Paātrināti privatizējot neapdzīvojamo telpu
 

1. Nomnieks iesniedz komisijā  privatizācijas pieteikumu / iesniegumu par neapdzīvojamo telpu privatizāciju. 
Pieteikums ir spēkā, ja: 
- nomas līgums ir spēkā esošs; 
- neapdzīvojamās telpas ir dzīvojamā mājā vai funkcionāli saistītas ar to; 
- nav reģistrēts denacionalizācijas pieteikums par konkrēto dzīvojamo māju; 
- pēc īpašumpiederības statusa tā ir pašvaldības dzīvojamā māja.

2. Ja viss atbilst iepriekšminētajām prasībām, nomnieks komisijā iesniedz pieteikumu, tam pievienojot: 
- nomas līgumu; 
- uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) reģistrācijas apliecību; 
- dokumentu, kas apliecina personas pilnvaras rīkoties uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vārdā; 
- personas, kura rīkojas uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vārdā, pases kopiju; 
- neapdzīvojamo telpu inventarizācijas lietu.

3. Nomnieks noslēdz ar komisiju līgumu par telpu vērtējumu, par ko jāmaksā 300 Ls.


4. Pēc inventarizācijas lietas vērtētājs mēneša laikā veic vērtējumu. 
 
5. Komisija akceptē vērtējumu, nosaka privatizējamā objekta pirkuma maksu un to paziņo nomniekam. 
 
6. Mēneša laikā nomnieks iesniedz komisijā: 
- izziņu no Valsts ieņēmumu dienesta par to, ka nomaksāti visi nodokļi. 
- izziņu, par to, ka nav nomas un komunālo maksājumu parādu. 
- telpu privatizācijas vērtības un maksājumu kārtības Apstiprinājumu 
( Var izvēlēties - maksāt 30% uzreiz, pārējā maksa 5 gadu laikā, 4% gadā no nenomaksātās daļas vai maksāt par pirkumu 100 % apmērā.) Privatizējamā objekta pirkuma maksa tiek maksāta 50% naudā un 50% sertifikātos. 
 
7. Komisija pieņem lēmumu par neapdzīvojamo telpu nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai. 
 
8. Mēneša laikā nomnieks veic samaksu vai pirmo iemaksu (tajā skaitā arī 220 Ls par dzīvojamās mājas sagatavošanu privatizācijai).  

NEAPDZĪVOJAMO TELPU PRIVATIZĀCIJA  
VISPĀRĒJĀ MĀJAS PRIVATIZĀCIJĀ
 
 
Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 18.pantu : 
 
Nomnieks var privatizēt iznomāto neapdzīvojamo telpu, ja : 
- privatizācijas iesniegšanas brīdī pilnībā nomaksāta nomas maksa un maksa par komunālajiem pakalpojumiem; 
- izpildītas visas nomas līgumā paredzētās saistības; 
- nomaksāti nodokļi. 
 
Mēneša laikā pēc privatizācijas paziņojuma saņemšanas nomniekam jāsniedz atbilde-pieteikums vai atteikums privatizēt attiecīgās telpas. 
 
Ēkas vispārējās privatizācijas gadījumā, ja nomnieks atsakās no privatizācijas vai nav izpildīts kāds no augstāk minētajiem neapdzīvojamo telpu privatizācijas nosacījumiem, telpas tiek publiski piedāvātas privatizācijai atklātā izsolē. 
 
Lai noteiktu neapdzīvojamo telpu vērtību un līdzšinējā nomnieka izdevumus, nomniekam jāiesniedz komisijai sekojoši dokumenti : 
- pašreiz spēkā esošais nomas līgums, kā arī iepriekš slēgtie nomas 
līgumi ar visiem pielikumiem, ja tādi ir; 
- papildus vienošanās protokoli starp iznomātāju un nomnieku; 
- iznomātāja izziņa par nomas un komunālo maksājumu nomaksu; 
izziņa par nodokļu nomaksu; 
- uzņēmuma reģistrācijas apliecība, 
- statūti. 
 
Neapdzīvojamo telpu līdzšinējā nomnieka izdevumus par privatizējamā objekta ārējās apdares, konstruktīvo elementu, ūdensvada kanalizācijas stāvvadu, centrālās apkures, liftu un elektroapgādes sistēmas pilnīgu vai daļēju nomaiņu vai par to izbūvi konkrētajā objektā atzīst par nomniekam atlīdzināmo izdevumu sastāvdaļu, ja : 
- attiecīgos darbus nomnieks veicis saskaņā ar iznomātāja rakstisku 
akceptu, vienošanos; 
- darbi ir izpildīti atbilstoši Būvniecības likuma prasībām. 
 
Lai līdzšinējā nomnieka izdevumus atzītu par atlīdzināmiem, tiem jābūt likumīgi izdarītiem līdz pašvaldības domes lēmuma par attiecīgās dzīvojamās mājas nodošanu privatizācijai pieņemšanas dienai un norādītiem nomnieka grāmatvedības atskaitēs. 
 
Ja veikti kapitālā remonta darbi un nomnieks vēlas, lai šos izdevumus atzītu par atlīdzināmiem, komisijai jāiesniedz: 
- saskaņots un apstiprināts remontdarbu projekts; 
- remontdarbu tāme un nodošanas - pieņemšanas akts; 
- dokumentus, kas apliecina, ka veiktie darbi saskaņoti ar iznomātāju; 
- grāmatvedības izziņa par līdzekļu iekļaušanu bilancē. 
 
Parakstot pieteikumu, nomnieks apliecina, ka iesniedzis komisijai visus privatizācijai un atlīdzināmo izdevumu aprēķināšanai nepieciešamos dokumentus. 
 
Iesniedzamie dokumenti tiek nodoti kopā ar iesniegumu, ko paraksta 
nomnieks. 
Ja Rīgas domes lēmums par dzīvojamās mājas privatizācijas uzsākšanu pieņemts pēc 2006.gada 28.februāra, privatizācijas pieteikumu var iesniegt mēneša laikā no privatizācijas paziņojuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par dzīvojamās mājas privatizācijas uzsākšanu  
 
Komisija noslēdz pirkuma (ķīlas) līgumu, kad saņemts bankas apstiprinājums par maksājumu veikšanu.