• Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija

Par personas datu apstrādi

 

Informācija par personas datu apstrādi, ko veic

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija

 
 

Personas datu apstrādes pārzinis

Rīgas pilsētas pašvaldība Rīgas Pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija (turpmāk – Pārzinis), adrese: Pērses  iela 10/12, Rīga, LV-1011, elektroniskā pasta adrese: dmpk@riga.lv

Personas datu aizsardzības speciālists

Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs, adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv.

1. Zemes pirkuma līgumu slēgšana.

Mērķis personas datu apstrādei

Minētās funkcijas izpilde.

Apstrādes juridiskais pamats

Pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde t.i., likums „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”, Dzīvokļa īpašuma likums, Rīgas domes 26.09.2006. nolikums Nr.56 “Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikums”.

Iespējamie personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja tādas ir

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas struktūrvienības, Rīgas pilsētas pašvaldības struktūrvienības (normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei), VAS “Latvijas pasts”, VAS “Privatizācijas aģentūra”, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļa.

Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai

Personas dati tiek glabāti saskaņā ar Arhīvu likumu un Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas  apstiprināto lietu nomenklatūru.

Kādas sekas var būt gadījumos, kad persona nesniegs savus datus

Netiks sniegts pakalpojums.

Datu avoti

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas informatīvā sistēma, Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēma, Juridisko un fizisko personu datu pārlūkošanas sistēma, Līgumu uzskaites sistēma, Valsts vienotās datorizētās Zemesgrāmatas, uzņēmumu reģistrs LURSOFT

Attiecīgo personas datu kategorijas

Vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta, informācija par piederošo nekustamo īpašumu, tiesību pārņēmējiem, kontaktinformācija.

2. Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšana.

Mērķis personas datu apstrādei

Minētās funkcijas izpilde.

Apstrādes juridiskais pamats

Pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde t.i., likums „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”, Ministru kabineta 08.09.2015. noteikumi Nr.522 “Privatizējamai dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala noteikšanas kārtība”, Rīgas domes 03.11.2015. saistošie noteikumi Nr.177 “Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas saistošie noteikumi”.

Iespējamie personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja tādas ir

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas struktūrvienības, Rīgas pilsētas pašvaldības struktūrvienības un valsts iestādes  (normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei), VAS “Latvijas pasts”.

Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai

Personas dati tiek glabāti saskaņā ar Arhīvu likumu un Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas  apstiprināto lietu nomenklatūru.

Kādas sekas var būt gadījumos, kad persona nesniegs savus datus

Netiks sniegts pakalpojums.

Datu avoti

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas informatīvā sistēma, Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēma, Valsts vienotās datorizētās Zemesgrāmatas, uzņēmumu reģistrs LURSOFT

Attiecīgo personas datu kategorijas

Vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta, informācija par piederošo nekustamo īpašumu, tiesību pārņēmējiem, pilnvarotās personas, kontaktinformācija.

3. Dzīvojamās mājas esošo izīrēto dzīvokļu un kopīpašumā (fiziskās vai juridiskās personas un Rīgas pilsētas pašvaldības) esošo dzīvokļu domājamo daļu atsavināšana

Mērķis personas datu apstrādei

Minētās funkcijas izpilde.

Apstrādes juridiskais pamats

Pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde t.i., likums „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”, Publiskas personas mantas atsavināšanas likums, Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumi Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”.

Iespējamie personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja tādas ir

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas struktūrvienības nekustamā īpašuma atsavināšanas procesa nodrošināšanai, Rīgas domes Finanšu departaments pirkuma maksas administrēšanai, Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde nodokļu administrēšanai, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļa īpašuma tiesību pārreģistrācijai un/vai ķīlas tiesību dzēšanai, Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrs (tehniskā atbalsta nodrošināšana), kā arī nepieciešamības gadījumā apstrādātāji, ar kuriem Rīgas pilsētas pašvaldībai ir noslēgti līgumi par tehniskā atbalsta nodrošināšanu.

Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai

Personas dati tiek glabāti saskaņā ar Arhīvu likumu un Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas  apstiprināto lietu nomenklatūru.

Kādas sekas var būt gadījumos, kad persona nesniegs savus datus

Netiks sniegts pakalpojums.

Datu avoti

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas informatīvā sistēma, Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēma, Juridisko un fizisko personu datu pārlūkošanas sistēma, Personu dzīvesvietas reģistrācijas sistēma, Līgumu uzskaites sistēma, Valsts vienotās datorizētās Zemesgrāmatas, uzņēmumu reģistrs LURSOFT.

Attiecīgo personas datu kategorijas

Vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta vai cita adrese, kurā persona sasniedzama, informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu,  kontaktinformācija.

4. Dzīvokļa/viendzīvokļa mājas nodošana īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai vai nodošana īpašumā

Mērķis personas datu apstrādei

Minētās funkcijas izpilde.

Apstrādes juridiskais pamats

Pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde t.i., likums „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”,   Ministru kabineta 02.09.1997. noteikumi Nr.312 "Kārtība un apmēri, kādos veicami maksājumi par dzīvokļa, mākslinieka darbnīcas un neapdzīvojamās telpas nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai",  Ministru kabineta  05.08.2014. noteikumi Nr.445 "Kārtība, kādā veicami maksājumi par dzīvojamo māju privatizācijas objektiem",  Ministru kabineta 19.01.1999. noteikumi Nr.20 "Dzīvojamās mājas privatizācijai nepieciešamo dokumentu sagatavošanas noteikumi", Rīgas domes 26.09.2006. nolikums Nr.56 „Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikums” .

Iespējamie personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja tādas ir

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas struktūrvienības nekustamā īpašuma atsavināšanas procesa nodrošināšanai, VAS “Privatizācijas aģentūra” nekustamā īpašuma privatizācijai pārskaitīto privatizācijas sertifikātu dzēšanai, Rīgas domes Finanšu departaments veikto maksājumu eiro administrēšanai, dzīvojamās mājas apsaimniekotājs pirkuma/ķīlas līguma nosacījumu izpildes ietvaros, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļa ķīlas tiesību dzēšanai.

Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai

Personas dati tiek glabāti saskaņā ar Arhīvu likumu un Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas  apstiprināto lietu nomenklatūru.

Kādas sekas var būt gadījumos, kad persona nesniegs savus datus

Netiks sniegts pakalpojums.

Datu avoti

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēma,  uzņēmumu reģistrs LURSOFT, Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas informatīvā sistēma, Juridisko un fizisko personu datu pārlūkošanas sistēma, Personu dzīvesvietas reģistrācijas sistēma.

Attiecīgo personas datu kategorijas

Vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta vai cita adrese, kurā persona sasniedzama, informācija par neapdzīvojamo telpu vai mākslinieka darbnīcu,  kontaktinformācija.

5. Juridiskā konsultācija dzīvokļu īpašumu privatizācijas/atsavināšanas jautājumos

Mērķis personas datu apstrādei

Minētās funkcijas izpilde.

Apstrādes juridiskais pamats

Pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde t.i., likums „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”, Publiskas personas mantas atsavināšanas likums,   Rīgas domes 26.09.2006. nolikums Nr.56 „Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikums” .

Iespējamie personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja tādas ir

 

Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai

Personas dati tiek glabāti saskaņā ar Arhīvu likumu un Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas  apstiprināto lietu nomenklatūru.

Kādas sekas var būt gadījumos, kad persona nesniegs savus datus

Tiks sniegts nepilnīgs  pakalpojums.

Datu avoti

Dati tiek iegūti no personas, Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas informatīvās sistēmas, Rīgas domes lietvedības informatīvās sistēmas.

Attiecīgo personas datu kategorijas

Vārds, uzvārds,  deklarētā dzīvesvieta, informācija par atsavināmo/privatizējamo dzīvokļu īpašumu,  kontaktinformācija.

6. Neapdzīvojamās telpas un mākslinieka darbnīcas nodošana īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai vai nodošana īpašumā

Mērķis personas datu apstrādei

Minētās funkcijas izpilde.

