Rīgas dome

Rātslaukumā 1, Rīgā, LV-1539, reģ. Nr. LV90000064250, tālrunis 8000800, fakss 7026184

 
NOLIKUMS

 

Rīgā

26.09.2006.                                                                                                     Nr.56

                                                                                                            (prot. Nr.50, 20.§)

 

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikums

 

 

Grozījumi ar:   RD 22.04.2008. nolikumu Nr.101;

                        RD 03.03.2009. nolikumu Nr.143;

                        RD 15.09.2009. nolikumu Nr.16;

                        RD 19.01.2010. nolikumu Nr.40;       

                        RD 01.06.2010. nolikumu Nr.59;

                        RD 23.04.2013. nolikumu Nr.358;

                        RD 24.09.2013. nolikumu Nr.24;

                        RD 04.11.2014. nolikumu Nr.96

 

 

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu

(RD 23.04.2013. nolikuma Nr.358 redakcijā)

 

 

I. Vispārīgie jautājumi

 

 

1. Nolikums nosaka Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas (turpmāk – Komisija) funkcijas, uzdevumus, kompetenci un darba organizāciju.

(RD 23.04.2013. nolikuma Nr.358 redakcijā)

 

2. Komisija ir Rīgas domes izveidota iestāde likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma izpildei. Komisijai ir zīmogs ar Rīgas pilsētas ģerboņa attēlu un pilnu Komisijas nosaukumu.

(RD 23.04.2013. nolikuma Nr.358 redakcijā)

 

 

 

 

II. Komisijas funkcijas, uzdevumi un kompetence

 

3. Komisijas funkcijas:

3.1. organizēt Rīgas pilsētas teritorijā esošo pašvaldības dzīvojamo māju (to domājamo daļu), dzīvokļu, mākslinieku darbnīcu, neapdzīvojamo telpu un viendzīvokļa māju privatizāciju un atsavināšanu;

3.2. atsavināt dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu pašvaldības īpašumā esošās daļas;

3.3. vadīt privatizācijas un atsavināšanas procesu Rīgas pilsētas teritorijā šī nolikuma 3.1. un 3.2.apakšpunktā minētajiem objektiem;

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar RD 23.04.2013. nolikumu Nr.358)

3.4. apkopot informāciju par privatizācijas un atsavināšanas norisi;

3.5. pārskatīt dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamos zemesgabalus.

(RD 04.11.2014. nolikuma Nr.96 redakcijā)

 

4. Lai nodrošinātu 3.punktā minēto funkciju izpildi, Komisija:

4.1. apzina Rīgas pilsētas teritorijā esošās privatizācijai un atsavināšanai paredzētās dzīvojamās mājas un iesniedz Rīgas domē priekšlikumus par dzīvojamo māju privatizācijas un atsavināšanas secību;

4.2. sagatavo priekšlikumus par dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu, nosaka dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu, apzina zemes īpašuma tiesības un izvērtē zemes turpmākās izmantošanas iespējas;

(RD 04.11.2014. nolikuma Nr.96 redakcijā)

4.3. nosaka privatizācijas objekta vērtību un pirkuma maksu, atsavināšanas objekta izsoles sākumcenu saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

4.4. sagatavo dzīvojamo māju (to domājamo daļu), dzīvokļu, mākslinieku darbnīcu, neapdzīvojamo telpu un viendzīvokļa māju privatizācijai un atsavināšanai nepieciešamos dokumentus, tai skaitā veicot renovāciju, rekonstrukciju vai nojaukšanu;

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar RD 01.06.2010. nolikumu Nr.59)

4.5. sagatavo dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu pašvaldības īpašumā esošo daļu atsavināšanai nepieciešamos dokumentus;

4.6. veic nekustamā īpašuma tiesisko reģistrāciju Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļā;

4.7. izziņo privatizāciju un atsavināšanu (rakstveidā informē īrniekus, nomniekus un zemes īpašniekus, kā arī publiski iepazīstina visus potenciālos privatizācijas un atsavināšanas pretendentus ar objekta privatizācijas un atsavināšanas noteikumiem);

4.8. organizē izsoles;

4.9. regulāri publicē informāciju par objektiem, kuri tiek paredzēti privatizācijai un atsavināšanai, bet uz kuriem privatizācijas un atsavināšanas pretendenti nav pieteikušies;

4.10. nodod daudzdzīvokļu mājās esošos dzīvokļus, mākslinieku darbnīcas, neapdzīvojamās telpas un viendzīvokļa mājas īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai;

4.11. pieņem lēmumus par pirkuma līgumu slēgšanu un slēdz pirkuma līgumus, kā arī ķīlas līgumus;

