Dzīvokļa īpašuma atsavināšana

Dzīvojamās mājās, kurās Rīgas domes lēmums par dzīvojamās mājas privatizācijas uzsākšanu pieņemts līdz 2006.gada 28.februārim un privatizācijas pieteikuma iesniegšanas termiņš bija 31.08.2006., esošie dzīvokļi, mākslinieku darbnīcas un neapdzīvojamās telpas no 2006.gada 1.septembra tiek atsavinātas saskaņā ar Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumu.


Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētājam ir tiesības ierosināt Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju (to domājamo daļu), tajās esošo dzīvokļu, mākslinieka darbnīcu, neapdzīvojamo telpu, viendzīvokļa māju un/vai dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pašvaldības īpašumā esošās daļas atsavināšanu.
 

Atsevišķos gadījumos dzīvokļa  īpašumu var ierosināt atsavināt šādas personas:

  • īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā. 
  • dzīvokļa īpašnieks, ja viņam ir pirmpirkuma tiesības uz citu dzīvokļa īpašumu tajā pašā daudzdzīvokļu mājā un ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā. 
  • kopīpašnieks, ja viņš vēlas izbeigt kopīpašuma attiecības ar pašvaldību. 

 

Atsavināšanas ierosinājums par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu iesniedzams rakstiski Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā.

Ja dzīvokļa īpašumu ierosina atsavināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, atsavināšanas ierosinājumu paraksta īrnieks (īrnieki, ja atsavināts tiek kopējais dzīvoklis) vai viņa ģimenes loceklis. Atsavināšanas ierosinājumam pievieno:

1. ierosinātāja personu apliecinoša dokumenta kopiju.

2. īrnieka un viņa ģimenes locekļu notariāli apliecinātu vienošanos par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu.

3. atsavināmā īpašuma dzīvojamās telpas īres līgumu (īres līgumi, ja atsavināts tiek kopējais dzīvoklis) un tā 1.pielikumu “Par dzīvojamās telpas lietošanas tiesībām” (reģistrēti Rīgas domes Komunālā departamenta (Mājokļu un vides departamenta) Dzīvokļu pārvaldē).

4. dokumentu, pamatojoties uz kuru noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums (rekomendācija/orderis/rīkojums).

5. izziņu par īres un komunālo maksājumu parāda esību vai neesamību un to, ka nav celta prasība tiesā par īres līguma laušanu un īrnieka un viņa ģimenes locekļu izlikšanu.

Lēmumu atļaut atsavināšanas ierosinājumā minētās pašvaldības mantas atsavināšanu vai motivētu atteikumu par atsavināšanas ierosinājuma noraidīšanu attiecīgās pašvaldības dome pieņem sešu mēnešu laikā no atsavināšanas ierosinājuma saņemšanas dienas.