Jums atbild komisijas priekšsēdētāja Rasma Freimane

Vai ir iespējams noprivatizēt un iegūt savā īpašumā dzīvokli personai, kura nav pierakstīta minētajā dzīvoklī. Gadījumā, ja tāda iespēja pastāv, vai ir iespējams iepazīties ar šādu dzīvokļu sarakstiem?

- Saskaņā ar Latvijas Republikas likumu «Par valsts un pašvaldības dzīvojamo māju privatizāciju» ar īrnieka un viņa ģimenes locekļu piekrišanu īrnieka īrēto dzīvokli var privatizēt privatizācijas sertifikātu īpašnieks - Latvijas pilsonis, nepilsonis un persona, kura saņēmusi pastāvīgas uzturēšanās atļauju, ja īrnieks un viņa ģimenes locekļi atsakās no dzīvokļa privatizācijas un noslēdz notariāli vai privatizācijas komisijas apliecinātu vienošanos ar personu, kura vēlas privatizēt minēto dzīvokli. Šai personai nav jābūt pierakstītai šajā dzīvoklī.

- Saskaņā ar iepriekšminētā  likuma 15.pantu dzīvokli, par kura lietošanu nav noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, publiski piedāvā privatizēt atklātā  izsolē, kurā piedalās šajā pantā minētās personas. Informācija par atklātā izsolē piedāvātajiem dzīvokļiem tiek publicēta laikrakstā «Latvijas Vēstnesis». 

Saņēmu Jūsu piedāvājumu privatizēt savu nomāto garāžu. Esmu pensionārs un man nav iespējams samaksāt naudā pusi no privatizācijas maksas, bet sertifikāti man ir. Vai nav iespējams veikt garāžas privatizāciju tikai par sertifikātiem?

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma «Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju»  45.pantu maksājumus par neapdzīvojamo telpu pircējs veic 50 procentus no pirkuma maksas latos un 50 procentus - privatizācijas sertifikātos. Likumā nav paredzēta iespēja mainīt maksāšanas līdzekli. 

Ja dzīvoklis ir paātrināti privatizēts, vai man ir jāmaksā  īres maksa?

Pēc dzīvokļa nodošanas īpašumā īres līgums zaudē spēku. Saskaņā ar likuma «Par dzīvokļa īpašumu» dzīvokļa īpašnieka pienākums ir piedalīties daudzdzīvokļu mājas apsaimniekošanā, slēdzot apsaimniekošanas līgumu ar mājas apsaimniekotāju. Ja dzīvoklis nodots īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, apsaimniekošanas līgums tiek slēgts par dzīvokļa apsaimniekošanu, un dzīvokļa īpašnieks maksā maksu par apsaimniekošanu.

Vēlos privatizēt dzīvokli, taču savus sertifikātus esmu pārdevusi. Vai man vēl joprojām ir iespēja tikt pie dzīvokļa, izmantojot savu radinieku sertifikātus?

Likumdošana nosaka, ka, privatizējot dzīvokli, par privatizācijas objektu jāmaksā no privatizētāja sertifikātu konta. Kādā veidā (dāvinot, pērkot) sertifikāti tiek ieskaitīti šajā kontā nav noteikts. 

Uz manas zemes atrodas pašvaldības daudzdzīvokļu nams. Man saskaņā ar likumu ir tiesības uz vienu dzīvokli šajā namā, ja vien tas ir brīvs. Kā šis process reāli notiek?

Saskaņā ar Latvijas Republikas likumu «Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju»  zemes īpašniekam, uz kura zemes uzcelta daudzdzīvokļu māja, ir tiesības pēc savas izvēles privatizēt vienu šajā mājā esošu un privatizācijai publiski piedāvātu neizīrētu dzīvokli. Privatizācijas komisija nosūta zemes īpašniekam paziņojumu par neizīrēta dzīvokļa privatizāciju atklātā izsolē, norādot termiņu, līdz kuram iesniedzams privatizācijas pieteikums. Paziņojums tiek nosūtīts uz adresi, kura minēta nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja reģistrā vai kuru pats zemes īpašnieks iepriekš uzrādījis privatizācijas komisijai. Zemes īpašnieks, kurš vēlas pirkt publiskā piedāvājumā norādīto privatizācijas objektu, iesniedz privatizācijas komisijai pieteikumu divu nedēļu laikā pēc piedāvājuma publicēšanas dienas. Ja zemes īpašnieks ir pieteicies minētajā termiņā, privatizācijas komisija slēdz ar viņu pirkuma līgumu. Šādā gadījumā izsole netiek rīkota pat tad, ja piedalīties izsolē ir pieteikušies arī citi pretendenti. 

