Māja sagatavota plānveida privatizācijai

Rīgas dome ir pieņēmusi lēmumu par dzīvojamās mājas privatizācijas uzsākšanu

Pēc dzīvojamās mājas privatizācijas uzsākšanas ar Rīgas domes lēmumu, komisija sagatavo un nosūta dzīvokļu  īpašumu īrniekiem un īpašniekiem privatizācijas paziņojumus un paziņojumus par pirkuma līguma slēgšanu.

Ja dzīvoklis nav nodots īpašumā  līdz dzīvojamās mājas privatizācijai un tā īrnieks, viņa  ģimenes locekļi vai cita persona (ar īrnieka un viņa ģimenes locekļu piekrišanu) vēlas iegūt īpašumā īrēto dzīvokli, nepieciešams komisijā iesniegt privatizācijas pieteikumu un sekojošus dokumentus:

Ja Rīgas domes lēmums par dzīvojamās mājas privatizācijas uzsākšanu pieņemts pēc 2006.gada 28.februāra, privatizācijas pieteikumu var iesniegt mēneša laikā no privatizācijas paziņojuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par dzīvojamās mājas privatizācijas uzsākšanu.

Pieteikums tiek izskatīts mēneša laikā. Pēc iesnieguma izskatīšanas komisijas sēdē, pieņemtais lēmums tiek nosūtīts pa pastu ierakstītā vēstulē uz privatizētāja norādīto adresi.

Noslēdzot dzīvokļa pirkuma līgumu, dzīvokļa īpašnieks iegūst īpašumā attiecīgo dzīvokli un mājas kopīpašuma domājamās daļas. Ja dzīvojamā māja tiek nodota privatizācijai kopā ar tai piesaistīto zemes gabalu, dzīvokļa īpašnieks iegūst īpašumā arī zemes gabala kopīpašuma domājamās daļas.

Pēc pirkuma līguma ar komisiju noslēgšanas, īpašuma tiesības uz attiecīgo īpašumu jānostiprina zemesgrāmatā.

Lai dzīvokļa īpašumu nostiprinātu zemesgrāmatā, nepieciešams: