrese: dmpk@riga.lv

Personas datu aizsardzības speciālists

Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs, adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv.

1. Zemes pirkuma līgumu slēgšana.

Mērķis personas datu apstrādei

Minētās funkcijas izpilde.

Apstrādes juridiskais pamats

Pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde t.i., likums „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”, Dzīvokļa īpašuma likums, Rīgas domes 26.09.2006. nolikums Nr.56 “Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikums”.

Iespējamie personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja tādas ir

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas struktūrvienības, Rīgas pilsētas pašvaldības struktūrvienības (normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei), VAS “Latvijas pasts”, VAS “Privatizācijas aģentūra”, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļa.

Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai

Personas dati tiek glabāti saskaņā ar Arhīvu likumu un Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas  apstiprināto lietu nomenklatūru.

Kādas sekas var būt gadījumos, kad persona nesniegs savus datus

Netiks sniegts pakalpojums.

Datu avoti

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas informatīvā sistēma, Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēma, Juridisko un fizisko personu datu pārlūkošanas sistēma, Līgumu uzskaites sistēma, Valsts vienotās datorizētās Zemesgrāmatas, uzņēmumu reģistrs LURSOFT

Attiecīgo personas datu kategorijas

Vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta, informācija par piederošo nekustamo īpašumu, tiesību pārņēmējiem, kontaktinformācija.

2. Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšana.

Mērķis personas datu apstrādei

Minētās funkcijas izpilde.

Apstrādes juridiskais pamats

Pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde t.i., likums „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”, Ministru kabineta 08.09.2015. noteikumi Nr.522 “Privatizējamai dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala noteikšanas kārtība”, Rīgas domes 03.11.2015. saistošie noteikumi Nr.177 “Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas saistošie noteikumi”.

Iespējamie personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja tādas ir

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas struktūrvienības, Rīgas pilsētas pašvaldības struktūrvienības un valsts iestādes  (normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei), VAS “Latvijas pasts”.

Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai

Personas dati tiek glabāti saskaņā ar Arhīvu likumu un Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas  apstiprināto lietu nomenklatūru.

Kādas sekas var būt gadījumos, kad persona nesniegs savus datus

Netiks sniegts pakalpojums.

Datu avoti

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas informatīvā sistēma, Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēma, Valsts vienotās datorizētās Zemesgrāmatas, uzņēmumu reģistrs LURSOFT

Attiecīgo personas datu kategorijas

Vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta, informācija par piederošo nekustamo īpašumu, tiesību pārņēmējiem, pilnvarotās personas, kontaktinformācija.

3. Dzīvojamās mājas esošo izīrēto dzīvokļu un kopīpašumā (fiziskās vai juridiskās personas un Rīgas pilsētas pašvaldības) esošo dzīvokļu domājamo daļu atsavināšana

Mērķis personas datu apstrādei

Minētās funkcijas izpilde.

Apstrādes juridiskais pamats

Pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde t.i., likums „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”, Publiskas personas mantas atsavināšanas likums, Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumi Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”.

Iespējamie personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja tādas ir

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas struktūrvienības nekustamā īpašuma atsavināšanas procesa nodrošināšanai, Rīgas domes Finanšu departaments pirkuma maksas administrēšanai, Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde nodokļu administrēšanai, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļa īpašuma tiesību pārreģistrācijai un/vai ķīlas tiesību dzēšanai, Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrs (tehniskā atbalsta nodrošināšana), kā arī nepieciešamības gadījumā apstrādātāji, ar kuriem Rīgas pilsētas pašvaldībai ir noslēgti līgumi par tehniskā atbalsta nodrošināšanu.

Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai

Personas dati tiek glabāti saskaņā ar Arhīvu likumu un Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas  apstiprināto lietu nomenklatūru.

Kādas sekas var būt gadījumos, kad persona nesniegs savus datus

Netiks sniegts pakalpojums.

Datu avoti

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas informatīvā sistēma, Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēma, Juridisko un fizisko personu datu pārlūkošanas sistēma, Personu dzīvesvietas reģistrācijas sistēma, Līgumu uzskaites sistēma, Valsts vienotās datorizētās Zemesgrāmatas, uzņēmumu reģistrs LURSOFT.