Apstrādes juridiskais pamats

Pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde t.i., likums „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”,   Ministru kabineta 02.09.1997. noteikumi Nr.312 "Kārtība un apmēri, kādos veicami maksājumi par dzīvokļa, mākslinieka darbnīcas un neapdzīvojamās telpas nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai",  Ministru kabineta  05.08.2014. noteikumi Nr.445 "Kārtība, kādā veicami maksājumi par dzīvojamo māju privatizācijas objektiem",  Ministru kabineta 19.01.1999. noteikumi Nr.20 "Dzīvojamās mājas privatizācijai nepieciešamo dokumentu sagatavošanas noteikumi", Rīgas domes 26.09.2006. nolikums Nr.56 „Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikums” .

Iespējamie personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja tādas ir

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas struktūrvienības nekustamā īpašuma atsavināšanas procesa nodrošināšanai, VAS “Privatizācijas aģentūra” nekustamā īpašuma privatizācijai pārskaitīto privatizācijas sertifikātu dzēšanai, Rīgas domes Finanšu departaments veikto maksājumu eiro administrēšanai, dzīvojamās mājas apsaimniekotājs pirkuma/ķīlas līguma nosacījumu izpildes ietvaros, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļa ķīlas tiesību dzēšanai.

Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai

Personas dati tiek glabāti saskaņā ar Arhīvu likumu un Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas  apstiprināto lietu nomenklatūru.

Kādas sekas var būt gadījumos, kad persona nesniegs savus datus

Netiks sniegts pakalpojums.

Datu avoti

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēma, Valsts vienotās datorizētās Zemesgrāmata, uzņēmumu reģistrs LURSOFT, Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas informatīvā sistēma, Juridisko un fizisko personu datu pārlūkošanas sistēma, Personu dzīvesvietas reģistrācijas sistēma.

Attiecīgo personas datu kategorijas

Vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta vai cita adrese, kurā persona sasniedzama, informācija par neapdzīvojamo telpu vai mākslinieka darbnīcu,  kontaktinformācija.

7. Vienošanās par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības

Mērķis personas datu apstrādei

Minētās funkcijas izpilde.

Apstrādes juridiskais pamats

Pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde t.i., likums „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”, Dzīvokļa īpašuma likums, Rīgas domes 26.09.2006. nolikums Nr.56 “Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikums”.

Iespējamie personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja tādas ir

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas struktūrvienības, Rīgas pilsētas pašvaldības struktūrvienības (normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei), VAS “Latvijas pasts”,  Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļa.

Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai

Personas dati tiek glabāti saskaņā ar Arhīvu likumu un Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas  apstiprināto lietu nomenklatūru.

Kādas sekas var būt gadījumos, kad persona nesniegs savus datus

Netiks sniegts pakalpojums.

Datu avoti

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas informatīvās sistēmas, Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēma, Valsts vienotās datorizētās Zemesgrāmatas, uzņēmumu reģistrs LURSOFT

Attiecīgo personas datu kategorijas

Vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta, informācija par piederošo nekustamo īpašumu, tiesību pārņēmējiem, kontaktinformācija.

8. Zemes nomas līgumu slēgšana

Mērķis personas datu apstrādei

Minētās funkcijas izpilde.

Apstrādes juridiskais pamats

Pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde t.i., likums „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”, Dzīvokļa īpašuma likums, Publiskas personas mantas atsavināšanas likums,   Rīgas domes 08.07.2008. lēmums Nr. 4048 "Par zemes nomas līgumu slēgšanas un nomas maksas noteikšanas kārtību Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā", Rīgas domes 26.09.2006. nolikums Nr.56 “Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikums”.

Iespējamie personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja tādas ir

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas struktūrvienības, Rīgas pilsētas pašvaldības struktūrvienības (normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei), VAS “Latvijas pasts”.

Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai

Personas dati tiek glabāti saskaņā ar Arhīvu likumu un Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas  apstiprināto lietu nomenklatūru.

Kādas sekas var būt gadījumos, kad persona nesniegs savus datus

Netiks sniegts pakalpojums.

Datu avoti

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas informatīvās sistēmas, Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēma, Juridisko un fizisko personu datu pārlūkošanas sistēma, Līgumu uzskaites sistēma, Valsts vienotās datorizētās Zemesgrāmatas, uzņēmumu reģistrs LURSOFT.

Attiecīgo personas datu kategorijas

Vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta, informācija par piederošo nekustamo īpašumu, tiesību pārņēmējiem, kontaktinformācija.

 

Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības:

1.pieprasīt Pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi;

2.iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.