SAGATAVOŠANAS PROCESS NOSTIPRINĀŠANAI ZEMESGRĀMATĀ

Palīglīdzeklis fiziskām un juridiskām personām, kuras nodarbojas ar valsts un pašvaldības dzīvojamo māju un tām piesaistīto zemes gabalu dokumentu sagatavošanu nostiprināšanai Zemesgrāmatā.

PRIVATIZĒJAMO OBJEKTU (MĀJU UN ZEMES)
SAGATAVOŠANAS NOSTIPRINĀŠANAI ZEMESGRĀMATĀ
PROCESA APRAKSTS

I  Dzīvojamo māju un tām piesaistītās zemes sagatavošanu ierakstīšanai Zemesgrāmatā veic saskaņā ar likumu ''Par valsts un pašvaldības zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu Zemesgrāmatā''(no 25.04.95.g.) un likumu ''Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu Zemesgrāmatā''(no 20.02.97.g.).

II  Juridiska vai fiziska persona, turpmāk ''Firma'', saņem pilnvarojumu no mājas īpašnieka par attiecīgu darbību veikšanu, lai sagatavotu mājas un tām piesaistītos zemes gabalus nostiprināšanai Zemesgrāmatā.Rīgas pašvaldības māju sagatavošanai ierakstam Zemesgrāmatā pilnvarojumu izdod Rīgas dome vai Rīgas Valsts un pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija.Sagatavošanu veic pa kvartāliem.

DARBA GAITA

1) Firma pieprasa un saņem Rīgas Ģeodēzijas centra (Amatu ielā 4) izgatavotu kvartāla zemes gabala plānu, uz kura ir norādītas īpašumu robežas līdz 1940.gadam ar gruntsgabalu grunts un grupas numuriem.

2) Firma pasūta VZD (A.Puškina ielā 14) Rīgas nodaļas Īpašuma vērtēšanas birojā mājas inventarizācijas lietu.Pašvaldības mājām šo lietu pasūta Komisijas POSN (R.Vāgnera ielā5). Inventarizācijas lietas derīguma termiņš - 6 mēneši.

3) Ja māja pieder Rīgas pašvaldībai,Firma pieprasa un saņem attiecīgās pašvaldības (namu pārvaldes vai pašv.uzņēmuma) izziņu par to, ka šī māja atrodas šīs pašvaldības bilancē.Izziņai jābūt ar zvērināta revidenta apstiprinājumu.Pārējām mājām nepieciešami īpašumu apliecinoši dokumenti.

3) Firma pieprasa un saņem izziņas no Latvijas Valsts Arhīva par zemju un māju (kas uzceltas līdz 1940.gadam) piederību līdz 1940.gada 21.jūlijam.

4) Firma pieprasa un saņem Rīgas Zemes komisijas un VZD Rīgas nodaļas kadastra daļas izziņas par to, vai uz agrākajiem grunts gabaliem ir bijušo īpašnieku pieprasījumi un kāds ir šo gruntsgabalu pašreizējais īpašuma statuss.Ja gruntsgabali jau ir nostiprināti Zemesgrāmatā, jāpieprasa attiecīga uzziņa no VZD Rīgas nodaļas kadastra daļas.

5) Firma pasūta licencētam arhitektam izgatavot vienkāršotu kvartāla detālplānojumu ar sadalījumu zemes gabalos un mājām piesaistāmo zemes gabalu robežu shēmas.Plāni un shēmas ir jāsaskaņo ar attiecīgā rajona arhitektu.Ja visa zeme vai tās daļa pieder Rīgas pilsētai, plāni jāsaskaņo arī ar Rīgas domes Zemju pārvaldi.

6) Firma pasūta zvērinātam mērniekam uzmērīt pašvaldības mājām piesaistītos zemes gabalus un izgatavot to robežu plānus.

 Tālāk iespējami varianti.


 
I variants - zeme un mājas ir Rīgas pilsētas īpašums.

 7) Robežplānus un Ģeodēziskā centra izgatavotos zemes gabalu plānus Firma iesniedz:

aprobežojumu un apgrūtinājumu (ēkām) uzlikšanai.

8) Firma pieprasa un saņem no Valsts Zemes dienesta izziņu par to, kādas ēkas un būves atrodas uz piesaistāmā zemes gabala.

