Pamatojoties uz likuma “Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību” (turpmāk – Civillikums) 38. panta prasībām, ja būve ir patstāvīgs īpašuma objekts saskaņā ar Civillikuma 14. panta pirmās daļas 1., 2., 3. vai 4. punktu, būves īpašniekam ir tiesības uz lietošanas tiesībām uz zemi līdz būves apvienošanai vienā īpašumā ar zemi, ciktāl tas nepieciešams īpašuma tiesību īstenošanai pār būvi. Šādā gadījumā ir noteikts pienākums būves īpašniekam maksāt lietošanas maksu zemes īpašniekam par zemes lietošanas tiesībām, kur likumiskās lietošanas maksas apmērs ir četri procenti no zemes kadastrālās vērtības, taču ne mazāk kā 50 eiro gadā. 

Papildus informācija pieejama zem saites - Par zemes likumiskās lietošanas maksu un tās samazināšanu.

 

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisija pakalpojumu sniegšanu klātienē veic pēc iepriekšēja pieraksta un rindas kārtībā.

Apmeklētāju pieņemšana tiek nodrošināta: 

Otrdienās no plkst. 8:30 līdz plkst. 18:00

Trešdienās no plkst. 8:30 līdz plkst. 17:00

Ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 16:30

Komisija klātienē nodrošinās šādus pakalpojumus:

 • Dzīvojamās mājās esošo izīrēto dzīvokļu un kopīpašumā (fiziskās vai juridiskās personas un Rīgas valstspilsētas pašvaldības) esošo dzīvokļu domājamo daļu atsavināšana;

 • Dzīvokļa/viendzīvokļa mājas nodošana īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai vai nodošana īpašumā;

 • Nedzīvojamās telpas un mākslinieka darbnīcas nodošana īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai vai nodošana īpašumā;

 • Zemes pirkuma līguma slēgšana;

 • Vienošanās par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības;

 • Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšana;

 • Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu (to domājamo daļu), viendzīvokļa māju, neapdzīvojamo telpu, mākslinieku darbnīcu atsavināšana, pārdodot izsolē;

 • Juridiskā konsultācija dzīvokļu īpašumu privatizācijas/atsavināšanas jautājumos.

 

Apmeklētāji pierakstu veic:

Pierakstoties pa tālruni 67012696 šādos jautājumos:

 • dzīvokļu īpašuma pirkuma līgumu slēgšana, dokumentu pieņemšana un izsniegšana;

 • vienošanās slēgšana par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības, dokumentu pieņemšana un izsniegšana;

 • zemes pirkuma līgumu slēgšana dokumentu pieņemšana un izsniegšana;

 •  pirkuma līgumu slēgšana pēc īpašuma iegūšanas izsolē, dokumentu pieņemšana un izsniegšana;

 • nostiprinājuma lūgumi jaunās tiesības nostiprināšanai vai ķīlas tiesību dzēšana, dokumentu pieņemšana un izsniegšana,

 • paziņojumi par ķīlas tiesību dzēšanu- dokumentu pieņemšana un izsniegšana.

Pierakstoties pa tālruni 67012689 šādā jautājumā:

 • Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšana

Pierakstoties pa tālruņiem 67181393, 67012007 šādā jautājumā:

 • Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu (to domājamo daļu), viendzīvokļa māju, neapdzīvojamo telpu, mākslinieku darbnīcu atsavināšana, pārdodot izsolē.

Pierakstoties pa tālruni 67181699 šādos jautājumos:

 • dzīvokļu/viendzīvokļa māju un to domājamo daļu atsavināšanas ierosināšana, dokumentu noformēšana;

 • paziņojumu par atsavināmā objekta pirmpirkuma tiesību izmantošanu pieņemšana un noformēšana;

 • iesniegumu par grozījumu veikšanu Komisijas/Rīgas domes pieņemtajos lēmumos, iesniegumu par lēmumu atcelšanu un iesniegumu par kopīpašuma domājamo daļu precizēšanu sakarā ar objekta pārplānošanu/pārbūvi;

 • Privatizācijas un atsavināšanas nodaļa vadītāja.

Pierakstoties pa tālruni 67181385 šādā jautājumā:

 • Zemes lietošanas administrēšanas nodaļa.

Pierakstoties pa tālruni 67012641 šādā jautājumā:

 • Juridiskā konsultācija dzīvokļu īpašumu privatizācijas/atsavināšanas jautājumos.

Pierakstoties pa tālruni 67012654 uz pieņemšanu pie Komisijas priekšsēdētāja un Komisijas priekšsēdētāja vietnieka.

 

Pakalpojumu sniegšanu Komisija nodrošinās arī attālināti ar sekojošu neklātienes kanālu starpniecību:

pa tālruni/elektroniski:

 • Komisijas informatīvais tālrunis 67012696, e-pasta adreses: dmpk@riga.lv, www.rdzmpk.lv, e-adrese, www.latvija.lv;

 • Komisijas darbinieku tālruņi, e-pasta adreses atbilstoši Rīgas valstspilsētas pašvaldības portāla tālruņu katalogam.

pa pastu:

 • uz adresi: Pērses iela 10/12 , Rīga, LV – 1011;

 • saņemot korespondenci pasta kastītē, kas izvietota pie Komisijas ieejas - Pērses iela 10/12 , Rīga, LV – 1011.

 

 

 

 

 • Pakalpojumi

 • Dokumenti

 • Aktualitātes

 • Kontakti

  • Jautājiet mums

   check