PRIVATIZĀCIJAS PROCEDŪRA

is_single_pixel_gif.gif (43 bytes)

KONSULTANTS

is_single_pixel_gif.gif (43 bytes)

PAR KOMISIJU

is_single_pixel_gif.gif (43 bytes)

NODERĪGAS SAITES
pixelis.gif (43 bytes)

 

is_single_pixel_gif.gif (43 bytes)
 

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā

darba diena no 2018.gada 30.aprīļa tiek pārcelta uz 2018.gada 21.aprīli,

apmeklētāju pieņemšana nenotiek.

Komisijas darba laiks 03.05.2018. tiek noteikts līdz plkst.14.00.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!


Informējam, ka šobrīd norit darbs pie Rīgas pilsētas pašvaldības un tās struktūrvienību statusa izmaiņām Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju reģistrā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, no 2018.gada 1.aprīļa notiks rekvizītu maiņa:

Rīgas pilsētas pašvaldības norēķinu konts: reģistrācijas Nr.90011524360, Luminor Bank AS, kods NDEALV2X, IBAN konts LV43NDEA0022000000000 vai Rīgas pilsētas pašvaldības norēķinu konts: reģistrācijas Nr.90011524360, AS „SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000.Atbilstoši Latvijas Republikas likuma «Par privatizācijas sertifikātiem»  1.panta 1.daļai, privatizācijas sertifikāts ir valsts piešķirts demateralizēts vērtspapīrs, kuru var tikai vienreiz izlietot kā  maksāšanas līdzekli par privatizējamo valsts vai pašvaldību īpašumu. Minētais likums paredz triju veidu sertifikātus :

1) sertifikātus par Latvijā  nodzīvoto laiku;

2) sertifikātus politiski represētajām personām;

3) īpašuma kompensācijas sertifikātus.

Privatizācijas sertifikātiem nav noteikts derīguma termiņš. Latvijas Republikas likuma «Par privatizācijas sertifikātiem» 18.panta 11.daļa paredz, ka institūcija, kas likumā paredzētajos gadījumos pieņem sertifikātus kā maksāšanas līdzekli, tos dzēš Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

Latvijas Republikas likuma «Par valsts un pašvaldības dzīvojamo māju privatizāciju» 34.panta 3.daļa nosaka, ka īrnieks un viņa ģimenes locekļi var iesniegt privatizācijas pieteikumu ne vēlāk kā līdz 2006.gada 31.augustam.

Ja Rīgas domes lēmums par dzīvojamās mājas privatizācijas uzsākšanu pieņemts pēc 2006.gada 28.februāra, privatizācijas pieteikumu var iesniegt mēneša laikā no privatizācijas paziņojuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par dzīvojamās mājas privatizācijas uzsākšanu 

Ja dzīvojamās mājas privatizāciju kavē, likuma «Par valsts un pašvaldības dzīvojamo māju privatizāciju»  79.pantā minētie iemesli, privatizācijas komisija dzīvokļu, mākslinieku darbnīcu un neapdzīvojamo telpu īrniekiem un nomniekiem nosūta paziņojumus par privatizāciju kavējošiem iemesliem, » Citi jautājumi un atbildes»  
Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija (turpmāk tekstā – komisija) saskaņā ar Rīgas domes 26.09.2006. nolikumu Nr.56 «Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikums», organizē Rīgas pilsētas teritorijā esošo pašvaldības dzīvojamo māju privatizāciju un atsavināšanu.  
Rīgas pilsētas pašvaldības bilancē pavisam ir 5211 privatizējamas dzīvojamās mājas. No 1996.gada līdz 16.05.2005. uz Rīgas pilsētas pašvaldības vārda zemesgrāmatā reģistrētas 4927 (jeb 94,55%) mājas. No minētajām, zemesgrāmatā reģistrētajām Rīgas pašvaldības dzīvojamām mājām privatizācijai nodotas 4433 (jeb 85,07%) mājas.
» Rasma Freimane par dzīvojamo māju privatizācijas procesu un rezultātiem »

» Izsoles  
Atklātās neapdzīvojamo telpu izsoles, Rīgā, Pērses ielā 10/12, RDzMPK telpās.  
»
Vairāk »

Paātrinātā  vai plānveida privatizācija?  
Dzīvokļu paātrinātā privatizācija - ir iedzīvotāju pašu iniciatīva, negaidot mājas tiesisko reģistrāciju zemesgrāmatā, privatizēt tikai savu dzīvokli, samaksājot Ls 20 un 2 sertifikātus par kvadrātmetru.