Cik ilgs laiks paiet no iesnieguma reģistrācijas līdz paziņojuma par komisijas lēmuma saņemšanai?

Saskaņā ar Latvijas Republikas likumu «Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju» privatizācijas komisija mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas pieņem lēmumu par dzīvokļa nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai vai pirkuma līguma slēgšanu. Ja veicot dokumentu tehnisku un juridisku pārbaudi ir konstatēta dokumentu neatbilstība likuma prasībām, privatizācijas komisija ir tiesīga pieprasīt papildus dokumentus vai informāciju. Šajā gadījumā lēmuma pieņemšana var aizkavēties (tiek pagarināts lēmuma pieņemšanas termiņš). Privatizācijas komisija divu nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta privatizācijas pieteikuma iesniedzējam paziņojumu, kurā norāda lēmumā noteikto maksu par dzīvokļa privatizāciju, kā arī kārtību, kādā izdarāma norādītā samaksa. 

Komunālā  dzīvoklī dzīvojam divas ģimenes, mēs gribam privatizēt savu dzīvokļa daļu, bet kaimiņi nē. Vai ir iespējams privatizēt daļu no komunālā dzīvokļa?

Kopējais dzīvoklis privatizējams vai nu kā viens vesels objekts un to piedāvā privatizēt katram šā dzīvokļa dzīvojamās telpas īrniekam un viņa ģimenes locekļiem, vai arī kopējā dzīvokļa īrnieks un viņa ģimenes locekļi var privatizēt kopējā dzīvokļa domājamo daļu atbilstoši viņa īrētajai dzīvokļa platībai. 

Saņēmu privatizācijas paziņojumu, kurā noteikts, ka privatizācijas komisijā  jāierodas īrniekam un visiem, kas pierakstīti dzīvoklī, bet mans dēls, kurš ir pierakstīts manā dzīvoklī, šobrīd studē ārzemēs. Kādā veidā šajā situācijā iespējams privatizēt dzīvokli?

Privatizācijas komisijas loceklis vai darbinieks ir tiesīgs apliecināt personas parakstu tikai tās klātbūtnē. Ja īrnieks vai kāds no viņa ģimenes locekļiem ir prombūtnē, privatizācijas dokumentus noformē, ja ir saņemts prombūtnē esošās personas pilnvarojums. Ārzemēs izsniegtai pilnvarai nepieciešams konkrētajā valstī noteiktajā kārtībā apstiprināt notāra parakstu. 

Privatizēju savu dzīvokli paātrināti, manas īpašuma tiesības apliecina VZD izsniegtā  «zaļā» lapa. Tagad saņēmu Jūsu paziņojumu par pirkuma līguma slēgšanu. Kāpēc man tas vajadzīgs, ja dzīvoklis ir jau mans īpašums?

Saskaņā ar likumu «Par valsts un pašvaldības dzīvojam māju privatizāciju» dzīvokļu īrnieki, viņu ģimenes locekļi un citas personas var iegūt īpašumā dzīvokli līdz dzīvojamās mājas privatizācijai. Pēc dzīvojamās mājas nodošanas plānveida privatizācijai un paziņojumu par pirkuma līguma slēgšanu izsūtīšanas, visas darbības (pirkšana, pārdošana, ieķīlāšana, dāvināšana) ar dzīvokli tiek pārtrauktas līdz īpašuma reģistrācijai zemesgrāmatā. Īpašuma tiesības zemesgrāmatā tiek reģistrētas pamatojoties uz pirkuma līgumu. Par īpašnieku atzīstams tikai tas, kas nostiprināja zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu. 

