Kooperatīvā sabiedrība

Kas ir kooperatīvā sabiedrība? Tās mērķi ?

Kooperatīvā sabiedrība ir brīvprātīga fizisko un juridisko personu sabiedrība, kuras mērķis ir apmierināt savu biedru ekonomiskās un sociālās vajadzības.

Kooperatīvās sabiedrības valde ir sabiedrības izpildinstitūcija, kas pārzina un vada sabiedrības darbību. Tā atbild par visu sabiedrības saimniecisko darbību, kā arī par to, lai sabiedrībā kārtotā uzskaite un grāmatvedība atbilstu likumiem. Valde pārvalda sabiedrības mantu un rīkojas ar tās kapitālu atbilstoši likumiem, sabiedrības statūtiem un biedru kopsapulces (pilnvaroto sapulces) lēmumiem.

Kooperatīvās sabiedrības biedriem ir iespējas kontrolēt un ietekmēt valdes darbu sev vēlamā virzienā. Biedru kopsapulce (pilnvaroto sapulce) var izlemt visus ar kooperatīvās sabiedrības darbību saistītos jautājumus.Vienīgi tai ir tiesības:

Biedru kopsapulce (pilnvaroto sapulce), kas izziņota sabiedrības statūtos noteiktajā kārtībā, ir tiesīga, ja tajā pārstāvēta vairāk nekā puse no balsstiesīgajiem biedriem. Biedru kopsapulce (pilnvaroto sapulce) izskata jautājumus, kas ietverti izziņotajā darba kārtībā.

Ja biedru kopsapulce (pilnvaroto sapulce) nav tiesīga, 10 dienu laikā tiek sasaukta atkārtota kopsapulce (pilnvaroto sapulce) ar tādu pašu darba kārtību, un tā ir tiesīga neatkarīgi no klātesošo biedru skaita.

Valdei nav tiesības rīkoties pretēji likumiem, sabiedrības statūtiem un kopsapulces lēmumiem.

Kooperatīvās sabiedrības manta (pamatkapitāls) ir materiālie un naudas resursi, kurus veido visu sabiedrības biedru paju (pamatpaju, papildpaju, darbinieku paju) vērtību summa. Kooperatīvā sabiedrība ir atbildīga par savām saistībām ar visu tai piederošo mantu. Par garantu kredīta ņemšanai bankā kalpo biedru ikmēneša ekspluatācijas iemaksas.

Uz kooperatīvās sabiedrības biedru personīgo mantu nevar vērst nekādas piedziņas sakarā ar kooperatīvās sabiedrības darbību, un otrādi. Biedri nav atbildīgi par kooperatīvās sabiedrības saistībām, un kooperatīvā sabiedrība nav atbildīga par savu biedru saistībām.