Mājas plānveida privatizācija - ir komisijas iniciatīva tiesiski reģistrēt pašvaldības dzīvojamās mājas zemesgrāmatā un piedāvāt īrniekiem privatizēt dzīvokļus, kā arī mājas koplietošanas telpu un mājai piesaistītās zemes domājamās daļas, par kurām jāsamaksā sertifikātos.

Juridiski tās ir līdzvērtīgas, un cenu starpība īstenībā ir visai nenozīmīga. Salīdziniet!

Paātrinātā  dzīvokļu privatizācija

Paātrinātajai dzīvokļu privatizācijai nepieciešama:  
Gadījumos, kad dzīvokli iegūst īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai Privatizācijas komisijā nepieciešams iesniegt sekojošus dokumentus:  
-izziņu, ka nav (ir) īres un komunālo maksājumu parāda;  
-izziņu, ka nav celta prasība tiesā par īres līguma izbeigšanu un īrnieka un viņa ģimenes locekļu izlikšanu;  
-dzīvokļa inventarizācijas plānu;  
-īres līgumu ar pielikumiem Nr.1 “Par dzīvojamo telpu lietošanas tiesībām” un Nr.3 “Rekomendācija” (īres līgums un pielikums Nr.1 reģistrēti Rīgas domes Komunālā departamenta Dzīvokļu pārvaldē).

Ja Jūs jau esat paātrināti privatizējis dzīvokli, Jums plānveida privatizācijā  vairs nebūs jāmaksā par zemes domājamo daļu un mājas koplietošanas telpu domājamo daļu privatizāciju, tikai jāatnāk komisijā un jānoslēdz pirkuma līgums.

Plānveida dzīvokļu privatizācija 

Plānveida dzīvokļu privatizācijai vajadzīga:  
Gadījumos, kad vēlas privatizēt dzīvokli, kas atrodas dzīvojamā mājā, kura ar Rīgas domes lēmumu nodota privatizācijai, Privatizācijas komisijā kopā ar privatizācijas pieteikumu jāiesniedz:  
-izziņu, ka nav (ir) īres un komunālo maksājumu parāda;  
-izziņu, ka nav celta prasība tiesā par īres līguma izbeigšanu  
-un īrnieka un viņa ģimenes locekļu izlikšanu;  
-īres līgumu ar pielikumiem Nr.1 “Par dzīvojamo telpu lietošanas tiesībām” un Nr.3 “Rekomendācija” (īres līgums un pielikums Nr.1 reģistrēti Rīgas domes Komunālā departamenta Dzīvokļu pārvaldē).  
Papildus informējam, ka sakarā ar to, ka 01.07.2003. spēkā stājies LR likums “Dzīvesvietas deklarēšanas likums” informāciju par dzīvoklī deklarētajām personām Privatizācijas komisija pieprasa rakstiski no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nodaļām attiecīgi pēc dzīvesvietas vai pašvaldībām, kurām ir tiešsaistes informācijas pārraide ar Iedzīvotāju reģistru. Pēc iedzīvotāju vēlēšanās, iesniedzot dokumentus dzīvokļa privatizācijai, izziņu par dzīvoklī deklarētajām personām var iesniegt arī personīgi.  
Dokumentus dzīvokļa privatizācijai pieņem Pērses ielā 10/12, Rīgā,
1.stāvā.  
Darba laiki:  
pirmdienās 8.30-12.00 un 12.30-18.00  
otrdienās, trešdienās, ceturtdienās 8.30-12.00 un 12.45-17.15. Pirmssvētku dienās un pēdējā darba dienā pirms svētku dienas darba laiks Komisijā noteikts no plkst.8.30 līdz plkst.14.00.

Mājas vērtību aprēķina speciāla datorprogramma, ievadot visus mājas parametrus.

Kad dzīvoklis privatizēts plānveidīgi, tas patstāvīgi jāiereģistrē  zemesgrāmatā. Tam ir nepieciešams:  
- pasūtīt dzīvokļa inventarizācijas lietu (Puškina ielā 14), izpilda mēneša laikā;

- pie notāra sastādīt nostiprinājuma lūgumu; 
- apmaksāt kancelejas nodevu.  

Izvēlieties paātrināto privatizāciju! Sirdsmiers maksā  vairāk!

 

 

 

 

 

 

 

is_single_pixel_gif.gif (43 bytes)
AKTUALITĀTES
is_single_pixel_gif.gif (43 bytes)

 
 
is_single_pixel_gif.gif (43 bytes)

RDzMPK, e-pasts: dmpk@riga.lv