Kas īsti ir kopīpašuma domājamās daļas un kā  tās tiek aprēķinātas?

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma «Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju» 1.panta 6.punktu mājas kopīpašuma daļa ir proporcionāla dzīvokļa platības attiecībai pret visu mājā esošo dzīvokļu, neapdzīvojamo telpu un mākslinieku darbnīcu kopējo platību. Domājamās daļas tiek aprēķinātas automatizētā veidā, pēc visā valstī vienota algoritma, saskaņā ar definīciju. 

Kāpēc pirkuma līgumā  netiek uzrādīta mājas kopīpašuma domājamā  daļa kvadrātmetros ?

Saskaņā ar Ministru kabineta 19.01.1999. noteikumiem Nr.20 «Dzīvojamo māju privatizācijai nepieciešamo dokumentu sagatavošanas noteikumi» pirkuma līgumā jāuzrāda mājas un zemesgabala kopīpašuma daļu skaits. Tikai dzīvokļa platība tiek uzrādīta kvadrātmetros. Mājas koplietošanas telpas un piesaistītais zemes gabals tiek nodots kopīpašumā un līdz ar to nav dalāms reālās daļās. 

Dzīvoklis ir privatizēts uz vīra vārda, bet vīrs pēkšņi nomira un es gribu dzīvokli pārrakstīt uz sava vārda. Kas jādara, kur jāgriežas?

No mantojuma atklāšanās dienas Jums viena gada laikā jāgriežas tiesā, lai apstiprinātu tiesības uz mantojumu. Pēc mantojuma tiesību apstiprināšanas Jūsu tālākā darbība ir atkarīga no tā cik tālu ir veikta dzīvokļa privatizācija. 1) Ja ir iesniegti dokumenti dzīvokļa privatizācijai (gan paātrināti, gan plānveidā), pieņemts privatizācijas komisijas lēmums par privatizāciju, bet maksājumi nav veikti, Jums ar tiesas lēmumu jāierodas privatizācijas komisijā, lai veiktu grozījumus privatizācijas komisijas lēmumā. 2) Ja ir Valsts zemes dienestā saņemta t.s. «zaļā» lapa, ar tiesas lēmumu un minēto apliecību jādodas uz Valsts zemes dienestu Rīgā, Puškina ielā 14, kur tiks izsniegta jauna apliecība uz mantinieka vārda. 3) Ja ir pieņemts privatizācijas komisijas lēmums par pirkuma līguma slēgšanu un samaksāti sertifikāti, bet pirkuma līgums nav noslēgts, Jums ar tiesas lēmumu un maksājumu apliecinošu kvīti jāierodas privatizācijas komisijā, lai noslēgtu pirkuma līgumu uz mantinieka vārda. 4) Ja ir noslēgts dzīvokļa pirkuma līgums, bet nav reģistrēts zemesgrāmatā, Jums ar tiesas lēmumu un pirkuma līguma jāgriežas pie notāra, lai pamatojoties uz tiesas lēmumu notārs sagatavotu nostiprinājuma lūgumu īpašuma tiesību reģistrācijai zemesgrāmatā uz mantinieka vārda. 

Ja uz viena zemes gabala atrodas divas vai vairākas dzīvojamās mājas kāpēc visu māju dzīvokļu  īpašniekiem pieder kopīpašuma tiesības uz visu ēku koplietošanas telpām. Vai ir iespējams katru ēku privatizēt atsevišķi?

Namīpašumu, kas sastāv no vairākām ēkām (literiem) vairākos objektos var sadalīt vienīgi tad, ja likumdošanā noteiktā kārtībā tiek sadalīts zemes īpašums, uz kura ēkas atrodas, un, ja pašvaldība piešķir katrai ēkai (literam) savu adresi. 

Kādam dokumentam jābūt  „uz rokas” ja ir nopirkts privatizēts dzīvoklis?