Attiecīgo personas datu kategorijas

Vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta vai cita adrese, kurā persona sasniedzama, informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu,  kontaktinformācija.

4. Dzīvokļa/viendzīvokļa mājas nodošana īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai vai nodošana īpašumā

Mērķis personas datu apstrādei

Minētās funkcijas izpilde.

Apstrādes juridiskais pamats

Pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde t.i., likums „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”,   Ministru kabineta 02.09.1997. noteikumi Nr.312 "Kārtība un apmēri, kādos veicami maksājumi par dzīvokļa, mākslinieka darbnīcas un neapdzīvojamās telpas nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai",  Ministru kabineta  05.08.2014. noteikumi Nr.445 "Kārtība, kādā veicami maksājumi par dzīvojamo māju privatizācijas objektiem",  Ministru kabineta 19.01.1999. noteikumi Nr.20 "Dzīvojamās mājas privatizācijai nepieciešamo dokumentu sagatavošanas noteikumi", Rīgas domes 26.09.2006. nolikums Nr.56 „Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikums” .

Iespējamie personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja tādas ir

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas struktūrvienības nekustamā īpašuma atsavināšanas procesa nodrošināšanai, VAS “Privatizācijas aģentūra” nekustamā īpašuma privatizācijai pārskaitīto privatizācijas sertifikātu dzēšanai, Rīgas domes Finanšu departaments veikto maksājumu eiro administrēšanai, dzīvojamās mājas apsaimniekotājs pirkuma/ķīlas līguma nosacījumu izpildes ietvaros, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļa ķīlas tiesību dzēšanai.

Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai

Personas dati tiek glabāti saskaņā ar Arhīvu likumu un Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas  apstiprināto lietu nomenklatūru.

Kādas sekas var būt gadījumos, kad persona nesniegs savus datus

Netiks sniegts pakalpojums.

Datu avoti

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēma,  uzņēmumu reģistrs LURSOFT, Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas informatīvā sistēma, Juridisko un fizisko personu datu pārlūkošanas sistēma, Personu dzīvesvietas reģistrācijas sistēma.

Attiecīgo personas datu kategorijas

Vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta vai cita adrese, kurā persona sasniedzama, informācija par neapdzīvojamo telpu vai mākslinieka darbnīcu,  kontaktinformācija.

5. Juridiskā konsultācija dzīvokļu īpašumu privatizācijas/atsavināšanas jautājumos

Mērķis personas datu apstrādei

Minētās funkcijas izpilde.

Apstrādes juridiskais pamats

Pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde t.i., likums „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”, Publiskas personas mantas atsavināšanas likums,   Rīgas domes 26.09.2006. nolikums Nr.56 „Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikums” .

Iespējamie personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja tādas ir

 

Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai

Personas dati tiek glabāti saskaņā ar Arhīvu likumu un Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas  apstiprināto lietu nomenklatūru.

Kādas sekas var būt gadījumos, kad persona nesniegs savus datus

Tiks sniegts nepilnīgs  pakalpojums.

Datu avoti

Dati tiek iegūti no personas, Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas informatīvās sistēmas, Rīgas domes lietvedības informatīvās sistēmas.

Attiecīgo personas datu kategorijas

Vārds, uzvārds,  deklarētā dzīvesvieta, informācija par atsavināmo/privatizējamo dzīvokļu īpašumu,  kontaktinformācija.

6. Neapdzīvojamās telpas un mākslinieka darbnīcas nodošana īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai vai nodošana īpašumā

Mērķis personas datu apstrādei

Minētās funkcijas izpilde.

Apstrādes juridiskais pamats

Pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde t.i., likums „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”,   Ministru kabineta 02.09.1997. noteikumi Nr.312 "Kārtība un apmēri, kādos veicami maksājumi par dzīvokļa, mākslinieka darbnīcas un neapdzīvojamās telpas nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai",  Ministru kabineta  05.08.2014. noteikumi Nr.445 "Kārtība, kādā veicami maksājumi par dzīvojamo māju privatizācijas objektiem",  Ministru kabineta 19.01.1999. noteikumi Nr.20 "Dzīvojamās mājas privatizācijai nepieciešamo dokumentu sagatavošanas noteikumi", Rīgas domes 26.09.2006. nolikums Nr.56 „Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikums” .

