LIKUMI

·       Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju

·       Publiskas personas mantas atsavināšanas likums

·       Dzīvokļa īpašuma likums

·       Likums par dzīvojamo telpu īri

·       Likums par zemes reformas pabeigšanu pilsētās

·       Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums

·       Par nekustamā īpašuma nodokli

·       Par pašvaldībām

·       Civillikums

·       Administratīvā procesa likums

·       Civilprocesa likums

MINISTRU KABINETA NOTEIKUMI

·       Dzīvojamās mājas privatizācijai nepieciešamo dokumentu sagatavošanas noteikumi, MK noteikumi Nr.20

·       Noteikumi par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizācijas objektu izsoles organizēšanu, MK noteikumi Nr.46 

·       Noteikumi par privatizējamo neapdzīvojamo telpu un ar dzīvojamo māju funkcionāli saistīto palīgēku un palīgbūvju vērtības noteikšanu,  Nr.70 

·       Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta, MK noteikumi Nr.109

·       Pilsētu un pagastu dzīvojamo māju privatizācijas komisiju tipveida nolikums Nr.267

·       Kārtība un apmēri, kādos veicami maksājumi par dzīvokļa, mākslinieka darbnīcas un neapdzīvojamās telpas nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, MK noteikumi Nr.312

·       Par dzīvojamo māju privatizācijas objektu vērtības noteikšanu, MK noteikumi Nr.337

·       Kārtība, kādā veicami maksājumi par dzīvojamo māju privatizācijas objektiem, MK noteikumi Nr.445

·       Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu, MK noteikumi Nr.1013