Ir vērts privatizēt !

1. Tā ir iespēja izmantot savus un ģimenes locekļu sertifikātus.
2. Īpašumu var pārdot, dāvināt, mainīt, novēlēt ar testamentu, ieķīlāt pēc saviem ieskatiem.
3. Var nodot lietošanā citām personām, noslēdzot par to īres vai nomas līgumu.
4. Īpašniekam ir tiesības pierakstīt savā dzīvoklī jebkuru personu pēc saviem ieskatiem.
5. Īpašnieks, dzīvojot citur, droši var izrakstīties no sava dzīvokļa-īpašuma tiesības saglabājas.
6. No īpašuma var iegūt labumu, izmantot mantas pavairošanai, ciktāl to neierobežo likumi, to var izmantot uzņēmējdarbībai.
7. Var iegūt īpašumā zemes domājamo daļu, kas atbilst dzīvokļa īpašumā ietilpstošajai mājas kopīpašuma domājamai daļai.


8. Var privatizēt un rīkoties ar dzīvokli un mākslinieku darbnīcu, par kuru ir īres un komunālo maksājumu parāds. Varbūt tas Jūs stimulēs to atmaksāt un neieķīlāt savu īpašumu!
9. Īrnieka nāves gadījumā, ja ir uzsākta privatizācija, tiesības privatizēt ir mantojamas.
10. Apvienojoties vismaz pieciem dzīvokļu īpašniekiem, var izveidot apsaimniekošanas sabiedrību. Saprātīgi saimniekojot, ievērojami samazinās komunālie maksājumi.
11. Var privatizēt dzīvokli, mākslinieku darbnīcu, komunālo dzīvokli, neapdzīvojamās telpas un viendzīvokļa mājas.
12. Var privatizēt arī cita persona, kas nav dzīvoklī pierakstīta, vai juridiska persona. Tādejādi tiek stimulēts nekustamā īpašuma tirgus.
13. Var privatizēt paātrināti vai gaidīt vispārējo mājas privatizāciju.