Māja sagatavota plānveida privatizācijai

Uzsākta dzīvojamās mājas privatizācija un Jūs esat saņēmis privatizācijas paziņojumu

Bet Jums ir ĪRES UN KOMUNĀLO MAKSĀJUMU PARĀDS

Ja vēlaties dzīvokli privatizēt, tad komisijā jāiesniedz:

Ja Rīgas domes lēmums par dzīvojamās mājas privatizācijas uzsākšanu pieņemts pēc 2006.gada 28.februāra, privatizācijas pieteikumu var iesniegt mēneša laikā  no privatizācijas paziņojuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā  sešu mēnešu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par dzīvojamās mājas privatizācijas uzsākšanu.

Pamatojoties uz Jūsu privatizācijas pieteikumu un tam pievienotajiem dokumentiem, tajā skaitā  namu apsaimniekotāja izziņu par parāda esamību, privatizācijas komisija pieņems lēmumu par dzīvokļa pirkuma līguma noslēgšanu ar apgrūtinājumu.

Krājbankā, kurā ir atvērts Jūsu sertifikātu konts, Jums jāsamaksā lēmumā  norādītais sertifikātu skaits.

Pamatojoties uz privatizācijas komisijas lēmumu par pirkuma līguma slēgšanu ar apgrūtinājumu, maksājuma kvīti un namu apsaimniekošanas nodaļas sastādīto un apstiprināto maksājumu plānu (3 eksemplāros) privatizācijas komisija ar Jums noslēgs attiecīgā dzīvokļa pirkuma līgumu.

Pamatojoties uz noslēgto pirkuma līgumu Jūs varat Valsts zemes dienestā saņemt dzīvokļa tehniskās inventarizācijas lietu un pēc tam īpašuma tiesības uz dzīvokli nostiprināt Rīgas pilsētas Zemesgrāmatā. Šajā gadījumā uz dzīvokļa tehniskās inventarizācijas lietas un zemesgrāmatas akta tiks izdarīta atzīme par ķīlas tiesībām par labu Rīgas pašvaldībai.

Kad parāds tiek nomaksāts, ar namu apsaimniekotāja izziņu par parāda neesamību, jāierodas komisijā, kur tiks sagatavots paziņojums par ķīlas tiesību dzēšanu. Šis dokuments jāiesniedz Valsts zemes dienestā un Rīgas pilsētas Zemesgrāmatu nodaļā, lai atzītu par spēku zaudējušām atzīmes par ķīlas tiesībām.

Ja pēc lēmuma pieņemšanas parāds tiek nomaksāts, tad, atnesot izziņu no namu apsaimniekotāja par parāda neesamību, pirkuma līgums tiek sagatavots un slēgts parastajā kārtībā.