4.11.1 pieņem citus lēmumus, kas saistīti ar privatizācijas, atsavināšanas un zemes nomas procesa nodrošināšanu;

(RD 23.04.2013. nolikuma Nr.358 redakcijā)

4.12. sagatavo Rīgas domes lēmumu projektus par konkrēta objekta privatizācijas uzsākšanu un atsavināšanu vai Rīgas domes lēmumu projektus par atsavināšanas ierosinājuma noraidīšanu;

4.13. pēc Rīgas domes lēmuma pieņemšanas privatizē un atsavina no valsts īpašuma pārņemto dzīvojamo fondu;

4.14. nodrošina lēmumu, kurus privatizācijas (atsavināšanas) procesa ietvaros pieņēmusi Rīgas dome, izpildi;

4.15. sagatavo privatizācijas (atsavināšanas) procesam nepieciešamo līgumu projektus;

4.16. kontrolē privatizācijas (atsavināšanas) procesā noslēgto līgumu izpildi;

4.17. informē iedzīvotājus par tiesību aktiem, kas saistīti ar dzīvojamo māju privatizāciju un atsavināšanu, kā arī par grozījumiem tajos;

4.18. atbild uz iedzīvotāju vēstulēm (iesniegumiem, sūdzībām un priekšlikumiem);

4.19. izskaidro dzīvojamo māju (to daļu) īpašniekiem un zem tām esošās zemes īpašniekiem viņu tiesības un pienākumus;

4.20. aizstāv Komisijas viedokli Rīgas domes sēdēs;

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar RD 23.04.2013. nolikumu Nr.358)

4.21. veic privatizējamo dzīvojamo māju un atsavinātā dzīvojamā un nedzīvojamā fonda īpašumpiederības uzskaiti;

4.22. kontrolē mājas kopīpašuma pārvaldes organizāciju veidošanu vai apsaimniekošanas līgumu slēgšanu;

4.23. apkopo informāciju un kontrolē maksājumus par privatizējamo un atsavināmo fondu;

4.24. sniedz maksas pakalpojumus atbilstoši savai kompetencei saskaņā ar Rīgas domes apstiprinātajiem pakalpojumu veidiem un tarifiem;

4.25. slēdz vienošanās par kopēja dzīvokļa lietošanas kārtību;

4.25.1 slēdz līgumus par Rīgas pilsētas pašvaldības un fiziskas vai juridiskas personas kopīpašumā esoša dzīvokļa īpašuma sadali reālās daļās;

(RD 04.11.2014. nolikuma Nr.96 redakcijā)

4.26. Rīgas pilsētas pašvaldības noteiktajā kārtībā slēdz zemes nomas līgumus par Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošajiem, dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamajiem zemesgabaliem, kuri tiek saglabāti pašvaldības īpašumā likumā „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” noteiktajos gadījumos vai kuri tiek nodoti privatizācijai, bet netiek izpirkti;

(RD 03.03.2009.  nolikuma Nr.143 redakcijā un ar grozījumiem, kas izdarīti ar RD 23.04.2013. nolikumu Nr.358)

4.27. izdod administratīvo aktu par atsavināšanas ierosinājuma izskatīšanas pašvaldībā apturēšanu līdz attiecīgo jautājumu atrisināšanai normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos;

(RD 22.04.2008. nolikuma Nr.101 redakcijā)

4.28. Rīgas pilsētas pašvaldības vārdā saskaņo (no zemes piederības viedokļa) projektus, kas paredz dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu apgrūtināšanu ar lietu tiesībām:

4.28.1. par zemesgabalu, kuri nodoti privatizācijai likumā „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” noteiktajā kārtībā, neprivatizēto daļu;

4.28.2. par zemesgabaliem, kuri iznomāti likumā „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” noteiktajā kārtībā;

4.28.3. par zemesgabaliem, kuri piekritīgi Rīgas pilsētas pašvaldībai dzīvojamo māju privatizācijas procesa pabeigšanai;

(RD 04.11.2014. nolikuma Nr.96 redakcijā)

4.29. slēdz līgumus privāto tiesību jomā.

(RD 23.04.2013. nolikuma Nr.358 redakcijā)

4.30. organizē un nodrošina dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu pārskatīšanu;

(RD 04.11.2014. nolikuma Nr.96 redakcijā)

4.31. organizē un nodrošina  Rīgas pilsētas pašvaldības un fiziskas vai juridiskas personas kopīpašumā esošas zemes sadali reālās daļās.

(RD 04.11.2014. nolikuma Nr.96 redakcijā)

 

5. Komisijai ir tiesības:

5.1. saņemt dzīvojamo māju privatizācijai un atsavināšanai nepieciešamo informāciju no tiešās pārvaldes iestādēm un pastarpinātās pārvaldes iestādēm, kā arī uzņēmumiem (komercsabiedrībām);

5.2. apsekot privatizācijas objektus un atsavināmos objektus un iepazīties ar to tehnisko stāvokli;

5.3. iepazīties ar noslēgtajiem īres un nomas līgumiem privatizējamās dzīvojamās mājās;

5.4. iepazīties ar noslēgtajiem īres un nomas līgumiem, kas attiecas uz atsavināmajiem dzīvokļiem, mākslinieku darbnīcām, neapdzīvojamām telpām un viendzīvokļa mājām;

5.5. precizēt neapdzīvojamo telpu, mākslinieku darbnīcu piederību, to izmantošanas veidu, kā arī privatizācijas un atsavināšanas kārtību;

5.6. slēgt līgumus ar Valsts zemes dienestu, juridiskām un fiziskām personām par dzīvojamo māju privatizācijas un atsavināšanas tehnisko nodrošināšanu;

5.7.       izmantot dzīvojamo māju privatizācijas procesa organizatoriskajam un tiesiskajam nodrošinājumam (finansēšanai) 60% no līdzekļiem (euro), kas iegūti, privatizējot pašvaldības dzīvojamās mājas, un ieskaitīti Rīgas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta vispārējos ieņēmumos kā atsevišķa pamatbudžeta sastāvdaļa;

(RD 19.01.2010. nolikuma Nr.40 redakcijā un ar grozījumiem, kas izdarīti ar RD 24.09.2013. nolikumu Nr.24)

5.8. izmantot dzīvojamo māju privatizācijas un atsavināšanas procesa organizatoriskajam un tiesiskajam nodrošinājumam (finansēšanai) līdzekļus, kas iegūti, atsavinot pašvaldības dzīvojamās mājas (tajās esošos objektus) un/vai atsavinot dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu pašvaldības īpašumā esošās daļas, kā arī līdzekļus, kas iegūti, privatizējot neizīrētus dzīvokļus atklātā izsolē, un līdzekļus, kas iegūti, dzīvokļa, mākslinieka darbnīcas, neapdzīvojamās telpas īpašniekam sedzot izdevumus, kuri saistīti ar zemesgabala noteikšanu, iemērīšanu un reģistrāciju zemesgrāmatā, par pašvaldības īpašumā esošā zemesgabala privatizāciju likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84.pantā noteiktajā kārtībā, un ieskaitīti Rīgas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta vispārējos ieņēmumos;

(RD 19.01.2010. nolikuma Nr.40 redakcijā)

5.9. piedalīties Rīgas domes sēdēs, aizstāvēt tajās Komisijas viedokli par dzīvojamo māju privatizācijas un atsavināšanas lēmumu projektiem vai lēmumu projektiem par atsavināšanas ierosinājuma noraidīšanu;

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar RD 23.04.2013. nolikumu Nr.358)

5.10. atbilstoši savai kompetencei pārstāvēt Rīgas pilsētas pašvaldību tiesās;

5.11. apliecināt privatizācijas pretendentu savstarpējās vienošanās par privatizācijas objektu un privatizācijas kārtību.

 

 

III. Komisijas struktūra, darbība un amatpersonu kompetence

 

6. Komisiju piecu locekļu sastāvā, tai skaitā Komisijas priekšsēdētāju un viņa vietnieku, ieceļ Rīgas dome.

 

7. Komisija darbu veic koleģiāli. Tā ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja Komisijas sēdē piedalās ne mazāk kā puse Komisijas locekļu.

 

8. Komisija pieņem lēmumus ar Komisijas locekļu balsu vairākumu, atklāti balsojot. Ja ir vienāds balsu skaits, izšķirīgā ir Komisijas priekšsēdētāja (viņa  prombūtnē – Komisijas priekšsēdētāja vietnieka) balss.

 

9. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Ja rodas domstarpības par Komisijas lēmuma saturu vai tā izpildes kārtību, lēmums ir spēkā tādā formulējumā, kādā tas fiksēts sēdes protokolā. Komisijas loceklim, kurš nepiekrīt Komisijas lēmumam, ir tiesības rakstiski pievienot protokolam savu viedokli. Protokolu paraksta visi Komisijas locekļi.

