RDzMPK izveidošana

Rīgas pilsētas valsts un pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija izveidota ar Rīgas domes 16.01.1996. gada lēmumu Nr.2913. 09.03.1999. apstiprināts komisijas nolikums Nr.53. Komisijas pirmā vadība - Jānis Rupkus, priekšsēdētājs, vietniece -Sarmīte Reinsone.

Vadība tika ievēlēta konkursa kārtībā, kā arī apstiprināta 41 štata vienība, kā  algots personāls. Jaunajā institūcijā izveidoja 3 nodaļas, kas atradās Rīgā, Riharda Vāgnera ielā 5 un 5 teritoriālie sektori (katrā Rīgas izpilddirekcijā).

Laika posmā no komisijas izveidošanas brīža līdz 1997.gada jūlijam lēmumus par dzīvojamo māju privatizācijas sagatavošanu un uzsākšanu, par dzīvokļu nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, par pirkuma līgumu slēgšanu ar dzīvokļu īrniekiem, par neapdzīvojamo telpu privatizācijas vērtību, neapdzīvojamo telpu nodošanu īpašumā pieņēma Rīgas dome.

Sākot ar 1997.gada jūliju komisija pieņem lēmumus par:

Komisija izskata un akceptē  Rīgas domes lēmuma projektus par dzīvojamo māju privatizācijas uzsākšanu un grozījumu veikšanu Rīgas domes lēmumos.

Komisijas sēdes notiek ne retāk kā divas reizes mēnesī. Lēmumu projektus sagatavo attiecīgās komisijas struktūrvienības. Komisijas sēdes darba kārtības sagatavošanu, lēmumu projektu un tiem pievienoto materiālu pavairošanu, komisijas sēžu protokolēšanu, komisijas sēdē apstiprināto lēmumu noformēšanu, komisijas lēmumu izrakstu, norakstu un kopiju sagatavošanu un izsūtīšanu nodrošina biroja darbinieki.

1997.gadā komisijas tika reorganizēta, būtiski palielinot amata vienību skaitu jau esošajās un izveidojot jaunas struktūrvienības – Arhīva sektoru, Datu sistēmas nodaļu, Grāmatvedību, Sabiedrisko attiecību sektoru, Privatizācijas procesa sagatavošanas nodaļu, Nedzīvojamā fonda vērtēšanas nodaļu, Privatizācijas objektu sagatavošanas nodaļu. Kopā 81 amata vienība.

Nākamās izmaiņas komisijas struktūrā tika ieviestas 1999.gada janvārī, kad tika izveidotas jaunas struktūrvienības – Sekretariāts, Autotransporta sektors, Tiesvedības sektors, Izsoļu nodaļa un Namu apsaimniekošanas nodaļa. Kopā 102 amata vienības.

2000. gadā komisijas darbinieku skaits pieauga līdz 117 amata vienībām.

2000.gada oktobrī komisija tika reorganizēta, samazinot amata vienību skaitu līdz 90 štata vietām. Tika likvidēta Namu apsaimniekošanas organizēšanas nodaļa, Komisijas sektori Rīgas pilsētas rajonu un priekšpilsētu izpilddirekcijās, Tiesvedības sektors, Arhīva sektors tika iekļauts Sekretariāta struktūrā, apvienotas Atlikto maksājumu kontroles un izsoļu nodaļa ar Iesniegumu reģistrācijas nodaļu, Nedzīvojamā fonda vērtēšanas nodaļu un Datu sistēmas nodaļu, Nedzīvojamā fonda vērtēšanas nodaļu un Privatizācijas objektu sagatavošanas nodaļu, radot jaunu struktūrvienību – Dzīvojamo māju privatizācijas procesa daļu.

2003.gadā komisijas struktūrā  izmaiņas tika veiktas 4 reizes: februārī komisijā bija 82 amata vienības, aprīlī 81, jūnijā 76, novembrī 70. 2004.gada sākumā komisijā bija 69 amata vienības.

2004.gada jūlijā tika apvienotas Privatizācijas objektu sagatavošanas un Līgumslēgšanas nodaļas un kopējais komisijas darbinieku skaits samazināts līdz 64 amata vienībām.

2005.gada februārī tika apvienotas komisijas Privatizācijas objektu sagatavošanas un līgumslēgšanas nodaļa ar Nedzīvojamā fonda vērtēšanas un izsoļu nodaļu, radot jaunu struktūrvienību - Privatizācijas procesa nodaļu, tās sastāvā izveidojot divus sektorus - Privatizācijas objektu sagatavošanas un līgumslēgšanas sektoru un Nedzīvojamo objektu privatizācijas un līgumslēgšanas sektoru. Kopējais komisijas amata vienību skaits pēc minētās pārstrukturēšanas - 57 štata vietas.

Kopš 2002. gada augusta komisiju vada komisijas priekšsēdētāja Rasma Freimane. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Normunds Beinarovičs (kopš 2013.gada jūnija).

Komisijas locekļi : (kopš 2014.gada 27.augusta) Inga Ivanova - Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora p.i., (kopš 2008.gada jūnija) Gunta Balode - VZD Lielrīgas reģionālās nodaļas Rīgas biroja Kadastra daļas vadītāja vietniece, Daina Stivriņa - RD Juridiskās pārvaldes Pašvaldības iepirkumu uzraudzības nodaļas vadītāja. Komisijas Biroja vadītāja Diāna Alkšere.

26.09.2006. Rīgas dome apstiprināja komisijas nolikumu Nr.56 “Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikums”.