• Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija

16. Teritorija starp Kraukļu ielu, Strautu ielu un Zvārtavas ielu