Garāžu privatizācija

1.variants.
Garāža ir pašvaldības īpašums, par to ir nomas līgums, un tā atrodas uz pašvaldības īpašumā esoša zemes gabala, uz kura atrodas arī privatizējama pašvaldības māja.
Šo garāžu privatizē kopā ar māju kā iznomātu neapdzīvojamu telpu. Garāžai kopā ar māju un zemes gabalu jābūt nostiprinātai zemesgrāmatā uz Rīgas pilsētas vārda. Privatizāciju veic RDzMPK.

2.variants.
Garāža ir pašvaldības, atrodas uz neprivatizējamas zemes kopā ar privatizējamu dzīvojamo māju.
Privatizācija notiek līdzīgi 1. variantam.Garāžai, iepriekš saskaņojot ar zemes īpašnieku, jābūt piesaistītam zemes gabalam, ja nepieciešams, arī servitūtam (pievadceļam, laukumam u.c.). Pēc privatizācijas garāžas īpašniekam jānoslēdz zemes nomas līgums ar zemes īpašnieku.

3.variants.
Garāža ir pašvaldības īpašums, atrodas uz atsevišķa, pašvaldībai piederoša zemes gabala.
Garāžas īpašniekam jāsaņem pilnvarojums no Rīgas domes visa īpašuma nostiprināšanai zemesgrāmatā uz Rīgas pilsētas vārda un jāveic šī darbība pašam.Privatizāciju veic Rīgas domes pilnvarota institūcija – Īpašuma departamenta Privatizācijas pārvalde.

4.variants.
Garāža pieder īpašniekam, tā nav jāprivatizē. Ir jānoformē vai nu zemes nomas attiecības ar tās īpašnieku, vai arī, ja zeme pieder pašvaldībai un garāžas īpašnieks to vēlas privatizēt, tā vispirms jānostiprina zemesgrāmatā kā 3.variantā.

Jāatzīmē, ka, privatizējot neapdzīvojamas telpas, par kurām ir noslēgts nomas līgums, maksa ir gan sertifikātos, gan naudā (1/2).