Ja Jūs pērkat paātrināti privatizētu dzīvokli, pamatojoties uz apliecību par īpašuma tiesībām uz dzīvokli līdz dzīvojamās mājas privatizācijai jeb tā saukto „zaļo lapu”, tad Jums jānoslēdz pirkuma līgums, pēc tam jāpārslēdz apsaimniekošanas līgums namu pārvaldē, un tikai tad Jūs varat pirkuma līgumu reģistrēt Valsts zemes dienestā un saņemt izziņu par īpašuma tiesībām jeb tā saukto „balto lapu” jau uz Jūsu vārda. Ja Jūs pērkat plānveidā privatizētu dzīvokli, pamatojoties uz Zemesgrāmatas aktu, tad pēc pirkuma līguma noslēgšanas īpašums jāreģistrē zemesgrāmatā, kur Jums izsniegs zemesgrāmatas aktu, un tad namu pārvaldē jāpārslēdz apsaimniekošanas līgums. 

Paātrināti privatizēju dzīvokli uz viena uzvārda, tagad esmu apprecējusies un man ir cits uzvārds. Kas man darāms, lai pārslēgtu pirkuma līgumu, plānveidā  privatizējot dzīvokli, jau uz jaunā  uzvārda.

Lai noslēgtu pirkuma līgumu uz jauno uzvārdu, plānveidā privatizējot dzīvokli, jāizņem izziņa par uzvārda maiņu un tās kopija jāiesniedz komisijā vai jāuzrāda laulības apliecības oriģināls, iesniedzot komisijā kopiju. 

Vai namu pārvaldniekam apsaimniekošanas līgums ir jāslēdz ar katru dzīvokļa īpašnieku individuāli, varbūt pastāv iespēja to darīt ar visas mājas privatizēto dzīvokļu īpašniekiem vienlaicīgi?

Ja mājā nav izveidota dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība, kuras statūtos ir ierakstīts, ka līgumu slēdz ar valdes priekšsēdētāju vai citu pilnvarotu personu, tad jāslēdz ar katru dzīvokļa īpašnieku atsevišķi. 

Vai ir iespējams privatizēt dzīvokli, par kuru ir parāds?

Jā, tas ir iespējams, ja pašvaldība vai valsts nav cēlusi tiesā prasību par izlikšanu no dzīvokļa. Taču šeit personai, kas privatizē dzīvokli, kuram ir īres vai komunālo maksājumu parāds, ir jārēķinās ar to, ka vienlaicīgi ar dzīvokļa privatizāciju tiek nostiprināta arī ķīlas tiesība uz privatizēto dzīvokli valsts vai pašvaldības labā ķīlas līguma slēgšanas brīdī esošās parādu summas apmērā. Tāpat namu pārvaldē tiek sastādīts maksājumu grafiks, kurā personai šis parāds ir jānomaksā. Ja parāds netiek laikā nomaksāts, valsts vai pašvaldības var celt tiesā prasību par ķīlas tiesību realizāciju. 

Kā  var privatizēt dienesta dzīvokli?

Dienesta dzīvokli var privatizēt tikai pēc tam, kad ir iepriekš atcelts dienesta dzīvokļa statuss. 

Vai es varu privatizēt dzīvokli, ja kāds cits ģimenes loceklis tam nepiekrīt?

Saskaņā ar likumu „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” dzīvoklis var tikt privatizēts tikai tad, ja par to vienojas dzīvokļa īrnieks un visi viņa pilngadīgie ģimenes locekļi, kuriem piešķirtas attiecīgā dzīvokļa lietošanas tiesības saskaņā ar īres līguma 1.pielikumu. Ja šāda vienošanās netiek panākta, dzīvokli privatizēt nevar. 

Vai var privatizēt dzīvokli, ja ir tikai parāds par apkuri?

Jā, dzīvokli var privatizēt, ja ir parāds par apkuri. Bet arī šajā gadījumā  ir jāvienojas ar mājas apsaimniekotāju, cik ilgā laikā  parāds tiks nomaksāts. Līdz parāda nomaksai dzīvoklis tiek ieķīlāts valsts vai pašvaldības labā parāda summas apmērā. 

