SVARĪGA INFORMĀCIJA!

Informējam, ka pirmdienās un piektdienās apmeklētāju pieņemšana klātienē nenotiek. 

Apmeklētāju pieņemšana tiek nodrošināta: 

Otrdienās no plkst. 8:30 līdz plkst. 18:00

Trešdienās no plkst. 8:30 līdz plkst. 17:00

Ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 16:30

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija pakalpojumu sniegšanu klātienē veic pēc iepriekšēja pieraksta un rindas kārtībā.

Komisija klātienē nodrošinās šādus pakalpojumus:

 • Dzīvojamās mājās esošo izīrēto dzīvokļu un kopīpašumā (fiziskās vai juridiskās personas un Rīgas pilsētas pašvaldības) esošo dzīvokļu domājamo daļu atsavināšana;

 • Dzīvokļa/viendzīvokļa mājas nodošana īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai vai nodošana īpašumā;

 • Nedzīvojamās telpas un mākslinieka darbnīcas nodošana īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai vai nodošana īpašumā;

 • Zemes nomas līguma slēgšana;

 • Zemes pirkuma līguma slēgšana;

 • Vienošanās par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības;

 • Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšana;

 • Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu (to domājamo daļu), viendzīvokļa māju, neapdzīvojamo telpu, mākslinieku darbnīcu atsavināšana, pārdodot izsolē;

 • Juridiskā konsultācija dzīvokļu īpašumu privatizācijas/atsavināšanas jautājumos.

 

Apmeklētāji pierakstu veic:

Pierakstoties pa tālruni 67012696 šādos jautājumos:

 • dzīvokļu īpašuma pirkuma līgumu slēgšana, dokumentu pieņemšana un izsniegšana;

 • vienošanās slēgšana par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības, dokumentu pieņemšana un izsniegšana;

 • zemes pirkuma līgumu slēgšana dokumentu pieņemšana un izsniegšana;

 • zemes nomas līgumu slēgšanai, dokumentu pieņemšana un izsniegšana;

 •  pirkuma līgumu slēgšana pēc īpašuma iegūšanas izsolē, dokumentu pieņemšana un izsniegšana;

 • nostiprinājuma lūgumi jaunās tiesības nostiprināšanai vai ķīlas tiesību dzēšana, dokumentu pieņemšana un izsniegšana,

 • paziņojumi par ķīlas tiesību dzēšanu- dokumentu pieņemšana un izsniegšana.

Pierakstoties pa tālruni 67012689 šādā jautājumā:

 • Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšana

Pierakstoties pa tālruņiem 67181393, 67012007 šādā jautājumā:

 • Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu (to domājamo daļu), viendzīvokļa māju, neapdzīvojamo telpu, mākslinieku darbnīcu atsavināšana, pārdodot izsolē.

Pierakstoties pa tālruni 67181699 šādos jautājumos:

 • dzīvokļu/viendzīvokļa māju un to domājamo daļu atsavināšanas ierosināšana, dokumentu noformēšana;

 • paziņojumu par atsavināmā objekta pirmpirkuma tiesību izmantošanu pieņemšana un noformēšana;

 • esniegumu par grozījumu veikšanu Komisijas/Rīgas domes pieņemtajos lēmumos, iesniegumu par lēmumu atcelšanu un iesniegumu par kopīpašuma domājamo daļu precizēšanu sakarā ar objekta pārplānošanu/pārbūvi;

 • dzīvojamā un nedzīvojamā fonda privatizācijas un atsavināšanas nodaļas vadītāja.

Pierakstoties pa tālruni 67181385 šādā jautājumā:

 • Zemes privatizācijas un nomas nodaļa apmeklētājus klātienē pieņems pirmdienās.

Pierakstoties pa tālruni 67012641 šādā jautājumā:

 • Juridiskā konsultācija dzīvokļu īpašumu privatizācijas/atsavināšanas jautājumos.

Pierakstoties pa tālruni 67012654 uz pieņemšanu pie Komisijas priekšsēdētāja un Komisijas priekšsēdētāja vietnieka.

 

Pakalpojumu sniegšanu Komisija nodrošinās arī attālināti ar sekojošu neklātienes kanālu starpniecību:

pa tālruni/elektroniski:

 • Komisijas informatīvais tālrunis 67012654, e-pasta adreses: dmpk@riga.lv, www.rdzmpk.lv, www.latvija.lv;

 • Komisijas darbinieku tālruņi, e-pasta adreses atbilstoši Rīgas pašvaldības portāla tālruņu katalogam.

pa pastu:

 • uz adresi: Pērses iela 10/12 , Rīga, LV – 1011;

 • saņemot korespondenci pasta kastītē, kas izvietota pie Komisijas ieejas - Pērses iela 10/12 , Rīga, LV – 1011.

 

 

 

 

 • Pakalpojumi

 • Dokumenti

 • Aktualitātes

 • Kontakti

  • Jautājiet mums

   check