SVARĪGA INFORMĀCIJA!

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija nodrošina apmeklētāju pieņemšanu klātienē pēc iepriekšēja pieraksta, nodrošinot šādu pakalpojumu sniegšanu:

 • dzīvokļu īpašuma pirkuma līgumu slēgšanai, dokumentu pieņemšana un izsniegšana;

 • vienošanās par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības slēgšanai, dokumentu pieņemšana un izsniegšana;

 • zemes pirkuma līgumu slēgšanai dokumentu pieņemšana un izsniegšana;

 • zemes nomas līgumu slēgšanai, dokumentu pieņemšana un izsniegšana;

 • pirkuma līgumu pēc īpašuma iegūšanas izsolē slēgšanai, dokumentu pieņemšana un izsniegšana,

 • nostiprinājuma lūgumi jaunās tiesības nostiprināšanai vai ķīlas tiesību dzēšanai, dokumentu pieņemšana un izsniegšana,

 • paziņojumi par ķīlas tiesību dzēšanu, dokumentu pieņemšana un izsniegšana.

Apmeklētāju pieņemšana tiks veikta tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Pierakstīties pa tālruni: 67012696.

 

Konsultācijas un dokumentu pieņemšana par sekojošiem pakalpojumiem:

 • Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšana notiks pirmdienās pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni: 67012689.

 • Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu (to domājamo daļu), viendzīvokļa māju, neapdzīvojamo telpu, mākslinieku darbnīcu atsavināšana, pārdodot izsolē, apmeklētāju pieņemšana notiks klātienē pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruņiem: 67181393, 67012007.

 

 • Dzīvokļu/viendzīvokļa māju un to domājamo daļu atsavināšanas ierosināšana, dokumentu noformēšana

 • Paziņojumu par atsavināmā objekta pirmpirkuma tiesību izmantošanu pieņemšana un noformēšana;

 • Iesniegumu par grozījumu veikšanu Komisijas/Rīgas domes pieņemtajos lēmumos, iesniegumu par lēmumu atcelšanu un iesniegumu par kopīpašuma domājamo daļu precizēšanu sakarā ar objekta pārplānošanu/pārbūvi

 • Dzīvojamā un nedzīvojamā fonda privatizācijas un atsavināšanas nodaļas vadītāja pieņem apmeklētājus pirmdienās, pēc iepriekšēja pieraksta.

Apmeklētāju pieņemšana notiks klātienē pirmdienās pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni: 67181699.

 

 • Zemes privatizācijas un nomas nodaļa apmeklētājus klātienē pieņems pirmdienās pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni:67181385;

 • Juridiskā konsultācija dzīvokļu īpašumu privatizācijas/atsavināšanas jautājumos iepriekš pierakstoties pa tālruni: 67012641;

 • Pieņemšana pie Komisijas priekšsēdētāja un Komisijas priekšsēdētāja vietnieka pirmdienās tikai pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni: 67012654

 

Visus pakalpojumus Komisija arī turpinās sniegt izmantojot:

- interneta mājas lapu: www.rdzmpk.lv;

- e-pastu: dmpk@riga.lv; www.latvija.lv;

- pasta pakalpojumus.

- e-adresi: https://latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_default@90000037248

 

Informāciju var iegūt zvanot uz tālruni: 67012654

 

Informācija!

Covid-19 izplatīšanās gadījumā informācija par pakalpojuma saņēmēja/klienta apmeklējumu var tikt nodota Slimību profilakses kontroles dienestam.

Aicinām ikvienu apmeklētāju būt atbildīgam un ievērot valdības noteiktos epidemioloģiskos pasākumus, lai ierobežotu Covid-19 izplatību.

Personām:

•        kas ir ieradušās no ārzemēm (izņemot no valstīm, kuras SPKC atzinis par drošajām valstīm);

•        kuras Slimību profilakses un kontroles centrs ir noteicis kā Covid-19 infekcijas slimības kontaktpersonas;

•        kurām apstiprināta Covid-19 diagnoze un kuru veselības stāvoklis pieļauj ārstēšanos mājās,

Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumiem Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk - noteikumi) izrietoši pienākumi. Atbilstoši pienākumiem, kas noteikti noteikumu  54., 55., 56. apakšpunktā:

4. Šo noteikumu 54., 55. un 56. punktā minētās personas, pieprasot un saņemot saimniecisku vai publisku pakalpojumu, informē saimnieciskā vai publiskā pakalpojuma sniedzēju par atrašanos izolācijā, mājas karantīnā vai pašizolācijā.

Minētajām personām nav tiesību saņemt iestādes pakalpojumu klātienē.

Personām, kuras Slimību profilakses un kontroles centrs ir noteicis kā Covid-19 infekcijas slimības kontaktpersonas un personām, kurām apstiprināta Covid-19 diagnoze un kuru veselības stāvoklis pieļauj ārstēšanos mājās, pirms pakalpojuma pieprasīšanas un saņemšanas no pakalpojuma sniedzēja, kā arī jebkura tieša fiziska kontakta ar citu personu ir pienākums informēt pakalpojuma sniedzēju par inficēšanās risku (sk. noteikumu 57.punktu).

Iepriekš minēto pienākumu izpildi uzrauga Veselības inspekcija/Valsts Policija un par to nepildīšanu un epidemioloģiskās drošības prasību neievērošanu var tikt piemērota administratīvā atbildība.

Saņemot pakalpojumu persona apliecina, ka ir iepazīstināta ar augstāk norādīto informāciju.

 

 

 • Pakalpojumi

 • Dokumenti

 • Aktualitātes

 • Kontakti

  • Jautājiet mums

   check