Ko darīt gadījumā, ja dzīvokļa īrnieks dodas ilgstošā komandējumā  un viņam nav iespējams nodot dokumentus, lai privatizētu īrēto dzīvokli?

Šajā gadījumā dzīvokļa īrnieks var pilnvarot kādu citu personu, kas viņa vietā kārto dzīvokļa privatizācijas jautājumus. 

Vai privatizētu dzīvokli ir iespējams dāvināt vai pārdot citas valsts pilsonim?

Jā, dzīvoklis var tikt pārdots vai uzdāvināts citas valsts pilsonim. Tāpat arī citas valsts pilsonim ir tiesības mantot privatizētu dzīvokli. 

Ja dzīvoklis ir paātrināti privatizēts, vai pie plānveida privatizācijas būs papildus jāmaksā?

Latvijas Republikas likums «Par valsts un pašvaldību dzīvojam māju privatizāciju» nosaka, ka personai, kura ir ieguvusi dzīvokli īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, slēdzot pirkuma līgumu, nav jāveic nekādi papildus maksājumi. 

Vai viens no dzīvokļa, kurš atrodas kopīpašumā,  īpašniekiem var savu daļu uzdāvināt trešajai personai bez otra kopīpašnieka atļaujas?

Savu daļu no kopīpašuma īpašnieks ir tiesīgs dāvināt un novēlēt mantojumā trešajai personai bez citu kopīpašnieku piekrišanas, ja vien līgums vai vienošanās par kopīpašumu nenosaka, ka daļu no kopīpašuma nevar dāvināt bez citu kopīpašnieku piekrišanas. 

Kur var saņemt informāciju kad māja tiks nodota plānveida privatizācijai un vai tas ir maksas pakalpojums?

Informāciju par dzīvojamo māju privatizāciju Jūs varat saņemt Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā, vai pa tālruni 67012654 un privatizācijas komisijas interneta mājas lapā – www.rdzmpk.lv. Komisijas vadība (pēc iepriekšējā pieraksta pa tālruni 67012654), daļu vadītāji un juristi pieņem apmeklētājus un sniedz konsultācijas katru pirmdienu no 14.00 līdz 18.00. Informācijas sniegšana ir bez maksas. 

Esmu vientuļš pensionārs. Man ir tikai māsu un brāļu bērni. Vēlos savu privatizēto dzīvokli atstāt konkrēti vienam no viņiem. Kādu dokumentu noformēšanas veidu man izvēlēties, lai pēc manas nāves dzīvokli varētu sākt apsaimniekot persona, kurai to būšu novēlējis?

Saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikuma 927.pantu, īpašnieks ir tiesīgs rīkoties ar savu īpašumu - valdīt, pārdot, dāvināt, taisīt testamentu, noformējot darījumu atbilstoši Latvijas Republikas Notariāta likuma prasībām. 

Es dzīvoju viendzīvokļa mājā, kura nodota plānveida privatizācijai kopā ar blakus esošo māju, jo abām mājām ir viena adrese. Vai ir iespējams atdalīt abas mājas, katru ar savu zemes gabalu, ja ir jau noslēgti pirkuma līgumi?

Noslēdzot dzīvokļu pirkuma līgumus, dzīvojamām mājām funkcionāli piesaistītais zemes gabals nodots kopīpašumā visiem dzīvokļu īpašniekiem. Latvijas Republikas Civillikuma 1068.pants nosaka, ka rīkoties ar kopīpašuma priekšmetu, kā visumā, tā arī noteiktās atsevišķās daļās, drīkst tikai ar visu kopīpašnieku piekrišanu. Par zemesgabala sadalīšanu ir jāvienojas visiem kopīpašniekiem. Ja kopīpašnieki nevar vienoties par kopīpašuma priekšmeta sadalīšanu, strīdu iespējams risināt tiesas ceļā. 

Es esmu privatizējusi kaimiņienes dzīvokli. Mums ir noruna, ka viņas dzīvokli neaizņemšu, kamēr vien viņa būs dzīva. Tā kā kaimiņiene joprojām ir saimniece savā dzīvoklī, neesmu viņas dzīvokli ierakstījusi zemesgrāmatā, kā arī noslēgusi līgumu ar namu pārvaldi. Varbūt tomēr man vajadzētu šos dokumentus nokārtot?