Iespējamie personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja tādas ir

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas struktūrvienības nekustamā īpašuma atsavināšanas procesa nodrošināšanai, VAS “Privatizācijas aģentūra” nekustamā īpašuma privatizācijai pārskaitīto privatizācijas sertifikātu dzēšanai, Rīgas domes Finanšu departaments veikto maksājumu eiro administrēšanai, dzīvojamās mājas apsaimniekotājs pirkuma/ķīlas līguma nosacījumu izpildes ietvaros, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļa ķīlas tiesību dzēšanai.

Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai

Personas dati tiek glabāti saskaņā ar Arhīvu likumu un Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas  apstiprināto lietu nomenklatūru.

Kādas sekas var būt gadījumos, kad persona nesniegs savus datus

Netiks sniegts pakalpojums.

Datu avoti

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēma, Valsts vienotās datorizētās Zemesgrāmata, uzņēmumu reģistrs LURSOFT, Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas informatīvā sistēma, Juridisko un fizisko personu datu pārlūkošanas sistēma, Personu dzīvesvietas reģistrācijas sistēma.

Attiecīgo personas datu kategorijas

Vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta vai cita adrese, kurā persona sasniedzama, informācija par neapdzīvojamo telpu vai mākslinieka darbnīcu,  kontaktinformācija.

7. Vienošanās par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības

Mērķis personas datu apstrādei

Minētās funkcijas izpilde.

Apstrādes juridiskais pamats

Pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde t.i., likums „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”, Dzīvokļa īpašuma likums, Rīgas domes 26.09.2006. nolikums Nr.56 “Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikums”.

Iespējamie personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja tādas ir

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas struktūrvienības, Rīgas pilsētas pašvaldības struktūrvienības (normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei), VAS “Latvijas pasts”,  Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļa.

Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai

Personas dati tiek glabāti saskaņā ar Arhīvu likumu un Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas  apstiprināto lietu nomenklatūru.

Kādas sekas var būt gadījumos, kad persona nesniegs savus datus

Netiks sniegts pakalpojums.

Datu avoti

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas informatīvās sistēmas, Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēma, Valsts vienotās datorizētās Zemesgrāmatas, uzņēmumu reģistrs LURSOFT

Attiecīgo personas datu kategorijas

Vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta, informācija par piederošo nekustamo īpašumu, tiesību pārņēmējiem, kontaktinformācija.

8. Zemes nomas līgumu slēgšana

Mērķis personas datu apstrādei

Minētās funkcijas izpilde.

Apstrādes juridiskais pamats

Pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde t.i., likums „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”, Dzīvokļa īpašuma likums, Publiskas personas mantas atsavināšanas likums,   Rīgas domes 08.07.2008. lēmums Nr. 4048 "Par zemes nomas līgumu slēgšanas un nomas maksas noteikšanas kārtību Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā", Rīgas domes 26.09.2006. nolikums Nr.56 “Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikums”.

Iespējamie personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja tādas ir

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas struktūrvienības, Rīgas pilsētas pašvaldības struktūrvienības (normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei), VAS “Latvijas pasts”.

Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai

Personas dati tiek glabāti saskaņā ar Arhīvu likumu un Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas  apstiprināto lietu nomenklatūru.

Kādas sekas var būt gadījumos, kad persona nesniegs savus datus

Netiks sniegts pakalpojums.

Datu avoti

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas informatīvās sistēmas, Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēma, Juridisko un fizisko personu datu pārlūkošanas sistēma, Līgumu uzskaites sistēma, Valsts vienotās datorizētās Zemesgrāmatas, uzņēmumu reģistrs LURSOFT.

Attiecīgo personas datu kategorijas

Vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta, informācija par piederošo nekustamo īpašumu, tiesību pārņēmējiem, kontaktinformācija.

9. Vakanto amatu kandidātu (pretendentu) un citu personu, kuru dati var nonākt mūsu rīcībā saistībā ar personāla atlasi, personas datu apstrāde

Mērķis personas datu apstrādei

Darbinieku atlases procesa nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai

Apstrādes juridiskais pamats

  1. Pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde, t.i., Darba likums.
  2. Līguma ar datu subjektu noslēgšana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas b) apakšpunkts) – attiecībā uz to pretendentu datu apstrādi, par kuriem ir pieņemts lēmums noslēgt darba līgumu.
  3. Pārzinim apstrāde ir vajadzīga pārziņa leģitīmo interešu ievērošanai - saņemot Jūsu kā pretendenta pieteikumu pašvaldībai rodas tiesiska interese apstrādāt Jūsu saņemto pieteikumu, izvērtējot tajā sniegto informāciju, organizējot pārrunu procedūru, veicot pārrunas un nodrošinoties ar pierādījumiem, kas pamato attiecīgā procesa tiesisku norisi. Strīdus gadījumā atlases procesā iegūtā informācija var tikt izmantota, lai atspoguļotu attiecīgā procesa tiesisku norisi.

Iespējamie personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja tādas ir

Pašvaldības darbinieki, kas saistīti ar konkrēto atlases procesu.

Personas datu apstrādātāji atbilstoši to sniegtajiem pakalpojumiem un tikai nepieciešamā apjomā.

Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai

Visa informācija, kas iegūta personāla atlases laikā, pilnībā vai daļēji tiks glabāta ne ilgāk kā divus gadus par darbinieka amata pretendentiem, lai nodrošinātu pašvaldības tiesiskās intereses. Gadījumā, ja pašvaldība saņem sūdzības par konkrēto personāla atlases procesu, tad visa personāla atlases procesā apstrādātā informācija tiks saglabāta tik ilgi, cik nepieciešams konkrētajam procesam.

 

 

Ja Jūs būsiet iesnieguši CV un tam pievienotos dokumentus neadresējot konkrētai amata vakancei vai devuši piekrišanu izmantot CV un tam pievienotos dokumentus arī vēlākām atlasēm, mēs Jūsu CV un tam pievienotos dokumentus glabāsim 1 gadu. Jums vienmēr ir tiesības atsaukt savu piekrišanu šādu datu glabāšanai.

 

Ja ar Jums tiks noslēgts darba līgums, tad CV un tam pievienotie dokumenti, pēc nepieciešamības, var tikt pievienoti Jūsu darbinieka lietai un glabāti visu darba līguma spēkā esamības laiku.

Kādas sekas var būt gadījumos, kad persona nesniegs savus datus

Galvenokārt, mēs Jūsu informāciju ievācam, lai veiktu personāla atlases procesu, izpildītu mums saistošos juridiskos pienākumus un lai īstenotu savas leģitīmās intereses. Šajos gadījumos mums noteiktas informācijas iegūšana ir nepieciešama attiecīgu nolūku sasniegšanai, līdz ar to šādas informācijas nesniegšana var apdraudēt darba attiecību uzsākšanu. Ja dati nebūs nepieciešami obligāti, bet to iesniegšana varētu palīdzēt uzlabot darba vidi vai Jūsu nodarbinātības apstākļus, mēs norādīsim, ka datu sniegšana ir brīvprātīga.

Datu avoti

  • No Jums paša, iesniedzot mums pieteikumu un CV dalībai konkursā uz vakanto amatu.
  • No pretendenta, ja viņš ir norādījis Jūsu personas datus atsauksmju par viņu saņemšanai.
  • Savstarpēja līguma slēgšanas procesā, iegūstot datus no Jums paša.
  • No Jums, ja Jūs iesniegsiet mums kādus iesniegumus, e-pastus, zvanīsiet mums.
  • No Jums, ja Jūs sniedzat informāciju par pretendentu.
  • Attiecīgos gadījumos, no videonovērošanas ierakstiem un piekļuves kontroles sistēmām.

Attiecīgo personas datu kategorijas

Personas datus, lai pārbaudītu Jūsu sniegtās informācijas mums patiesumu, kā arī lai izvērtētu Jūsu atbilstību vakantajam amatam.

Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības:

1.pieprasīt Pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi;

2.iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.