Neapdzīvojamās telpas / mākslinieka darbnīcas privatizācija

      Neapdzīvojamo telpu nomnieks Privatizācijas komisijā  iesniedz pieteikumu, tam pievienojot: 

 • spēkā esošu nomas līgumu;
 • telpu grupas tehniskās inventarizācijas lietu;
 • uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) reģistrācijas apliecību;
 • dokumentu, kas apliecina personas pilnvaras rīkoties uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vārdā;
 • uzrāda pasi.

      Mākslinieka darbnīcas nomnieks Privatizācijas komisijā  iesniedz pieteikumu, tam pievienojot: 

 • spēkā esošu nomas līgumu;
 • telpu grupas tehniskās inventarizācijas lietu (derīga 5 gadus);
 • Kultūras ministrijas noteiktās mācību iestādes izglītības iegūšanas dokumenta kopiju;
 • Kultūras ministrijā reģistrētas radošās profesionālās organizācijas biedra apliecības kopiju vai izziņu par personas radošā darba ieguldījumu kultūrā, ko apliecina Kultūras ministrijā reģistrēta radošā profesionālā organizācija;
 • aktu par mākslinieku darbnīcas nodošanu ekspluatācijā saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstiprinātu būvprojektu.

      Nomnieks noslēdz ar Privatizācijas komisiju līgumu par neapdzīvojamas telpas vai mākslinieka darbnīcas novērtēšanu, samaksājot Ls 300. 

      Pēc Ls 300 nomaksas vērtētājs mēneša laikā veic neapdzīvojamās telpas vai mākslinieka darbnīcas novērtēšanu. 

      Privatizācijas komisija akceptē vērtējumu, nosaka privatizējamā objekta pirkuma maksu un to paziņo nomniekam. 

      Mēneša laikā nomnieks, piekrītot Privatizācijas komisijas noteiktai neapdzīvojamo telpu vai mākslinieka darbnīcas vērtībai, iesniedz komisijā: 

 • izziņu par to, ka nav nomas un komunālo maksājumu parāda, kā arī nav celta prasībā tiesā par nomas līguma izbeigšanu (derīga 1 mēnesi);
 • telpu privatizācijas vērtības un maksājuma kārtības Apstiprinājumu (var izvēlēties - maksāt uz nomaksu 5 gadu laikā, iemaksājot ne mazāk kā 30% no pirkuma maksas (4% gadā no nenomaksātās daļas), vai maksāt 100% apmērā;
 • Neapdzīvojamās telpas nomnieks papildus iesniedz izziņu no Valsts ieņēmuma dienesta par to, ka nomaksāti visi nodokļi (derīga 1 mēnesi).
 

  Privatizējamā  objekta pirkuma maksa tiek maksāta 50% naudā un 50% sertifikātos. 

      Privatizācijas komisija pieņem lēmumu par neapdzīvojamās telpas vai mākslinieka darbnīcas nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai vai par pirkuma līguma slēgšanu. 

      Mēneša laikā nomnieks veic pirmo iemaksu vai 100% nomaksā visu summu uzreiz (tajā skaitā Ls 220 par dzīvojamās mājas sagatavošanu privatizācijai).