Rasma Freimane par dzīvojamo māju privatizācijas procesu un rezultātiem

Rīgas pilsētas pašvaldības

 

dzīvojamo māju privatizācijā izpildīto un izpildāmo darbu apjoms uz 01.01.2010.

 

Rīgas pašvaldības īpašumā esošās dzīvojamās mājas, kurās jāprivatizē vai jāatsavina dzīvokļu īpašumi:

Rīgas pašvaldības īpašumā esošās dzīvojamās mājas, kurās uzsākta privatizācija:

Likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” Pārejas noteikumu 30.2. punkts nosaka, ka pašvaldības dome lēmumu par dzīvojamās mājas privatizācijas uzsākšanu pieņem ne vēlāk kā līdz 2012.gada 31.decembrim.


Likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84.pants paredz pašvaldības īpašumā esošā zemes gabala privatizāciju pēc privatizācijas ierobežojumu atcelšanas, tas ir, ja viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu mājas privatizācija minētā likuma 8.1. pantā noteiktajā kārtībā ir uzsākta līdz 2002.gada 31.jūlijam un šī māja pilnībā vai daļēji atrodas uz pašvaldības īpašumā esošas zemes, attiecībā uz kuru vairs nepastāv privatizācijas ierobežojumi, kas bija spēkā viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu mājas privatizācijas uzsākšanas brīdī, ar pašvaldības domes lēmumu privatizācijai nododams pašvaldības īpašumā esošais zemes gabals, ievērojot likumā noteikto kārtību.