 

10. Komisijas locekļu funkcijas un pienākumu sadali savas kompetences ietvaros Komisija nosaka patstāvīgi.

 

11. Komisijas lēmumus un sēžu protokolus paraksta Komisijas priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā – Komisijas priekšsēdētāja vietnieks. Komisijas sēdes protokolu paraksta klātesošie Komisijas locekļi. Pilnvaras, līgumus un citus darījumu dokumentus paraksta Komisijas priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā – Komisijas priekšsēdētāja vietnieks. Bankas dokumentus saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem paraksta Komisijas priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā – Komisijas priekšsēdētāja vietnieks un Rīgas domes Finanšu departamenta Grāmatvedības uzskaites pārvaldes eksperts (viņa prombūtnes laikā – Rīgas domes Finanšu departamenta Pārskatu un uzraudzības pārvaldes priekšnieks).

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar RD 23.04.2013. nolikumu Nr.358)

 

12. Komisijas priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, organizē Komisijas funkciju izpildi un atbild par to, vada Komisijas administratīvo darbu, nodrošinot tā nepārtrauktību, lietderību un tiesiskumu. Komisijas priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, atbilstoši normatīvajiem tiesību aktiem un šajā nolikumā paredzētajā kārtībā Komisijas vārdā:

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar RD 23.04.2013. nolikumu Nr.358)

12.1. pārstāv Komisijas intereses valsts un pašvaldības iestādēs, kā arī citās institūcijās;

12.2. rīkojas ar Komisijas mantu un naudas līdzekļiem;

12.3. pieņem darbā un atlaiž no darba Komisijas darbiniekus, apstiprina darbinieku darba aprakstus un nosaka darbinieku atalgojumu atbilstoši budžetā apstiprinātajam darba samaksas fondam;

12.4. vada Komisijas darbu un atbild par tās uzdevumu izpildi;

12.5. risina citus jautājumus, kas atbilst viņa kompetencei.

 

13. Komisijas priekšsēdētāja un viņa vietnieka mēnešalgu nosaka saskaņā ar Rīgas domes lēmumu.

 

 

IV. Komisijas darbības tiesiskuma nodrošināšanas mehānisms

un Komisijas darbības pārskati

 

14. Komisijas darbību uzrauga valsts akciju sabiedrība „Privatizācijas aģentūra”.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar RD 03.03.2009. nolikumu Nr.143; RD 15.09.2009. nolikumu Nr.16)

 

15. Komisija ne retāk kā reizi gadā sniedz Rīgas domei pārskatu par privatizācijas un atsavināšanas procesu.

 

16. Komisija reizi ceturksnī sniedz valsts akciju sabiedrībai „Privatizācijas aģentūra” pārskatu par privatizācijas un atsavināšanas norisi.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar RD 03.03.2009. nolikumu Nr.143; RD 15.09.2009. nolikumu Nr.16)

 

17. Komisijas izdotos sākotnējos administratīvos aktus un tās faktisko rīcību personas var apstrīdēt Rīgas domes priekšsēdētājam, ja ārējā normatīvajā aktā nav noteikts citādi. Rīgas domes priekšsēdētāja lēmumu par faktisko rīcību vai apstrīdēto administratīvo aktu persona var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(RD 23.04.2013. nolikuma Nr.358 redakcijā)

 

 

V. Komisijas finansējums

 

18. Komisijas darbību finansē no Rīgas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem.

(RD 19.01.2010. nolikuma Nr.40 redakcijā)

 

19. Komisija savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai, dzīvojamo māju privatizācijas procesa tehniskajai nodrošināšanai un atsavināšanas procesa finansēšanai izstrādā gada ieņēmumu un izdevumu tāmes. Izstrādātās tāmes iesniedz apstiprināšanai Rīgas domes Pilsētas īpašuma komitejā. Apstiprinātās tāmes iesniedz Rīgas domes Finanšu departamentā Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta sastādīšanai.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar RD 15.09.2009. nolikumu Nr.16; RD 19.01.2010. nolikumu Nr.40)

 

20. Piešķirtos Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļus Komisija saņem saskaņā ar apstiprināto Rīgas pilsētas pašvaldības budžetu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar RD 19.01.2010. nolikumu Nr.40)

 

21. Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļus Komisija izlieto atbilstoši Rīgas domes Finanšu departamenta apstiprinātajām tāmēm.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar RD 19.01.2010. nolikumu Nr.40)

 

22. Komisija reizi mēnesī (līdz nākamā mēneša 6.datumam) iesniedz Rīgas domes Finanšu departamentā pārskatu par līdzekļu, kas Komisijai piešķirti no Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta izlietojumu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar RD 19.01.2010. nolikumu Nr.40)

 

Noslēguma jautājums

 

23. Atzīt par spēku zaudējušu Rīgas domes 01.03.2005. nolikumu Nr.116 „Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikums”.

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                             A.Aksenoks

 

Rīgā 2006.gada 29.septembrī

 

Liflande 7012636