Pašvaldības īpašumā esošās zemes privatizācija vai noma

 

Zemes gabalu, uz kura pilnībā vai daļēji atrodas privatizācijai nodotā dzīvojamā māja, nodod īpašumā bez atlīdzības, taču privatizētā objekta īpašniekiem būs jāsedz visi izdevumi, kas saistīti ar zemes gabala noteikšanu, zemes gabala iemērīšanu un tā reģistrāciju zemesgrāmatā proporcionāli privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.

Pastāvot likumā noteiktajiem šķēršļiem zemes privatizācijai, zeme tiek nodota nomā. Nomaslīgums slēdzams 3.kabinetā, iesniedzot paziņojumu par zemes nomas slēgšanu.

Jāuzrāda pase.

 


 

RĪGAS DOME

Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539, reģ. Nr.LV90000064250, tālrunis 80000800, fakss 67026184,

e-pasts: sekretariats@riga.lv

 

LĒMUMS

 

 Rīgā

08.07.2008.                                                                                               Nr.4048

         (prot. Nr.104, 157.§)

 

 

Par zemes nomas līgumu slēgšanas un nomas maksas noteikšanas kārtību Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā

 

 

Grozījumi ar:   RD 17.03.2009. lēmumu Nr.4873;

                        RD 09.02.2010. lēmumu Nr.984;

                        RD 09.11.2010. lēmumu Nr.2230;

                        RD 27.09.2011. lēmumu Nr.3710;

                        RD 17.04.2012. lēmumu Nr.4597

 

 

Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 53.panta piekto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta               a) apakšpunktu, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 5.panta pirmo daļu, ņemot vērā Rīgas domes 26.09.2006. nolikuma Nr.56 „Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikums” 4.26.punktu, Rīgas dome nolemj:

 

1. Apstiprināt šādu zemes nomas līgumu slēgšanas un nomas maksas noteikšanas kārtību Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā:

1.1. Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija (turpmāk tekstā – Komisija) slēdz zemes nomas līgumus, saskaņā ar kuriem Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā esošā zemesgabala (tā domājamās daļas), uz kura uzcelta dzīvojamā māja, nomas tiesības uz 99 gadiem iegūst privatizētā (atsavinātā) dzīvokļa, mākslinieka darbnīcas, neapdzīvojamās telpas, viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu mājas īpašnieks;

1.2. šī kārtība ir attiecināma uz Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā esošajiem zemesgabaliem, kas ir funkcionāli nepieciešami privatizējamai dzīvojamai mājai un tiek saglabāti Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā likumā „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” noteiktajos gadījumos;

1.2.1 šī kārtība ir attiecināma uz Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā esošajiem dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamajiem zemesgabaliem, kuri tiek nodoti privatizācijai likumā „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” noteiktajos gadījumos un kuri netiek izpirkti, tad tiek nodoti nomā, ievērojot šī lēmuma 1.3.apakšpunkta pamatnosacījumus, līdz šie zemesgabali tiek izpirkti;

(RD 27.09.2011. lēmuma Nr.3710 redakcijā)

1.3. Komisijai, noslēdzot 1.1.punktā minētos zemes nomas līgumus, jāievēro šādi pamatnosacījumi:

1.3.1. zemes nomas līguma termiņš – 99 gadi;

1.3.2. zemes nomas maksa gadā – nekustamā īpašuma nodokļa likmes apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības plus pievienotās vērtības nodokļa summa;

(RD 27.09.2011. lēmuma Nr.3710 redakcijā)

1.3.3. līgumsods – 0,1% apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavējuma dienu;

1.3.4. nomniekam jāmaksā nekustamā īpašuma nodoklis normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā papildus noteiktajai zemes nomas maksai;

1.4. zemes nomas līgumam jāpievieno dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala robežu plāns;

1.5. Komisijai jāreģistrē visi noslēgtie zemes nomas līgumi Rīgas domes lietvedības informācijas sistēmā (RDLIS) un Komisijas reģistrācijas žurnālā un jāsaglabā viens eksemplārs līdz zemes nomas līguma izbeigšanās termiņam, pēc tam tas jānodod glabāšanā arhīvā;

1.6. Komisijai 1 reizi gadā jāiesniedz informācija Rīgas domes Finanšu departamentam par zemes nomas līgumu izpildi;

1.7. zemes iznomāšanas rezultātā iegūtos līdzekļus ieskaitīt Rīgas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta vispārējos ieņēmumos kā atsevišķu pamatbudžeta sastāvdaļu un izlietot dzīvojamo māju privatizācijas un atsavināšanas procesa organizatoriskai un tiesiskai nodrošināšanai;

(RD 09.02.2010. lēmuma Nr.984 redakcijā)

1.8. Komisija slēdz zemes nomas līgumus, uz kuru pamata Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā esošā zemesgabala (tā domājamās daļas), uz kura atrodas arī citai personai piederošā ēka (būve), kas nav privatizējama likumā „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” noteiktajā kārtībā, nomas tiesības iegūst šīs ēkas (būves) īpašnieks, kā arī likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 7.panta sestajā daļā noteiktajā kārtībā privatizēto objektu īpašnieki saskaņā ar Civillikuma normām, ievērojot šādus pamatnosacījumus:

1.8.1. zemes nomas līguma termiņš:

1.8.1.1.privatizēto objektu īpašniekiem – 99 gadi;

1.8.1.2. citai personai piederošai ēkai (būvei) – 10 gadi;

1.8.1.3. ēkas (būves) lietotājam – uz ēkas (būves) nomas līguma laiku;

1.8.2. zemes nomas maksa gadā – atbilstoši lēmuma 1.3.2.apakšpunktam;

1.8.3. papildus noteiktajai zemes nomas maksai nomniekam jāmaksā nekustamā īpašuma nodoklis normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

(RD 17.03.2009. lēmuma Nr.4873 redakcijā)

1.9. Komisija slēdz zemes nomas līgumus, saskaņā ar kuriem Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā esošā zemesgabala (tā domājamās daļas), uz kura uzcelta dzīvojamā māja, nomas tiesības uz 99 gadiem iegūst dzīvokļa, kas privatizēts, pamatojoties uz likumiem „Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju” un „Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju”, vai kas nopirkts saskaņā ar Latvijas PSR Ministru padomes un Latvijas Republikāniskās arodbiedrību padomes 24.07.1989. lēmumu Nr.171 „Par valsts un sabiedriskā dzīvokļu fonda dzīvokļu un māju pārdošanu pilsoņiem personiskajā īpašumā”, īpašnieks, ievērojot šī lēmuma 1.3.apakšpunktā noteiktus pamatnosacījumus;

(RD 09.02.2010. lēmuma Nr.984 redakcijā)

1.10. Komisija, slēdzot zemes nomas līgumus par zemesgabaliem, kuri netiek nodoti privatizācijai likumā „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” noteiktajos gadījumos, izskata jautājumu par zemes nomas maksas palielināšanu vai samazināšanu attiecīgajos gadījumos normatīvajos aktos noteiktajā apmērā un pieņem par to lēmumu.

(RD 17.04.2012. lēmuma Nr.4597 redakcijā)

 

            2. Apstiprināt zemes nomas parauglīgumu.

 

3. Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija ir atbildīga par šī lēmuma izpildi.

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                                       J.Birks

 

Rīgā 2008.gada 11.jūlijā

 

 

Gontareva 67012652