Ja esat dzīvokli ieguvusi īpašumā savstarpēji vienojoties ar dzīvokļa īrnieci, Jums ir tiesības īpašuma tiesības uz minēto dzīvokli nostiprināt zemesgrāmatā. Tikai reģistrējot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu ir pilnībā nostiprinātas. Kā dzīvokļa īpašniecei Jums ir tiesības ar to rīkoties pēc saviem ieskatiem - izīrēt, pārdot, ieķīlāt, dāvināt. Saskaņā ar likuma «Par dzīvokļa īpašumu» dzīvokļa īpašnieka pienākums ir piedalīties daudzdzīvokļu mājas apsaimniekošanā, slēdzot apsaimniekošanas līgumu ar mājas apsaimniekotāju. 

Noslēdzu sava dzīvokļa pirkuma līgumu. Sakiet lūdzu, vai tiešām slēdzot pirkuma līgumu man bija jāparakstās uz kādiem četriem dokumentiem?

Dzīvokļa pirkuma līgums tiek noformēts trijos eksemplāros - viens paliek privatizācijas komisijai, divi - īpašniekam. Par pirkuma līguma saņemšanu dzīvokļa īpašniekam ir jāparakstās reģistrācijas žurnālā. 

Esmu vienojies ar neprivatizēta dzīvokļa īpašnieku par to, ka pirkšu no viņa dzīvokli. Dzīvokļa  īpašniekam nav sertifikātu un arī naudas, lai šos sertifikātus iegādātos. Vai ir iespējams šīs personas vietā noprivatizēt dzīvokli? Kādas darbības šajā gadījumā ir veicamas?

Noslēdzot vienošanos ar visām konkrētajā dzīvokļi pierakstītajām pilngadīgajām personām, Jūs varat dzīvokli privatizēt uz sava vārda. Vienošanos var noslēgt pie notāra vai privatizācijas komisijā. 

Esmu privatizējis viendzīvokļa māju. Man ir noslēgts apsaimniekošanas līgums ar namu pārvaldi. Tagad gribu pārņemt māju savā  pārvaldīšanā, kas man jādara?

Latvijas Republikas likums «Par valsts un pašvaldību dzīvojam māju privatizāciju» nosaka, ka par privatizētā objekta īpašnieku atzīstams tikai tas, kas par tādu ierakstīts zemesgrāmatā. Līdz ar to, tikai zemesgrāmatā uz Jūsu vārda reģistrētu māju, Jūs varat pārņemt valdījumā. Ar māju nodošanu valdījumā nodarbojas Rīgas domes Īpašuma departaments. 

Dzīvoju divdzīvokļu mājā un abi dzīvokļi bija jau paātrināti privatizēti. Tagad saņēmu paziņojumu par pirkuma līguma slēgšanu un konstatēju, ka bēniņu telpas, kas atrodas virs mana dzīvokļa nav iekļautas kopīpašuma domājamās daļās.

Pēc būvju tehniskās inventarizācijas instrukcijas noteikumiem ēku neapkurinātas bēniņu telpas netiek inventarizētas, to platības ēkas raksturojuma aprēķinos netiek ņemtas vērā. Neizbūvētas un inventarizācijas lietā neiezīmētas telpas netiek ņemtas vērā aprēķinot kopīpašuma domājamās daļas. 

Esmu sagatavojusi dokumentus privatizācijai. Gribu tos iesniegt, taču man steidzīgi ir jāmaina pase. Vai varu iesniegt dokumentus, uzrādot veco pasi, bet saņemot dokumentus - jauno pasi?

Jūs varat iesniegt dokumentus privatizācijai ar pašreizējo pasi, ja vien tā ir derīga. Ja jaunajā pasē netiks mainīti Jūsu dati (uzvārds, personas kods), Jums nebūs nekādu problēmu pabeigt dzīvokļa privatizāciju ar jauno pasi.