9) Pamatojoties uz visiem savāktajiem un izgatavotajiem dokumentiem, Firma uzraksta uzziņu Zemesgrāmatai (katrai adresei), kurā norāda:

10) Firma iesniedz robežu plānus un augšminēto uzziņu (pašvaldības mājām saskaņotu ar Privatizācijas komisiju, ar RD priekšsēdētāja parakstu) VZD Rīgas nodaļas kadastra daļā zemeskadastra numura piešķiršanai un plāna noformēšanai.

11) Firma sastāda nostiprinājuma lūgumu Zemesgrāmatai, norādot adresi, zemes gabala grunts/grupas Nr., ēku piederību un raksturojumu, kā arī uzskaita pievienotos dokumentus.

12) Nostiprinājuma lūgumu Firma saskaņo ar Privatizācijas komisiju un iesniedz to parakstīt Rīgas domes priekšsēdētājam (pašvaldības mājām).

Nostiprinājuma lūgumu, uzziņu, robežu plānu, izziņu par atrašanos pašvaldības bilancē un VZD izziņu par uz zemes gabala esošām ēkām un būvēm Firma iesniedz Rīgas pilsētas Zemesgrāmatu nodaļai ierakstīšanai Zemesgrāmatā.

II variants - zeme pieder vienai privātpersonai vai to grupai, īpašuma tiesības noformētas (ieraksts Zemesgrāmatā).

Šajā gadījumā ierakstam Zemesgrāmatā jāsagatavo tikai ēkas.

13) Firma veic visas darbības, kas uzskaitītas punktos 1. - 6.

14) Firma iesniedz zemes gabala robežu plānu VZD Rīgas nodaļas Kadastra daļā ''Uzziņas par ēku un būvju saistību ar zemi''noformēšanai.

15) Firma raksta par katru adresi nostiprinājuma lūgumu Zemesgrāmatai, kurā norāda adresi, piesaistāmā zemes gabala platību, ēku piederību, raksturojumu, kadastra Nr.Nr. zemei un ēkai, kā arī uzskaita pievienotos dokumentus.

16) Nostiprinājuma lūgumu (pašvaldības mājām) saskaņo ar Privatizācijas komisiju un iesniedz to parakstīt Rīgas domes priekšsēdētājam.

Nostiprinājuma lūgumu, inventarizācijas lietu , uzziņu par ēku un būvju saistību ar zemi,kas apvienota ar piesaistāmās zemes robežu plānu, pašvaldības izziņu ar zvērināta revidenta apstiprinājumu par ēku atrašanos pašvaldības bilancē Firma iesniedz Rīgas Zemesgrāmatu nodaļai.

III variants - māja atrodas uz viena vai vairāku īpašnieku zemēm,
kas nav reģistrētas Zemesgrāmatā.

Zemesgrāmatā ierakstāmas tikai ēkas.

17) Firma veic visas darbības, kas uzskaitītas p.p. 1.- 6.

18) Firma papildus pasūta zemes robežu plānu, uz kura uznestas visu piesaistāmo zemes gabalu sastādošo gruntsgabalu robežas ar platībām.

19) Firma, pamatojoties uz augšminēto robežu plānu un Ģeodēziskā centra izgatavoto zemes gabala plānu, saņem no Zemes komisijas tās lēmumu par mājai piesaistāmā zemes gabala robežu un platību apstiprināšanu.

20) Firma iesniedz robežu plānu VZD, lai noformētu ''Zemes robežu plānu ēku un būvju īpašuma tiesību nostiprināšanai.

21) Firma raksta par katru adresi nostiprinājuma lūgumu Zemesgrāmatai, kurā norāda adresi, kadastra Nr.Nr. un piesaistāmo zemes gabalu platības, ēku raksturojumu un piederību, un uzskaita pievienotos dokumentus.

22) Nostiprinājuma lūgumu (pašvaldības mājām) saskaņo ar Privatizācijas komisiju un to paraksta Rīgas domes priekšsēdētājs.

  Nostiprinājuma lūgumu, inventarizācijas lietu , robežu plānu ēku un būvju īpašuma tiesību nostiprināšanai, pašvaldības izziņu ar zvērināta revidenta apstiprinājumu par ēku atrašanos pašvaldības bilancē Firma iesniedz Rīgas Zemesgrāmatu nodaļai.

 

Privatizācijas komisijai Firma iesniedz sekojošu dokumentu oriģinālus (cauršūtus un apzīmogotus Zemesgrāmatu nodaļā):

 

Šiem dokumentiem pievieno: